Jak zostać partnerem

Jak zostać partnerem, Regulamin wspólpracy

Serdecznie zapraszamy do wpółpracy z naszym portalem. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z nami mailowo na adres wspolpraca@yosh.pl.

Z portalem Yosh.pl można współpracować poprzez mechanizm przekierowania na stronę partnera oraz umożliwiając użytkownikowi dokonanie zapłaty za produkt bezpośrednio na stronie Yosh.pl w systemie "koszykowym". Aby wybrać odpowiedni sposób wspólpracy należy zaakaceptować w momencie rejestracji odpowiednie zgody dotyczące regulaminu oraz zasad współpracy. Zgody te znajdują się w panelu rejestracyjnym sklepu. 

W pierwszym kroku należy zarejestrować sklep w zakładce "Rejestracja", zaakceptować odpowiednie zgody, następnie po weryfikacji sklepu oraz prezentowanej przez sklep oferty przez Yosh.pl oraz weryfikacji xml dostarczonego przez sklep, administrator Yosh.pl dołączy ofertę sklepu do portalu Yosh.pl. Partner/sklep ma możliwość pobierania comiesięcznego raportu z swojej zakłądce dotyczącego sprzedaży poprzez portal Yosh.pl oraz pobrania pliku csv, w systemie EDI który umożliwia transfer danych bezpośrednio do systemu księgowego tj. Symfonia, Raks dotyczącego sprzedaży w danym miesiącu. 

 

Regulamin Yosh.pl 

(zwane dalej „Regulaminem”)
Yosh S.A.
ul. Duchnicka 3,
01-796 Warszawa,
reprezentowana przez zarząd : Katarzynę Dorsey Prezesa Zarządu oraz Magdalenę Kropaczek-Ciaś Wiceprezesa Zarządu, 

(dalej określana jako „Yosh.pl”) 

prowadzi pod domeną: www.Yosh.pl platformę sprzedażową poświęconą produktom z branzy modowej (zwana dalej jako „Platforma Sprzedażowa” albo “Platforma” albo „Portal Yosh.pl”). Tutaj spotykają się ludzie, których łączy zamiłowanie do mody, produktów związanych z branżą odzieżową. Zarejestrowani użytkownicy mogą zakupić te produkty jako kupujący (zwany dalej „Kupującym”) lub zaoferować je samodzielnie jako sprzedawcy w ramach prowadzonych przez siebie sklepów (zwany dalej „Sprzedającym”). 

I. Zakres obowiązywania, platforma sprzedażowa 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Platformy Sprzedażowej Yosh.pl, niezależnie od tego czy użytkowanie odbywa się na przeglądarce internetowej na komputerze czy przez aplikację na odbiorniku przenośnym. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie osobne postanowienia dla szczególnej sytuacji w ramach stosunku użytkowania Portalu. 

2. Na Portalu Yosh.pl oprócz Regulaminu obowiązują Warunki korzystania z serwisu istotne dla użytkowania Platformy Sprzedażowej. W Polityce Prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celach wykorzystywania danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wyrażenia na nie zgody. 

3. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą na Platformie Sprzedażowej, Yosh.pl nie jest stroną tej umowy. Nie dotyczy to przypadku, gdy Yosh.pl będzie występować w charakterze Sprzedawcy prowadzącego własny sklep (na Platformie Sprzedażowej). W takim przypadku odrębny Regulamin i warunki prawa do odstąpienia od umowy będą miały zastosowanie. 

4. Nie zapewnia się ciągłej dostępności Platformy Sprzedażowej. Prace konserwacyjne na Platformie Sprzedażowej mogą wpływać negatywnie na możliwość jej użytkowania. Prace konserwacyjne i techniczne będą, w miarę możliwości, przeprowadzane w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla użytkowników. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w czasie możliwie najmniejszej liczby odwiedzin na Platformie, a w przypadku dłuższych prac użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto, niezbędne mogą być niezapowiedziane prace techniczne, wynikające np. z nieprzewidzianych zakłóceń. To samo dotyczy prac technicznych przeprowadzanych w celu poprawy funkcjonowania lub innych testów zmierzających do rozwoju lub ulepszenia Platformy Sprzedażowej. 

II. Rejestracja jako użytkownik
1. Odwiedziny i przeglądanie Platformy Sprzedażowej oraz wszelkich podstron z ofertami, sklepów i profili użytkowników, a także instalacja aplikacji Yosh.pl są nieodpłatne oraz nie wymagają rejestracji. Aby skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, w szczególności, aby kupować produkty, wymagana jest rejestracja użytkownika. 

2. Osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zostać użytkownikami Portalu Yosh.pl poprzez rejestrację oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych. Osoby fizyczne muszą być pełnoletnie. Nikomu nie przysługuje roszczenie o członkostwo na Portalu Yosh.pl. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonana jedynie przez osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania tej osoby. Osoba fizyczna ma obowiązek podania swoich danych osobowych. Jeżeli do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uprawnionych jest kilka osób łącznie, osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej na Portalu Yosh.pl musi legitymować się ważnym pełnomocnictwem do takiego działania. 

3. Użytkownik podczas rejestracji wybiera nazwę użytkownika i hasło. Hasło powinno być utrzymywane w tajemnicy oraz posiadać wystarczającą złożoność. Nikomu nie przysługuje roszczenie o określoną nazwę użytkownika lub określone hasło. 

4. Po zakończeniu procesu rejestracji, po wypełnieniu formularza rejestracji i naciśnięciu odpowiedniego przycisku, Yosh.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji. Umowa z Yosh.pl zostaje zawarta dopiero, gdy osoba rejestrująca się kliknie w link odpowiedniej witryny internetowej podany w wiadomości e-mail i tym samym potwierdzi swoją rejestrację. Błędne dane wprowadzone podczas rejestracji mogą być poprawione przez użytkownika w dowolnym momencie przed ich zatwierdzeniem. 

5. Po prawidłowym zakończeniu rejestracji, użytkownik uzyska dostęp do profilu pod wybraną nazwą użytkownika. W profilu można w dowolnym momencie samodzielnie poprawiać i zmieniać wprowadzone dane. Użytkownicy są zobowiązani do dbałości o aktualność danych i wprowadzania koniecznych zmian bez dodatkowego wezwania. Jakiekolwiek zmiany w zakresie imienia lub nazwiska lub zmiany nazwy spółki mogą zostać zmienione wyłącznie przez pracowników działu obsługi klienta Yosh.pl. 

6. Zarejestrowane w ten sposób konto otrzymuje w pierwszej kolejności status „profilu Kupującego”. Aby umożliwić funkcjonowanie na Platformie Sprzedażowej w charakterze 

Sprzedawcy, konieczne jest osobne „otwarcie sklepu” w swoim profilu oraz akceptacja Regulaminu Sprzedawcy. 

7. Yosh.pl utrwala postanowienia Regulaminu, na którego postanowienia użytkownik wyraził zgodę i po zakończeniu procesu rejestracji przesyła je użytkownikowi drogą mailową wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o korzystanie z Platformy Sprzedażowej. Przez umowę rozumie się Regulamin, Warunki korzystania z serwisu i Polityki Prywatności (zwanej dalej „Umową”). Zaleca się zapisanie tej wiadomości e-mail na trwałym nośniku lub jej wydrukowanie. 

8. Konta użytkowników co do zasady nie mogą być przenoszone na inne podmioty i mogą być użytkowane jedynie osobiście przez użytkownika.
9. Yosh.pl dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować tożsamość swoich użytkowników, nie mniej nie można wykluczyć, że użytkownicy mogą posłużyć się fałszywą tożsamością. 

III. Prawo konsumentów do odstąpienia 

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Yosh.pl: 

Prawo do odstąpienia od Umowy
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez poYosh.plia przyczyny.
Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie na adres: Yosh S.A. ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa albo via e-mail: kontaktl@yosh.pl.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone. Użytkownik może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie jest to jednak obligatoryjne. 

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. 

Konsekwencje odstąpienia od Umowy. 

W przypadku odstąpienia od Umowy Yosh.pl zobowiązana jest do zwrotu wszelkich otrzymanych od użytkownika środków pieniężnych, w tym kosztów dostaw (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających stąd, że użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez Yosh.pl) niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia, dostarczenia przez użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w taki sam sposób, w jaki 

została dokonana pierwotna transakcja, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy stronami. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu należności. Jeżeli jednak w terminie przysługującym do złożenia oświadczenia o prawie do odstąpienia od Umowy zamówione przez użytkownika usługi zostały wykonane lub ich wykonanie zostało rozpoczęte, użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do uiszczenia kwoty usługi proporcjonalnie do stopnia jej wykonania i wartości wykonania usługi w pełnej wysokości określonej w Umowie. 

