Regulamin

REGULAMIN YOSH 


Regulamin i polityka prywatności Yosh. 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady działania oraz zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Yosh.

2. Przez fakt korzystania z serwisu Yosh, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej serwisu Yosh w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści przez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

§ 2

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

YOSH: serwis dostępny w domenie internetowej www.yosh.pl, którego operatorem jest Organizator, służący w szczególności prezentacji i porównywaniu Towarów oferowanych przez sklepy internetowe;

ORGANIZATOR: organizator serwisu – YOSH S.A., z siedzibą w Warszawie, 02-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000545743; NIP 5252611869, REGON 360963231;

ADMINISTRATOR: Organizator serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania serwisem Yosh;

UŻYTKOWNIK: Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem jednak uprzedniego uzyskania i dostarczenia Administratorowi zgody przedstawiciela ustawowego wyrażonej w formie pisemnej;

SKLEP: sklep internetowy współpracujący z YOSH S.A. w ramach serwisu Yosh na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie Yosh swoje Towary;

TOWAR: produkt prezentowany w serwisie Yosh i oferowany przez Sklepy;

UMOWA: umowa o świadczenie Usług w serwisie Yosh zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług;

USŁUGI: świadczone dla Użytkowników przez Organizatora w ramach serwisu Yosh;

REGULAMIN: niniejszy dokument określający zasady działania serwisu Yosh, w tym zasady świadczenia przez serwis Yosh Usług drogą elektroniczną.

 

§ 3

Ogólne warunki korzystania z serwisu Yosh

1. Serwis Yosh nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów;

2. Serwis Yosh umożliwia Użytkownikowi:

a. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy oraz dzielenie się informacjami o danych Towarach za pomocą aplikacji „podziel się”,

b. uzyskiwanie informacji o akcjach promocyjnych i wyprzedażowych oferowanych przez Sklepy,

c. przejście na strony Sklepów, których Towary prezentowane są na stronie internetowej Yosh,

d. branie udziału w konkursach organizowanych przez serwis Yosh, 

e. otrzymywanie newslettera,

f. tworzenie własnych kolekcji z produktów wybranych z bazy serwisu Yosh.

3. Serwis Yosh dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Yosh były przedstawiane przez Sklepy zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Dane dotyczące Towarów pochodzą od Sklepów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Yosh zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Yosh i na stronie internetowej Sklepu.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Organizatora na stronach serwisu Yosh jak i przez Sklep na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu.

5. Autorskie prawa majątkowe do elementów serwisu Yosh, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w serwisie Yosh, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w serwisie Yosh, przysługują Organizatorowi lub podmiotom trzecim.

6. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep w regulaminie Sklepu oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Yosh nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:

a. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie przez Użytkownika,

b. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,

c. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Yosh przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

7. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w serwisie Yosh.

8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

9. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zarejestrowanie się przez Użytkownika w serwisie Yosh z momentem kliknięcia i aktywacji linka rejestracyjnego wysłanego z serwisu na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

10. Użytkownik może tworzyć swoje kolekcje czyli zestawy wybranych z bazy Yosh produktów. Kolekcja będzie się składać ze zdjęcia, tytułu, opisu i zdjęć z serwisu Yosh. Utworzoną kolekcję Użytkownik będzie mógł udostępniać za pomocą serwisów społecznościowych lub blogów.

11. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej, poprzez użycie w sposób nieuprawniony przedmiotów tych praw przy tworzeniu kolekcji.

12. Użytkownik upoważnia Administratora do bezpłatnego wykorzystywania stworzonych przez niego kolekcji przy promowaniu serwisu Yosh na stronie www serwisu oraz w portalach społecznościowych i blogach.

13. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany bądź usunięcia kolekcji stworzonej przez Użytkownika w razie, gdy narusza ona przepisy powszechnie obowiązujące, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, a także w szczególności, gdy:

a. narusza prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej,

b. zawiera treści wulgarne, obsceniczne lub pornograficzne,

c. dane osobowe,

d. treści reklamowe.

14. W razie udostępnienia przez serwis Yosh możliwości komentowania kolekcji użytkowników lub innych form wypowiedzi, np. blogów, ustęp 13 ma zastosowanie również do nich.

