Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest YOSH S.A. ul. Duchnicka 3, 02-796 Warszawa. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji Usług serwisu Yosh oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu Yosh. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora i nie będą powierzane innym podmiotom.

4. Organizator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z serwisem Yosh w celach przechowywania informacji na temat indywidualnych ustawień użytkownika oraz produktów, które go interesują. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). 

5. Dane osobowe zgromadzone w serwisie Yosh mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o serwisie Yosh i świadczonych przez niego Usługach oraz udostępnione:

a. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b. podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług serwisu Yosh w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,

c. innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników oraz wskazane wyżej przepisy prawa.

7. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów serwisu Yosh, o których mowa w ust. 3. Dane Użytkownika są udostępniane Administratorowi na etapie kontaktu poprzez podanie adresu e-mail.

8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Użytkownikom przysługuje prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Usług serwisu Yosh, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w formie przesłania drogą elektroniczną wiadomości na adres kontakt@yosh.pl,

b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

c. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10. W przypadku udostępnienia w serwisie Yosh usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wpisując swój adres e-mail w okienko subskrypcji newslettera, dostępny na stronie internetowej serwisu Yosh. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

11. Pomimo zakończenia korzystania z Usługi świadczonej w ramach serwisu Yosh Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub są niezbędne:

a. do rozliczenia Usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

b. do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z Usług,

c. w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu Yosh.

12. Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w serwisie Yosh danych osobowych, kierowane do serwisu drogą e-mailową Administrator odpowiada na podany w wiadomości adres e-mail w możliwie najszybszym terminie.

13. Serwis Yosh informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Yosh.pl używane są przez Yosh pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Yosh.pl. Uzyskane przez Yosh informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Yosh informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Yosh może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

Scroll