Ważne: 

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy dostawa uzgodnionych usług nastąpiła lub dostawa rozpoczęła się po otrzymaniu od użytkownika wyraźnej zgody do kontynuowania realizacji usługi i rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy, lecz jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, 

Prawo do wypowiedzenia umowy stron pozostaje bez zmian. 

IV. Zawieranie umów pomiędzy użytkownikami 

1. Dostępne produkty na Platformie Sprzedażowej są wiążącymi ofertami zawarcia umowy, złożonymi przez poszczególnych Sprzedawców. Zawarcie umowy ma miejsce po przejściu przez Kupującego poszczególnych etapów procesu składania zamówienia i jego ukończeniu poprzez naciśnięcie przycisku: „Złóż zamówienie”. 

2. Następnie Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z systemu Yosh.pl z potwierdzeniem zakupu. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej należnej kwoty w ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 

3. Yosh.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami, jak również nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących jakości towarów i usług oferowanych przez użytkowników. Sprzedawcy towarów i usług odpowiadają osobiście za opisy swoich produktów. 

V. Opłaty
Rejestracja oraz członkostwo Kupujących są nieodpłatne. Yosh.pl pobiera należności wyłącznie od Sprzedawców, w formie opłat, prowizji i innych wynagrodzeń. 

Kontrahent z tytułu realizacji umowy w zakresie prezentacji i aktualizacji informacji na temat prezentowanej oferty oraz „Generowania ruchu”,  będzie  uiszczał  abonament  lub  prowizję  (od  ilości  Internautów odwiedzających Stronę zakupową Sklepu, bezpośrednio ze stron Serwisu Yosh.pl) w wysokości 

ustalonej   przez   Strony tj.1 zl na każde przekierowanie i   zaakceptowanej   w   Panelu   administracyjnym naliczaną w cyklach miesięcznych zgodnie z obowiązującym kalendarzem. Podstawą rozliczenia prowizji będą raporty przygotowywane przez Yosh.pl dostępne w Panelu administracyjnym Kontrahenta. Raport będzie zawierał szczegółowe informacje na temat ilości przejść na Strony zakupowe Kontrahenta. Yosh.pl zapewni  dostęp  on-line  do  raportów  w  formie  elektronicznej,  aktualizowanych  w  cyklach dobowych. Kontrahent na poczet „Generowanego Ruchu” będzie dokonywał przedpłat na rachunek Yosh S.A. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Kontrahent zobowiązany jest dokonać pierwszej przedpłaty w  wysokości min. 200    netto  na  Konto  Przedpłat  Kontrahenta  wskazane  w  Panelu administracyjnym. Za chwilę wniesienia przedpłaty przez Kontrahenta uważa się chwilę wpłynięcia środków na rachunek Yosh SA.. Brak tej przedpłaty w powyższym terminie uprawnia Yosh S.A. do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Po wygenerowaniu ruchu w ilości odpowiadającej wysokości dokonanych przedpłat, oferta Kontrahenta nie będzie prezentowana na stronach  Serwisu Yosh.pl., do czasu otrzymania kolejnej przedpłaty. 

Kontrahent oświadcza, że jest podatnikiem VAT i wyraża zgodę na wystawianie faktur dotyczących realizacji niniejszej Umowy  bez podpisu odbiorcy.

VI. Obowiązki użytkownika
1. Użytkownicy, korzystając z Platformy Sprzedażowej zobowiązani są do korzystania z niej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi zwyczajami oraz zasadami 

prawidłowego korzystania z portalu sformułowanymi przez Yosh.pl. Użytkownicy są w pełni i wyłącznie odpowiedzialni za publikowane przez nich treści. 

2. Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania w tajemnicy danych dostępowych do własnych profili oraz do natychmiastowego poinformowania Yosh.pl w przypadku powzięcia podejrzenia o nieuprawnionym korzystaniu z konta użytkownika przez nieuprawnioną osobę trzecią. 

3. Ponadto użytkownikowi nie wolno wykorzystywać do innych celów jakichkolwiek danych adresowych, adresów e-mail, oraz innych danych kontaktowych innych użytkowników, które uzyskał w ramach korzystania z Platformy Sprzedażowej, ani nie wolno udostępniać ich osobom trzecim. 

4. Tylko prawdziwe i faktyczne oświadczenia, które nie zawierają zniesławiających treści mogą być wykorzystywane w procesie zamówienia. Jakiekolwiek sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystywanie procesu zamówienia jest surowo zabronione. 

5. Użytkownikom nie wolno stosować szkodliwych technologii, które mogą zaszkodzić Platformie Sprzedażowej, użytkownikom lub osobom trzecim albo mogą stwarzać dla tych podmiotów niedogodności, a także mogą powodować nadmierne obciążenia Platformy lub publikować treści, mogące zagrozić integralności, stabilności lub dostępności Platformy. 

6. Zastrzegamy, że zawartość Platformy Sprzedażowej co do zasady dostępna jest na całym świecie, co powodować może, że w określonych przypadkach wymagane jest przestrzegania przepisów prawa, obowiązujących w innych krajach. 

VII. Sankcje i inne działania w przypadku naruszeń
1. Jeżeli Yosh.pl stwierdzi zaistnienie naruszenia przez użytkownika przepisów prawnych albo praw osób trzecich albo niniejszego Regulaminu, Warunków korzystania z witryny Yosh.pl lub naruszenie innych uzasadnionych interesów Yosh.pl (dalej: „Naruszenie”), Yosh.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko naruszającemu je użytkownikowi. Decydując się na konkretne działania Yosh.pl uwzględni możliwości działalności Platformy, własne ryzyka odpowiedzialności oraz uzasadnione interesy podmiotów wysuwających roszczenia, a także użytkownika podejrzanego o nadużycie. W celu usunięcia Naruszenia Yosh.pl może między innymi: 

Skierować do użytkownika ostrzeżenie z żądaniem natychmiastowego zaprzestania Naruszeń;

Zmienić lub usunąć treści lub oceny publikowane przez użytkownika;

Tymczasowo ograniczyć funkcje dostępne na koncie użytkownika;

Tymczasowo zablokować konto użytkownika;

Całkowicie i trwale zablokować użytkownika.

Yosh.pl wyraźnie zastrzega sobie możliwość podjęcia również innych działań niż te wymienione powyżej. Niniejsze działania nie naruszają roszczeń prawnych Yosh.pl z tytułu naruszeń. 

2. Po uzyskaniu informacji o podejrzeniu Nadużycia Yosh.pl poinformuje o nich użytkownika, i w zależności od konkretnego przypadku przyzna odpowiedni termin na zajęcie stanowiska wobec zaistniałej sytuacji. 

VIII. Zwolnienie z odpowiedzialności
Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności Yosh.pl w przypadku jakichkolwiek roszczeń, które osoby trzecie (inni użytkownicy oraz inne podmioty trzecie) mogłyby kierować wobec Yosh.pl z powodu naruszenia praw lub obowiązków przez użytkownika, chyba że użytkownik nie jest odpowiedzialny za naruszenia tych obowiązków lub praw. Powyższe postanowienie obejmuje w szczególności publikowanie treści niezgodnych z prawem lub Umową. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów doradztwa prawnego (w szczególności koszty radcy prawnego lub adwokata), które Yosh.pl wykaże jako poniesione w wyniku zachowania użytkownika niezgodnego z prawem lub Umową. W przypadku związanych z tym sporów sądowych lub pozasądowych użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Yosh.pl wszelkich wymaganych informacji, a także do udostępnienia dokumentów i innych materiałów niezbędnych do obrony. 

IX. Okres obowiązywania umowy; Wypowiedzenie 

Umowa o korzystanie z Platformy Sprzedażowej zawarta jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana zarówno przez użytkownika, jak i Yosh.pl z zachowaniem siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia. W celu wypowiedzenia Umowy przez użytkownika wystarczy by użytkownik wysłał pisemne zawiadomienie do Yosh.pl albo wysłał wiadomość e-mail na adres kontakt@yosh.pl lub też usunął konto poprzez kliknięcie w menu profilu „Edytuj profil” i „Usuń profil”. 

Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia z umowy pozostaje bez zmian. Yosh.pl uprawniona jest do powzięcia środków określonych postanowieniami paragrafu VII w trakcie trwania okresu wypowiedzenia Umowy. 