15. W razie powtarzających się naruszeń postanowień ust. 13 i 14, Administrator ma prawo zablokować możliwość tworzenia kolekcji lub komentowania przez danego Użytkowonika.

§ 4

Wymagania techniczne

Korzystanie  z serwisu Yosh za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon) jest jedynie możliwe poprzez stosowną przeglądarkę internetową.

Serwis Yosh zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także Cookies.

 

§ 5

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest YOSH S.A. ul. Duchnicka 3, 02-796 Warszawa. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji Usług serwisu Yosh oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu Yosh. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora i nie będą powierzane innym podmiotom.

4. Organizator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z serwisem Yosh w celach przechowywania informacji na temat indywidualnych ustawień użytkownika oraz produktów, które go interesują. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 

5. Dane osobowe zgromadzone w serwisie Yosh mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o serwisie Yosh i świadczonych przez niego Usługach oraz udostępnione:

a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b. podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług serwisu Yosh w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,

c. innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników oraz wskazane wyżej przepisy prawa.

7. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów serwisu Yosh, o których mowa w ust. 3. Dane Użytkownika są udostępniane Administratorowi na etapie kontaktu poprzez podanie adresu e-mail.

8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Użytkownikom przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Usług serwisu Yosh, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w formie przesłania drogą elektroniczną wiadomości na adres kontakt@yosh.pl,

b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. W przypadku udostępnienia w serwisie Yosh usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wpisując swój adres e-mail w okienko subskrypcji newslettera, dostępny na stronie internetowej serwisu Yosh. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

11. Pomimo zakończenia korzystania z Usługi świadczonej w ramach serwisu Yosh Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub są niezbędne:

a. do rozliczenia Usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

b. do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z Usług,

c. w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu Yosh.

12. Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w serwisie Yosh danych osobowych, kierowane do serwisu drogą e-mailową Administrator odpowiada na podany w wiadomości adres e-mail w możliwie najszybszym terminie.

13. Serwis Yosh informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Yosh.pl używane są przez Yosh pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Yosh.pl. Uzyskane przez Yosh informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Yosh informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Yosh może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

 

§ 6

Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,

b. działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

c. wypłacalność Użytkowników,

d. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami a Sklepem za pośrednictwem serwisu Yosh, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,

e. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Usług serwisu Yosh,

f. działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z Usług serwisu Yosh,

g. wadliwe działanie serwisu Yosh spowodowane siłą wyższą.

2. Niezależnie od powyższego Administrator dokłada wszelkich starań o dbałość poziomu merytorycznego serwisu Yosh, w tym także o umieszczanie w nim treści oraz reklam.

3. W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym usunięcie adresu e-mail nieuczciwego Użytkownika z bazy mailingowej. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza cudzych praw. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.

 

§ 7

Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu Yosh

1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu Yosh. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Organizator podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Organizatora w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.

3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności serwisu Yosh związanych z porównywaniem ofert Sklepów.

4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisu Yosh inny niż wskazany w powyższym ust. 3.

 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości Usług świadczonych w ramach serwisu Yosh.

2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@yosh.pl.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej w terminie do 14 dni;

5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

6. Serwis Yosh zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Yosh.

 

§ 9

Rozwiązywanie umów o świadczenie Usług serwisu Yosh

1. Umowa o świadczenie Usługi serwisu Yosh zawarta pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Yosh może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie e-maila z bazy mailingowej).

2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres e-mail kontakt@yosh.pl.

3. Organizatorowi serwisu Yosh przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług serwisu Yosh w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania tejże Umowy przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej.

4. Umowa o świadczenie Usług serwisu Yosh wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Yosh nie ma skutku dla umów zawartych pomiędzy innymi Użytkownikami Serwisu.

 

§ 10

Zmiany Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jego zaakceptowanie.

3. Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z serwisu Yosh. Usunięcie z serwisu Yosh danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.

4. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do dokonania cesji przysługujących mu na mocy Regulaminu praw i obowiązków na rzecz nabywcy praw do serwisu Yosh.

Scroll