X. Prawa użytkowania treści
1. Użytkownik przyznaje Yosh.pl wszelkie prawa do jego treści zamieszczonych na Platformie Sprzedażowej dla niezbędnych celów wykonania Umowy. Obejmuje to w szczególności prawo do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania i edycji treści umieszczanych na Platformie przez użytkownika w celu dostarczenia usług zgodnie z Umową. W zależności od zamieszczonych treści, wszelkie treści użytkownika mogą być wykorzystane, również po wypowiedzeniu Umowy (np. oferty z dłuższym terminem, wpisy na forum). 

2. Ponadto użytkownik przyznaje Yosh.pl prawo do używania przez niego umieszczonych treści w celu promocji Platformy Sprzedażowej lub poszczególnych ofert, w tym w promocji w Internecie (w tym w reklamie afiliacyjnej, eCards i innych), w reklamie drukowanej lub w spotach telewizyjnych. W związku z powyższym Yosh.pl przysługuje prawo powielania treści użytkownika, ich przetwarzania, upubliczniania, edycji, naYosh.plia lub przekazywania do publikacji. Prawo do reklamy wygasa wraz z rozwiązaniem (w jakikolwiek sposób) Umowy z użytkownikiem; Yosh.pl przysługuje jednak prawo do dalszego stosowania wyprodukowanych już lub istniejących środków promocyjnych przez odpowiedni okres przejściowy co najmniej 6 miesięcy. 

3. Prawa przyznane zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej, przyznawane są Yosh.pl przez użytkownika jako zwykłe, nieograniczone terytorialnie i nieodpłatne prawa użytkowania. Prawa przyznane zgodnie z pkt. 1 i 2 mogą być przez Yosh.pl przeniesione na osoby trzecie i być mogą być przedmiotem umowy licencji, jeżeli nie narusza to uzasadnionych interesów użytkownika. 

XI. Ograniczenie odpowiedzialności
1. Poniższe regulacje w zakresie ograniczenia odpowiedzialności Yosh.pl obowiązują dla roszczeń odszkodowawczych i przypadków odpowiedzialności, niezależnie od ich podstawy prawnej, z wyłączeniem: 

a) roszczeń użytkownika w związku ze szkodami wynikającymi z utraty życia, fizycznego kalectwa lub szkody na zdrowiu, 

b) praw i roszczeń użytkownika w przypadku zatajenia wady przez Yosh.pl albo w przypadku braku funkcji czy właściwości, dla której Yosh.pl dała gwarancję, 

c) roszczeń i praw użytkownika, opartych na działaniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie Yosh.pl, jej przedstawicieli prawnych lub przedstawicieli oraz 

d) roszczeń użytkownika na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Dla powyższych wyjątków stosuje się wyłącznie obowiązujące przepisy prawne. 

2. Yosh.pl odpowiada za szkody powstałe w wyniku zaniedbania wyłącznie wtedy, gdy istotnych zobowiązania zostały naruszone, czyli takie obowiązki, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy lub których wypełnienia może w normalnych okolicznościach oczekiwać strona umowy. Przy naruszeniu istotnych obowiązków, odpowiedzialność Yosh.pl ogranicza się do odszkodowania za typowe szkody, możliwe do przewidzenia przez Yosh.pl w momencie zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach, odpowiedzialność Yosh.pl za szkody spowodowane nieumyślnie jest wykluczona. 

3. Wyłącza się odpowiedzialność za brak dostępności serwisu. W szczególności nie można skierować przeciwko Yosh.pl żadnych roszczeń w przypadkach, kiedy niedostępność serwisu ma wpływ na umowy sprzedaży, na przykład dlatego, że nie można wstawić jakiegoś artykułu, albo nie dojdzie do skutku zawarcie jakiejś umowy kupna. Tak samo wyklucza się ewentualną, niezależną od winy odpowiedzialność Yosh.pl z powodu wad istniejących przy przekazaniu (tj. założeniu profilu użytkownika). 

4. Yosh.pl nie ponosi odpowiedzialności za realizację umów pomiędzy użytkownikami. 

XII. Cesja umowy na osoby trzecie
Yosh.pl jest uprawniona, do przeniesienia na osoby trzecie częściowo lub w całości swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy po uprzednim poinformowaniu użytkownika z czterotygodniowym wyprzedzeniem. W tym wypadku użytkownik jest uprawniony w ciągu trzech (3) tygodni od otrzymania zawiadomienia do wypowiedzenia Umowy z terminem wypowiedzenia czterech (4) dni roboczych. 

XIII. Zmiany w Regulaminie
Yosh.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i do objęcia użytkowania platformy sprzedażowej nowymi lub rozszerzonymi warunkami umownymi. Zmienione warunki przesyłane będą użytkownikom drogą mailową z zachowaniem stosownego terminu na zapoznanie się przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Nowe warunki obowiązują, jeżeli użytkownik nie złoży wyraźnego sprzeciwu przed zakreślonym terminem początku ich obowiązywania. Wraz z przesłaniem zmienionych warunków Yosh.pl osobno poinformuje użytkownika o możliwości złożenia sprzeciwu i skutkach bezczynności. Jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw do wprowadzanych zmian, Yosh.pl przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. 

XIV. Postanowienia końcowe; reżim prawny; miejscowa właściwość sądowa
1. Językiem umowy jest język polski. Korespondencja pomiędzy Yosh.pl i użytkownikami będzie realizowana w języku polskim. Ewentualne, dostępne na Platformie Sprzedaży tłumaczenie niniejszego Regulaminu nie jest wiążące; w razie wątpliwości wersja niemieckojęzyczna jest przeważająca. 

2. Yosh.pl jako operator Platformy przysługują nieograniczone prawa cyfrowe. 

3. Yosh.pl może dla potrzeb realizacji umowy skorzystać z usług podmiotów trzecich, tzw. przedstawicieli. Roszczenia wobec Yosh.pl nie mogą ani częściowo, ani w całości przechodzić na osoby trzecie. 

4. Dla wszystkich sporów w związku z niniejszą Umową właściwym jest wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji CISG. Obowiązywanie przepisów prawa 

powszechnego właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta pozostaje niewzruszone. 

5. Wyłączną miejscową właściwość sądową dla przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub podmiotów prawa publicznego bez odrębnej osobowości prawnej ustanawia się na siedzibę Yosh.pl. Powyższy zapis obowiązuje również wtedy, gdy użytkownik nie ma ogólnej miejscowej właściwości sądowej na terytorium Niemiec, użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na miejsce poza terytorium Niemiec oraz gdy miejsce zamieszkania lub stałego pobytu użytkownika nie jest znane. 

Yosh.pl – warunki dla sprzedawców
(zwane dalej „Warunki dla Sprzedawców”)
I. Zakres obowiązywania Warunków dla Sprzedawców 

1. Niniejsze Warunki dla Sprzedawców stosuje się uzupełniająco w stosunku do „Regulaminu Yosh.pl”. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy Regulaminem a Warunkami dla Sprzedawców, Warunki dla Sprzedawców mają pierwszeństwo w zastosowaniu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach obowiązują Warunki korzystania z serwisu. 

Wszelkie definicje pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z Warunków dla Sprzedawcy. 

2. Niniejszy dokument reguluje szczegółowo stosunek umowny pomiędzy Yosh.pl i użytkownikiem, który zarejestrował się na portalu www.Yosh.pl.pl jako sprzedawca w celu prowadzenia tam sprzedaży swoich wyrobów (zwany dalej jako „Sprzedawca"). 

II. Uzyskanie statusu Sprzedawcy na Portalu Yosh.pl
1. Oferowanie produktów lub usług na Portalu Yosh.pl.pl jest zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników, którzy zaakceptowali zarówno Regulamin, jak i niniejsze Warunki dla Sprzedawców. 

2. Aby móc działać na platformie sprzedażowej Yosh.pl jako Sprzedawca, użytkownik, korzystając ze swoich danych dostępu wybranych w procesie rejestracji, musi zalogować się na własne konto, a następnie zakończyć proces rejestracji sklepu, wypełniając wszystkie wymagane pola i naciskając odpowiedni przycisk. 

3. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych wymaganych podczas rejestracji sklepu zgodnie z prawdą i do dbałości o to, by te dane stale były aktualne. Powyższe 

postanowienie dotyczy wszystkich wymaganych, określonych przepisami prawa danych i obowiązków informacyjnych w ramach sklepu. 

III. Prawo konsumentów do odstąpienia 

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na Yosh.pl: 

Prawo do odstąpienia od Umowy
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez poYosh.plia przyczyny.
Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie na adres: Yosh S.A. ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa albo via e-mail: kontakt@yosh.pl.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone. Użytkownik może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie jest to jednak obligatoryjne. 

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. 

Konsekwencje odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Yosh.pl zobowiązana jest do zwrotu wszelkich otrzymanych od użytkownika środków pieniężnych, w tym kosztów dostaw (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających stąd, że użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza dostawa standardowa oferowana przez Yosh.pl) niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia, dostarczenia przez użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy stronami. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu zwrotu należności. Jeżeli jednak w terminie przysługującym do złożenia oświadczenia o prawie do odstąpienia od Umowy zamówione przez użytkownika usługi zostały wykonane lub ich wykonanie zostało rozpoczęte, użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do uiszczenia kwoty usługi proporcjonalnie do stopnia jej wykonania i wartości wykonania usługi w pełnej wysokości określonej w Umowie. 

Ważne: 

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy dostawa uzgodnionych usług nastąpiła lub dostawa rozpoczęła się po otrzymaniu od użytkownika wyraźnej zgody do kontynuowania realizacji usługi i rezygnacji 

z prawa odstąpienia od umowy, lecz jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, 

Prawo do wypowiedzenia umowy stron pozostaje bez zmian. 

IV. Zamieszczanie wiążących ofert
1. Aby zaoferować produkt lub usługę na platformie sprzedażowej, trzeba najpierw utworzyć odpowiednią ofertę poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól, a następnie naciśnięcie odpowiedniego przycisku albo w inny sposób, zaoferowany przez Yosh.pl. Sprzedawca jest przy tym zobowiązany do zamieszczenia oferty we właściwej kategorii. Należność tytułem zamieszczenia oferty będzie natychmiast wymagalna i pobierana przez Yosh.pl po całkowitej sprzedaży wszystkich produktów dostępnych w ofercie lub zakończeniu ważności oferty. Następnie oferta zostanie zamieszczona w katalogu online w danej kategorii i można ją przeglądać na koncie Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca jest zobowiązany zasięgnąć informacji o przepisach prawnych dotyczących sprzedaży towarów lub zawarcia umów o dzieło i umów o świadczenie usług i jest zobowiązany do spełnienia wszelkich obowiązków prawnych wynikających z tychże przepisów. Powyższe postanowienie dotyczy zarówno informacji przed zawarciem umowy, obowiązków związanych z opisem oferty, jak i wszelkich innych umownych lub ustawowych obowiązków związanych z ofertą. 

3. Opis oferty musi być sformułowany w języku polskim. Jeżeli oferta obejmuje swoim zasięgiem międzynarodowe rynki Yosh.pl, opisy muszą być sformułowane w językach poszczególnych krajów. 

4. Publikując ofertę, Sprzedawca składa wiążącą ofertę zmierzającą do zawarcia umowy, którą może przyjąć każdy Kupujący zgodnie z Regulaminem. 

V. Opłaty 

1. Za poszczególne działania w zakresie użytkowania i usługi świadczone przy tym przez Yosh.pl, Yosh.pl naliczy Sprzedawcy opłaty w formie „opłat za publikację”, „prowizji od sprzedaży” albo „innych rekompensat”. Wysokość opłat wynika z ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Yosh.pl i opiera się na aktualnym cenniku Yosh.pl. 

• Opłaty za publikację: Za publikację ofert, przy maksymalnym okresie ważności oferty 120 dni, należne są opłaty uzależnione od ceny i dostępności danego produktu. Poszczególne opłaty, wymagane natychmiast, wyszczególniane są przy tym bezpośrednio podczas procesu publikacji i muszą być potwierdzone przez Sprzedawcę przyciskiem „zgoda na uiszczenie opłaty za publikację”. Jeżeli w ramach procesu publikacji lub w późniejszym terminie Sprzedawca aktywował automatyczne przedłużenie okresu ważności oferty, okres ważności oferty wydłuża 

się po upływie początkowego okresu automatycznie o kolejne 120 dni za tę samą cenę, co przy poprzedniej publikacji. Sprzedawca może w dowolnym momencie wyłączyć opcję automatycznego przedłużania okresu ważności oferty w celu nieprzedłużania oferty na przyszłość. 

Opcja dodatkowa dla drugiej kategorii: W procesie publikacji albo poprzez późniejszą edycję oferty, dla poszczególnych produktów oprócz standardowej kategorii można uaktywnić drugą kategorię. Po tej aktywacji produkt będzie można znaleźć w odpowiednich katalogach online dla obu kategorii. Opłata dodatkowa z tym związana staje się natychmiast wymagalna. Opcjonalne automatyczne przedłużenie wiąże się odpowiednio z tą dodatkową opłatą.

Prowizja od sprzedaży: Przy udanej sprzedaży towarów Yosh.pl pobiera prowizję od sprzedaży, należną natychmiast przy zawarciu umowy sprzedaży. Rabat udzielony później przez Sprzedawcę nie wpływa na wysokość prowizji sprzedaży. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego, Yosh.pl zwróci Sprzedawcy prowizję od sprzedaży w pełnej wysokości.

Pozostałe zobowiązania: Yosh.pl oferuje Sprzedawcy, w ramach jego profilu, różne usługi dodatkowe, umożliwiające specjalną promocję jego ofert („narzędzia promocyjne“). Opłaty należne przy wyborze narzędzia promocyjnego wynikają z warunków wyszczególnionych w procesie rezerwacji narzędzia promocyjnego i stają się natychmiast wymagalne po potwierdzeniu rezerwacji.
2. Ponadto Yosh.pl zastrzega sobie możliwość oferowania opcjonalnych świadczeń dodatkowych za specjalnymi opłatami. Związane z tym koszty zestawione są w cenniku Yosh.pl i są wyraźnie wyszczególniane w procesie rezerwacji dodatkowej usługi.
3. Yosh.pl może w dowolnym momencie zmienić wysokość ogólnych opłat w cenniku. O ogólnych zmianach w cenniku użytkownicy są każdorazowo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich zastosowaniem.
4. Całkowite należne wynagrodzenie oraz opłaty wymagane w poszczególnych przypadkach ustalane są każdorazowo, pomiędzy Sprzedawcą a Yosh.pl, przy zamieszczeniu oferty. Te konkretne, związane z daną ofertą opłaty, mogą zostać zmieniane wyłącznie w drodze porozumienia stron.

5. Sprzedawca ma wyraźny zakaz pobierania własnych opłat od Kupujących, pokrywania przez Kupujących opłat Yosh.pl na nabywców oraz wymagania od nich płatności tych opłat. 

VI. Faktura Yosh.pl
1. Opłaty uiszczane przez Sprzedawcę rozliczane będą regularnie na koniec miesiąca kalendarzowego, z reguły jednak w kolejnym miesiącu, na podstawie faktury Yosh.pl. Faktury dostarczane będą mailem na adres podany przez Sprzedawcę w formie plików PDF. Dodatkowo faktury można przeglądać w profilu Sprzedawcy. 

2. Sprzedawcy, mogą opłacać faktury poprzez PayPal albo przelewem bankowym. Niezależnie od metody płatności obowiązuje termin płatności wskazany na danej fakturze. 

3. Sprzedawca zobowiązany będzie pokryć dodatkowe koszty związane z obciążeniem zwrotnym („opłaty za obciążenie zwrotne”), chyba że wykaże, że transakcja nie powiodła się nie z jego winy. Yosh.pl po stwierdzeniu nieudanej transakcji pobrania należności poinformuje Sprzedawcę mailem o wysokości roszczenia oraz o wysokości należnych opłat za obciążenie zwrotne, informując o terminie do zapłaty należności. 

4. Sprzedawcę obowiązuje zakaz stosowania metod unikania uiszczania opłat Yosh.pl oraz ma obowiązek powstrzymania się od żądań odszkodowań lub kompensacji w złej wierze. W przypadku gdy zostanie wykryte zachowanie mające na celu obejście obowiązku uiszczenia opłat lub żądania odszkodowania w złej wierze Yosh.pl przysługuje prawo domagania się od wszystkich uczestniczących w procederze Sprzedawców solidarnie zapłaty należnego wynagrodzenia w formie odszkodowania. Dalsze roszczenia pozostają bez zmian. 

VII. Obowiązki Sprzedawcy
1. Poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu, Sprzedawca jest zobowiązany oferować wyłącznie towary i usługi, nienaruszające obowiązującego prawa, praw osób trzecich, dobrych zwyczajów oraz zasad Yosh.pl przy korzystaniu z Platformy Sprzedażowej. W handlu transgranicznym Powyższe postanowienie obowiązuje również w przypadku sprzedaży transgranicznej z poszanowaniem i w zgodności do odpowiednich regulacji właściwego państwa. 

2. Ponadto Sprzedawca co do zasady zobowiązany jest do zapewnienia możliwości przekazania i dostarczenia własności oferowanych produktów w podanym czasie dostawy, chyba że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej. 

3. Sprzedawca będący przedsiębiorcą jest ponadto zobowiązany do wykazania tego faktu i do dopełnienia we własnym zakresie wszystkich odpowiednich obowiązków informacyjnych wymaganych prawem. 

4. Wszelkie inne ogólne warunki umowne, stosowane przez Sprzedawcę w ramach jego własnego sklepu nie mogą być niezgodne z niniejszymi Warunkami dla Sprzedawców Yosh.pl oraz innymi warunkami zaakceptowanymi przez Sprzedawcę. 

VIII. Sankcje i inne działania w przypadku naruszeń
1. Poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu Yosh.pl w przypadku podejrzenia Naruszenia, np. w związku z naruszeniem niniejszych warunków sprzedaży, Yosh.pl może wprowadzić sankcje przeciwko sklepowi prowadzonemu przez sprzedawcę. Do katalogu tych sankcji należą między innymi: 

Zawieszenie, blokada lub zakończenie aktywnych ofert;

Ograniczenie funkcji sklepu;

Tymczasowa lub ostateczna blokada sklepu;
Yosh.pl wyraźnie zastrzega sobie możliwość podjęcia również innych środków. Powyższe działania nie naruszają roszczeń prawnych Yosh.pl z tytułu naruszeń.
2. W przypadku zakończeniu obowiązywania ofert lub tymczasowej albo ostatecznej blokadzie konta użytkownika na podstawie potwierdzonego lub nieobalonego podejrzenia Naruszenia, Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić w formie odszkodowania wszelkie opłaty należne w momencie zakończenia właściwych ofert. Zryczałtowanie opłat nie wyklucza możliwości przeprowadzenia dowodu, że powstała szkoda nie zaistniała, jest mniejsza lub istotnie większa. Yosh.pl jest ponadto upoważniona do usunięcia według własnego uznania tych ofert sprzedawców, które nie pasują do całościowej koncepcji platformy Yosh.pl. Jeśli użytkownik nie naruszył przy tym obowiązujących go warunków, Yosh.pl anuluje wymagalne opłaty za usunięte oferty lub zapisze na saldzie dodatnim użytkownika.
IX. Okres obowiązywania umowy; Wypowiedzenie
W odniesieniu do okresu obowiązywania i wypowiedzenia zastosowanie ma Regulamin. Ponadto zarówno Sprzedawca, jak i Yosh.pl mają prawo wypowiedzenia w trybie zwykłym umowy o sklep Yosh.pl należący do Sprzedawcy z zachowaniem siedmiodniowego (7 dniowego) terminu wypowiedzenia, bez konieczności znoszenia stosunku użytkowania, nawiązanego na mocy Regulaminu („wypowiedzenie częściowe“).
X. Zmiany w Regulaminie
Yosh.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych w dowolnym czasie i do objęcia użytkowania Platformy Sprzedażowej nowymi lub rozszerzonymi

warunkami umownymi. Zmienione warunki przesyłane będą Sprzedawcy drogą mailową z zachowaniem stosownego terminu na zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem ich obowiązywania. Nowe warunki obowiązują, jeżeli Sprzedawca nie złoży wyraźnego sprzeciwu przed zakreślonym terminem początku ich obowiązywania. Wraz z przesłaniem zmienionych warunków Yosh.pl osobno poinformuje Sprzedawcę o możliwości złożenia sprzeciwu i skutkach bezczynności. Jeżeli Sprzedawca wyrazi sprzeciw do wprowadzanych zmian, Yosh.pl przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy. 

XI. Postanowienia końcowe; reżim prawny; miejscowa właściwość sądowa
1. Językiem umowy jest język polski. Korespondencja pomiędzy Yosh.pl i użytkownikami 

będzie realizowana w języku polskim. 

2. Dla wszystkich sporów w związku z niniejszymi warunkami handlowymi właściwe jest wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji CISG. Obowiązywanie przepisów prawa powszechnego właściwych dla miejsca zamieszkania konsumenta pozostaje niewzruszone. 

3. Wyłączną miejscową właściwość sądową dla przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub podmiotów prawa publicznego bez odrębnej osobowości prawnej ustanawia się na Warszawę. Powyższy zapis obowiązuje również wtedy, gdy użytkownik nie ma ogólnej miejscowej właściwości sądowej na terytorium Polski, użytkownik zmieni miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na miejsce poza terytorium Polski oraz gdy miejsce zamieszkania lub stałego pobytu użytkownika nie jest znane. 

Yosh.pl jest platformą handlową dla rzeczy wyjątkowych. 

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas kwestią szczególnie istotną. Wszystkie dane są przez nas przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o zakresie i sposobie, w jaki Twoje dane osobiste są pobierane, opracowywane i wykorzystywane. Ponadto niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje dotyczące treści i zasięgu wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobistych przez platformę Yosh.pl. Oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi uzupełnienie Regulaminu serwisu Yosh.pl. 

1. Podmiot odpowiedzialny, zakres obowiązywania Podmiotem odpowiedzialnym jest 

Yosh S.A.
ul. Duchnicka 3,
01-796 Warszawa,
reprezentowana przez zarząd : Katarzynę Dorsey Prezesa Zarządu oraz Magdalenę Kropaczek-Ciaś Wiceprezesa Zarządu, 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: kontakt@yosh.pl. 

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje sposób pobierania i zastosowania danych osobowych podczas odwiedzania naszego serwisu i korzystania z usług świadczonych przez platformę Yosh.pl. Odnosi się ono również do uzupełniających ofert platformy Yosh.pl (np.: korzystania z aplikacji Yosh.pl, zakupów towarów i bonów upominkowych sprzeYosh.plych przez Yosh.pl, konkursów i loterii). Z dodatkowymi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych osobowych w nawiązaniu do specjalnych tematów lub usług (np.: Loże, Społeczności, Grupy) można zapoznać się w adekwatnej części sekcji Najczęściej Zadanych Pytań (FAQ), w rubryce „Pytania i Odpowiedzi“ bądź wyjaśnieniach i warunkach dotyczących korzystania z danej usługi. Akceptacja niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych oznacza zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych przez serwis Yosh.pl zgodnie z określonymi w tym dokumencie postanowieniami. 

Uzupełnieniem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych są postanowienia zewnętrznych usługodawców (np. Add This) i platform społecznościowych (np.: facebook, Google+, Pinterest), które odwiedzasz w trakcie korzystania z serwisu Yosh.pl. 

2. Pobieranie i wykorzystywanie danych bez rejestracji
Możesz odwiedzać serwis Yosh.pl bez konieczności udostępniania nam swoich danych 

osobowych. Gdy poruszasz się po naszej stronie internetowej generowane są z wykorzystaniem automatycznych środków technicznych dane komunikacyjne (np. adres protokołu internetowego) oraz dane związane z użytkowaniem strony (np. wywoływane treści), dzięki którym widzisz odpowiednią treść i formę strony. Dane tego typu są przez nas gromadzone i opracowywane bez powiązania z konkretnymi osobami (np. poprzez zapewnienie anonimowości adresów IP), w celach techniczno-informacyjnych, takich jak rozwiązywanie problemów związanych z zakłóceniami strony, poprawa jakości strony internetowej oraz w celach statystyczno-analitycznych. 

3. Wykorzystywanie danych osobowych podczas korzystania z platformy Yosh.pl Abyśmy mogli oferować Wam nasze usługi, niezbędne są różnego rodzaju dane: 

Podczas rejestracji gromadzone są Twoje dane stałe (nazwa użytkownika, imię, nazwisko, , adres e-mail, hasło). Używając swojej nazwy użytkownika możesz korzystać z naszej platformy internetowej pod pseudonimem kontaktując się lub korzystając z usług osób trzecich. Jeżeli zdecydujesz się złożyć zamówienie poprzez platformę Yosh.pl, zapiszemy również Twój adres płatnika i adres wysyłkowy. Jeżeli chcesz za pośrednictwem Yosh.pl sprzedawać produkty, zapiszemy ponadto Twój pełen adres, nazwę Twojego sklepu i firmy, Twój status jako sprzedawcy (firma lub osoba prywatna), regulamin (w tym informacje dotyczące prawa do odwołań itp.) oraz informacje na stronie Impressum Twojego sklepu (jeśli ma to zastosowanie), jak też dane Twojego konta bankowego i inne informacje związane z płatnościami. 

W związku z każdą ofertą opublikowaną w serwisie Yosh.pl gromadzone są odpowiednie dane związane z użytkowaniem platformy i zawieranymi transakcjami (zakup, sprzedaż, oferty i treści). 

Ponadto zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dobrowolnego udostępnienia nam danych opcjonalnych (np.: opis sklepu, opis profilu „O mnie“, zainteresowania, preferencje, zdjęcia – np. zdjęcie profilowe, data urodzenia i szereg innych danych osobowych, jak też ustawienia dotyczące powiadomień lub newslettera, polecane lub zaznaczone produkty, wiadomości, wpisy w książce odwiedzin, blogu lub forach, opinie, komentarze, odpowiedzi na ankiety itp.). Weź pod uwagę, że dane zamieszczone dodatkowo w Twoim profilu w sekcji „O mnie“ są widoczne również dla innych użytkowników serwisu oraz osób odwiedzających naszą stronę. Masz ponadto możliwość integracji feedu RSS czy też udostępnienia swojego feedu na facebooku. Dane udostępnione dobrowolnie możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć. Wszystkie informacje, jakie zamieszczasz w celu opisania i reklamowania swoich produktów lub usług są oczywiście widoczne dla innych użytkowników serwisu oraz osób odwiedzających stronę. 

Twoje dane osobowe (dane stałe, dane związane z użytkowaniem platformy i zawieranymi transakcjami) są przez nas wykorzystywane na potrzeby Yosh.pl, co umożliwia nam stworzenie serwisu z sercem, w którym zarówno Ty, jak też inni użytkownicy znajdują fantastyczne produkty oraz mogą stać się częścią inspirującej i interaktywnej społeczności. W związku z tym Twoje dane wykorzystujemy w m.in. następujących celach 

aby wiedzieć, kim jesteś Ty i inni użytkownicy,

aby umożliwić personalizację usług, z których korzystasz, np. w celu zawierania umów za pośrednictwem Yosh.pl, dokonywania płatności, np. przez PayPal, obliczania lub poboru opłat, zamówień lub realizacji bonów upominkowych Yosh.pl, korzystania z systemu komentarzy, odpowiedzi na Twoje pytania lub informowania Cię o określonych wydarzeniach,

aby sekcja „Moja Yosh.pl“ umożliwiała Ci dostęp do Twojego profilu i czynności wykonanych na stronach Yosh.pl (wiadomości, zakupy, listy, ulubione sklepy, wydarzenia, seminaria, produkty oznaczone serduszkiem) oraz aktywny udział w społecznościach i grupach,

aby umożliwić Ci komunikację z innymi użytkownikami serwisu Yosh.pl (np. w celu przesyłania wiadomości, przydzielenia serduszka) i innymi osobami (np. poprzez rekomendacje i komentarze),

aby inni użytkownicy mogli otrzymywać informacje o Tobie (np. sekcja „O mnie“),

abyśmy mogli zapobiegać i zwalczać czynności nielegalne lub niedozwolone,

również Twój adres e-mail wykorzystywany jest przez nas wyłącznie w celach, do których otrzymaliśmy Twoje upoważnienie (np. powiązane z członkostwem powiadomienia, e-maile informujące o statusie przesyłki, powiadomienia o kupnie lub sprzedaży, nowe wiadomości lub komentarze). Wysyłanie reklam przez e-mail odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą bądź jeżeli jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa. Twoje ustawienia dotyczące powiadomień i newslettera możesz w każdej chwili przejrzeć lub zmienić w sekcji „Mój profil“.
Dane związane z Twoją osobą nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których dysponujemy Twoją wcześniejszą zgodą lub, gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone. Yosh.pl udostępnia Twoje dane osobowe innym użytkownikom naszego serwisu, w tym partnerowi handlowemu w ramach dokonanego zakupu (np. informacje kontaktowe, adres pocztowy, informacje i szczegóły związane z zapłatą). Tego typu dane innych użytkowników mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach niezbędnej komunikacji związanej z serwisem Yosh.pl (np. realizacja zakupu lub roszczenia). Dane innych użytkowników nie mogą być wykorzystywane zwłaszcza w celach reklamowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Użytkownicy podlegają ponadto obowiązkowi przestrzegania wszystkich postanowień związanych z ochroną danych, zwłaszcza postanowień polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. W chwili, gdy jeden użytkownik udostępni innemu użytkownikowi swoje dane osobowe, nie jesteśmy na ogół w stanie zapewnić dalszej ochrony tychże danych. Dlatego zanim udzielisz komukolwiek informacji dotyczących Twojej osoby, upewnij się, że użytkownik, któremu udostępniasz swoje dane jest godny zaufania i naprawdę potrzebuje tych danych.
Dane mogą być przez nas udostępniane zatrudnionym przez nas i znajdującym się pod naszym nadzorem zleceniobiorcom, świadczącym na naszą rzecz usługi techniczne (np. hosting, naprawy) bądź innego typu (inkaso, obsługa klienta). Naturalnie również wówczas przestrzegamy wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jak też zobowiązujemy do ich przestrzegania naszych partnerów.
Yosh.pl podlega obowiązkowi przekazywania danych osobowych i/lub danych związanych z korzystaniem z naszego serwisu organom śledczym, ścigania i nadzoru, jeżeli i pod warunkiem, że jest to niezbędne w celu zapobieżenia zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego oraz w celach ścigania czynów przestępczych w świetle obowiązującego prawa.

W ochronie własnych interesów możemy również zasięgnąć informacji dotyczących Twojej zdolności kredytowej (np. w Biurze Informacji Kredytowej BIK) i/lub zweryfikować Twoje dane osobowe za pośrednictwem innych instytucji kredytowych. Zastrzegamy sobie także możliwość poproszenia Cię o przedłożenie nam wyciągów bankowych, gwarancji lub pozostawienie danych swojej karty kredytowej oraz zabezpieczenia usług swoją kartą kredytową przed nabyciem bądź zaoferowaniem za pośrednictwem Yosh.pl drogich towarów/usług. Twoje uzasadnione obawy zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. 

4. Zapisywanie danych związanych z systemami obsługi klientów. 

W ramach zleconej usługi współpracujemy z dostawcą systemów obsługi klientów (Customer Relationship Management). Wykonawca niniejszej usługi ma dostęp do danych klientów (nazwiska, adresy e-mail, adresy pocztowe naszych użytkowników, jak również dane dotyczące sprzedaży) wyłącznie w ramach świadczonej nam usługi. Nie następuje przy tym przekazywanie danych do krajów poza Unią Europejską. 

5. Cookies bez związku z reklamą online
Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, na Twoim komputerze zapisywane są informacje w postaci „cookies“ tzw. ciasteczek, które przy Twojej następnej wizycie są automatycznie rozpoznawane. Cookie jest krótką informacją tekstową przekazywaną jako Hypertext-Transfer-Protocol-Header. Cookie jest wysłany przez serwer (webserwer) do wyszukiwarki (browser) lub tworzony poprzez tzw. Scripting (JavaScript). Cookies pozwalają nam przykładowo dopasować stronę internetową do Twoich zainteresowań, czy też zapisać Twoje hasło, dzięki czemu nie musisz wpisywać go za każdym razem od nowa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy rozpoznawali Twój komputer, zmodyfikuj swoją wyszukiwarkę tak, aby cookies z Twojego komputera były automatycznie wykasowywane lub blokowane, bądź aby przed zapisaniem cookie generowane były ostrzeżenia. Weź pod uwagę, że tego typu ustawienia mogą uniemożliwić Ci korzystanie w pełnym wymiarze z niektórych funkcji strony Yosh.pl. 

Yosh.pl stosuje następujące cookies (niemające związku z reklamami online): 

a) Session Cookies (np.: w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do konta) lub cookies funkcjonalne (np.: cookies umożliwiające wyświetlanie elementów nawigacji, pomocniczych wiadomości i testów AB) 

b) Cookies związane z ustawieniami językowymi i regionalnymi (w ten sposób Yosh.pl rejestruje ustawienia dotyczące kraju, waluty i języka stron, z uwzględnieniem których wyświetla się strona serwisu Yosh.pl). 

6. facebook 

Nasza platforma korzysta z usług US-amerykańskiego serwisu internetowego facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Z listą i wyglądem wtyczek społecznościowych facebooka można zapoznać się na niniejszej stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins 

Korzystając z przycisku „Lubię to” możesz pokazać swoim znajomym lub innym użytkownikom facebooka, które produkty są Twoim zdaniem godne polecenia lub które Ci się podobają. W zależności od Twoich ustawień może to nastąpić także automatycznie: produkty, które zaznaczysz w serwisie Yosh.pl, zostaną automatycznie zamieszczone na facebooku (automatyczne udostępnianie). 

facebook otrzymuje informację dotyczącą danych już przy samym wywołaniu strony, niezależnie od tego, czy klikniesz przycisk polubienia, czy nie. Kliknięcie przycisku powoduje, że facebook otrzymuje dodatkowo informację, że określone treści podobają Ci się. 

Treść wtyczki przesyłana jest przez facebook bezpośrednio do wyszukiwarki użytkownika i z powrotem. Yosh.pl nie ma żadnego wpływu na ilość danych, jakie facebook otrzymuje za pośrednictwem wtyczki i informuje Cię, jak następuje, zgodnie z naszym stanem wiedzy: 

Poprzez integrację wtyczki Plug-in, facebook otrzymuje informacje o wywołanych przez Ciebie stronach internetowych platformy Yosh.pl. Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie facebook, może podlegać identyfikacji (np. w celach reklamy za pośrednictwem facebooka). Skorzystanie z przycisku polubienia (Like Button) lub zamieszczenie komentarza spowoduje bezpośrednie przesłanie określonych informacji z wyszukiwarki do facebooka i ich zapisanie. Jeżeli nie korzystasz z facebooka, usługa ta może zbierać i zapisywać adresy IP. Cel i zakres gromadzonych danych oraz ich dalsze opracowywanie i wykorzystanie przez facebook, jak również związane z tym prawa użytkowania i możliwości ustawień do celów ochrony sfery prywatnej zamieszczono we wskazówkach dotyczących ochrony danych platformy facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 

Jeżeli jesteś użytkownikiem serwisu facebook, ale nie chcesz, aby facebook w następstwie korzystania z platformy Yosh.pl rejestrował i łączył Twoje dane z danymi zapisanymi na facebooku, musisz wylogować się z facebooka, zanim odwiedzisz stronę Yosh.pl. 

Jeżeli nie jesteś użytkownikiem facebooka lub nie wyraziłeś/aś (jeszcze) zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych, Yosh.pl zaleca Ci rezygnację z klikania wtyczki facebooka. 

Yosh.pl oferuje ponadto opcję korzystania z funkcji „Log-in with facebook“ (Logowanie poprzez facebook), dzięki której możesz rejestrować i logować się w serwisie Yosh.pl z wykorzystaniem swoich danych dostępu do facebooka. Serwis Yosh.pl otrzymuje przy tym od facebooka informacje dotyczące Twojego publicznego profilu (np.: imię i nazwisko, zdjęcie, przedział wiekowy, płeć, język i kraj), listę Twoich znajomych oraz adres e-mail. Jednocześnie masz możliwość wyrażenia zgody na dalszą wymianę informacji pomiędzy serwisami Yosh.pl oraz facebook (np.: poprzez opcję automatycznego udostępniania). Ponadto, jeśli masz profil Yosh.pl, możesz go połączyć ze swoim profilem na facebooku ułatwiając sobie tym samym logowanie się. Bez Twojego zezwolenia Yosh.pl nigdy nie zamieszcza wpisów na Twojej osi czasu na facebooku ani nie przekazuje osobom trzecim Twoich danych osobowych. Zarządzanie kontem użytkownika w serwisie Yosh.pl oraz profilem na facebooku są zadaniem użytkownika. 

Wychodzimy z założenia, że chronisz swoje dane dostępu do facebooka tak samo dobrze, jak swoje hasło do serwisu Yosh.pl. W procedurze logowania poprzez facebook, Twoje hasło nie jest udostępniane serwisowi Yosh.pl, gdyż jest ono w specjalny sposób zaszyfrowane. 

7. Pozostałe wtyczki plug-in oraz usługi zewnętrzne
Strony internetowe Yosh.pl mogą również zawierać inne wtyczki plug-in. Odpowiedzialność za każdy plug-in ponosi oferujący go dostawca (np.: Google+, Pinterest, Twitter). Zainstalowane wtyczki są oznaczone poprzez adekwatne logo, np.: logo Google lub logo Twitter. 

Wtyczki mogą zostać uruchomione już przy odwiedzeniu stron internetowych Yosh.pl. W związku z tym może się zdarzyć, że informacje (zwłaszcza adres IP) o wywołaniu przez Ciebie strony zostaną przekazane dostawcy wtyczki i przez niego zapisane. W przypadku, gdy użytkownik jest zarejestrowany na platformie danego dostawcy i jednocześnie zalogowany, wówczas jego odwiedziny Yosh.pl mogą na niej zostać odpowiednio przyporządkowane. Jeśli klikniesz daną wtyczkę, czynność ta będzie widoczna dla innych. Informacje te zostaną również przekazane bezpośrednio dostawcy wtyczki i przez niego zapisane. Identyfikację tego typu można powstrzymać, jeżeli przed odwiedzeniem stron internetowych Yosh.pl odmeldujesz/wylogujesz się z danego plug-inu i wykasujesz ciasteczka (cookies). 

Yosh nie ma wpływu na zakres danych, które dana platforma rejestruje lub wykorzystuje za pomocą wspomnianego plug-inu. Jeżeli informacje takie są dostępne, serwis Yosh.pl odsyła użytkowników do postanowień o ochronie danych danego dostawcy. 

Opcje odpowiednich ustawień danych użytkownika są często udostępniane bezpośrednio przez dostawcę.
Zasięgnij szczegółowych informacji na temat sposobu, zakresu i celu rejestrowania i wykorzystywania Twoich danych osobowych, jak również ich ewentualnego opracowywania poza granicami Unii Europejskiej bezpośrednio u dostawcy danego plug- inu: 

- Google+ 

Jest to serwis społecznościowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przycisk Google+ można rozpoznać za pomocą symbolu „+1′′. Informacje na temat ochrony danych w serwisie Google+ zamieszczone są na następującej stronie: 

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy 

- Pinterest
Pinterest to serwis społecznościowy firmy Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Informacje na temat ochrony danych w serwisie Pinterest zamieszczone są na następującej stronie:
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

- AddThis 

AddThis to usługa umożliwiająca łatwiejsze tworzenia zakładek. Siedziba firmy AddThis to: 1595 Spring Hill Road, Vienna, VA2218, USA. Informacje na temat ochrony danych w serwisie AdThis zamieszczone są na następującej stronie: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem platformy oferującej wybrany plug-in lub nie korzystasz z zewnętrznych usług połączonych z daną platformą za pośrednictwem tego plug-inu bądź też zasady danej platformy dotyczące rejestrowania i wykorzystywania danych nie zostały przez Ciebie zaakceptowane, doradzamy Ci rezygnację z klikania oraz korzystania z tego typu wtyczek plug-in. 

8. Google Analytics
Yosh.pl współpracuje z „Google Analytics“: Mowa tu o internetowym narzędziu do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianym przez Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“, czyli pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z danej strony internetowej. Uzyskane dzięki cookie informacje, dotyczące użytkowania przez Ciebie danej strony internetowej są z reguły przekazywane i zapisywane na jednym z serwerów Google w USA. Na stronach internetowych serwisu Yosh.pl aktywowana została funkcja anonimizacji adresu IP, przez 

co adres IP użytkownika Google jest skracany w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących członkami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w przypadkach wyjątkowych pełen adres IP przekazywany jest na serwery Google w USA, a następnie tam skracany. Na zlecenie operatora strony, Google wykorzysta te informacje, aby analizować Twoją aktywność na stronie, tworzyć raporty dotyczące korzystania ze strony, jak również w celu świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z użytkowaniem strony oraz korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją wyszukiwarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki możesz zapobiec rejestrowaniu cookies; pamiętaj jednak, że w takim przypadku opcja korzystania w pełnym zakresie z funkcji strony może być niedostępna. Możesz ponadto zablokować rejestrowanie oraz opracowywanie przez Google danych gromadzonych za pośrednictwem cookies i dotyczących Twojego korzystania ze strony (łącznie ze swoim adresem IP) instalując dostępny na poniższej stronie dodatek do przeglądarki (Plug-in): Aktualne łącze to: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

9. Google Remarketing
Wyrażenie zgody na udział w remarketingu Google
Deklarujesz zgodę na wykorzystanie remarketingu Google.
Remarketing google to serwis wyświetlający cudzą reklamę na danych stronach internetowych, związanych z zainteresowaniami odwiedzającego stronę.
Poprzez stronę internetową wykorzystującą tagi remarketingu pozostawiane są cookies u odwiedzającego stronę (np. wychwytywanie przeglądanych lub otwieranych stron produktowych), które są w późniejszym czasie wykorzystywane do wyświetlania reklamy przez firmy zewnętrzne, również Google.
Użytkownicy mogą na swoim profilu, w ustawieniach deaktywować wykorzystywanie cookies do celów wyświetlania reklamy. Można również skorzystać z deaktywacji cookies do celów reklamowych klikając na link strony Network Advertising Initiative: https:// www.networkadvertising.org/choices/ 

10. Zgoda na korzystanie z danych w celach reklamy lub badań rynkowych przeprowadzanych bezpośrednio przez Yosh.pl 

Wyrażasz zgodę na rejestrowanie, opracowanie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów własnej reklamy lub własnych badań rynkowych, przede wszystkim jednak, do zgodnego z potrzebami kształtowania oferowanych przez nas i przez inne osoby towarów i usług. Twoje dane osobowe wraz z danymi innych użytkowników możemy również w anonimowej formie rejestrować, podsumowywać i wykorzystywać w celach poprawy jakości naszych świadczeń, stron i ogłoszeń reklamowych. 

11. Zgoda na otrzymywanie e-maili marketingowych i newslettera Yosh.pl
Zgadzając się na otrzymywanie e-maili marketingowych lub newslettera (np. podczas 

rejestracji), wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera Yosh.pl zawierającego wyselekcjonowane przez nas informacje lub e-maile z reklamami, które będą wysyłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Newsletter Yosh.pl lub e-maile marketingowe mogą pojawiać się regularnie bądź nieregularnie i mogą zawierać oprócz informacji dotyczących Yosh.pl również reklamy serwisu Yosh.pl, oferty członków serwisu Yosh.pl lub osób trzecich. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera lub e-maili marketingowych klikając odpowiednie łącze zamieszczone w newsletterze lub aktualizując ustawienia na Twoim koncie Yosh.pl. 

12. Zgoda na wykorzystanie feedów dotyczących produktów
Wyrażasz zgodę na przekazywanie osobom trzecim (sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni, platformy) informacji związanych z Twoimi ofertami sprzedaży (np.: nazwa sklepu, dane, zdjęcia i gwiazdki dotyczące oferowanych produktów) w celach reklamy Twoich ofert i ich przedstawienia potencjalnym zainteresowanym.
W każdej chwili możesz zrezygnować z wykorzystywania informacji związanych z Twoimi ofertami sprzedaży poprzez aktualizację ustawień na Twoim koncie Yosh.pl (Dane sklepu – Strony partnerów). 

13. Zgoda na wyświetlanie spersonalizowanych reklam i stosowanie Tracking Cookies do celów reklamowych
W ramach korzystania za stron Yosh.pl ma miejsce stosowanie cookies lub fragmentów kodu dotyczących reklamy online (więcej informacji o cookies ogólnie lub bez związku z reklamą wyżej w podpunkcie 5) bądź identyfikacja użytkowników na podstawie ich rejestracji. Yosh.pl gromadzi dane dotyczące Twojej działalności na stronach Yosh.pl (np. sposób przeglądania stron internetowych, oglądane bądź zapisane artykuły, kliknięte łącza). Informacje te chcielibyśmy wykorzystywać w celu uprzyjemnienia Ci korzystania z serwisu Yosh.pl lub w celu wyświetlania Ci i poinformowania Cię o artykułach, ofertach, okazjach specjalnych i reklamach, które mogą Cię interesować. 

Yosh.pl zamieszcza reklamę samodzielnie lub współpracuje z zewnętrznymi partnerami w celu zamieszczania i optymalizacji reklam zarówno własnych jak obcych. Podczas odwiedzania przez Ciebie stron internetowych Yosh.pl, zewnętrzni partnerzy mogą stosować cookies. Nie wiąże się to jednak z pobieraniem, gromadzeniem lub przekazywaniem jakichkolwiek danych takich jak imię i nazwisko, adres czy data 

urodzenia. Nie następuje także zapisanie kompletnych adresów IP. Poniżesz znajdziesz listę najważniejszych partnerów, z którymi współpracuje serwis Yosh.pl, wraz z ich informacjami dotyczącymi ochrony danych oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec otrzymywania opartych na ustawieniach użytkownika reklam oraz wycofania zgody na związane z tym pobieranie danych. W każdej chwili masz również możliwość samodzielnego usunięcia cookies w swojej wyszukiwarce i tym samym uniknięcia otrzymywania opartych na nich reklam w przyszłości. 

Wyrażasz zgodę na wyświetlanie spersonalizowanych reklam (np. na naszej stronie internetowej lub aplikacji Yosh.pl) lub na zastosowanie przez nas lub inną firmę tzw. Tracking lub Partner Cookie bądź Partner Snippet, powodujących wyświetlenie w Twojej wyszukiwarce spersonalizowanych reklam, np. odnoszących się do Twojej grupy wiekowej, Twojego miejsca zamieszkania bądź do oglądanych, zakupionych, sprzedanych lub poleconych przez Ciebie produktów (tzw. Remarketing, Retargeting lub Behavioral Advertising). Instytucji zamieszczającej oglądaną przez Ciebie reklamę nie udostępniamy jednak żadnych z Twoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia; adresy IP są w odpowiedni sposób skracane. 

14. Zgoda na stosowanie Google AdSense
Wyrażasz zgodę na korzystanie przez platformę Yosh.pl z Google AdSense. 

AdSense jest usługą służącą do zamieszczania ogłoszeń reklamowych Google. Google AdSense stosuje cookies, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense stosuje także tzw. Web Beacons (niewidoczne grafiki). Umożliwiają one ocenę i podsumowanie informacji takich jak ruch odwiedzających na danej stronie. 

Uzyskane na skutek stosowania cookies i Web Beacons informacje dotyczące użytkowania tej strony (łącznie z adresem IP użytkownika) jak też przekazanie formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi dotyczącymi Twojej osoby.
Korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki możesz zapobiec instalacji cookies; pamiętaj jednak, że w takim przypadku opcja korzystania w pełnym zakresie z funkcji strony może być niedostępna.
Wprowadzenie indywidualnych ustawień oraz dezaktywację reklam Google można ponadto przeprowadzić na stronie: www.google.com/settings/ads. Stosowanie cookies przez innych dostawców można również powstrzymać poprzez wywołanie strony dezaktywującej inicjatywę reklamy sieciowej: (www.networkadvertising/org/managing/ opt_out.asp).
Więcej informacji na temat zasad dotyczących ochrony danych przez Google znajdziesz tutaj: 

• https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads/ 

https://support.google.com/ads/#topic=2971788

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de&ref_topic=2941003

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
15. Aplikacja Yosh.pl
15.1. Korzystanie z aplikacji Yosh.pl, Uprawnienia dotyczące aplikacji
Aplikacja Yosh.pl oferuje dodatkowy dostęp do platformy Yosh.pl. W związku z tym wykorzystujemy w niej Twoje dane w taki sam sposób, w jaki korzystamy z nich podczas odwiedzania przez Ciebie strony internetowej Yosh.pl. Dotyczy to korzystania z Twoich danych, cookies, wtyczek plug-in lub Google Analytics.
Tym samym Yosh.pl może mieć dostęp do Twoich danych związanych z aplikacją, takich jak nazwy urządzeń, producent urządzeń, model, wersja systemu operacyjnego, aplikacji lub SDK, jak również korzystać z Twoich narzędzi systemowych (np. w celu umożliwienia odebrania wiadomości również w trybie Standby). Następować to może także w połączeniu z wtyczkami plug-in (np. w związku z Twoim facebook ID lub tokenem dostępu przy korzystaniu z aplikacji facebook). Bez Twojej zgody nie mamy dostępu do Twoich danych umieszczonych poza aplikacją, takich jak kalendarz, zdjęcia, wiadomości itp.
W odniesieniu do aplikacji Yosh.pl obowiązują również uwagi zamieszczone w podpunkcie 15.2f.
15.2. Wykorzystanie przez aplikację Yosh.pl danych dotyczących geolokalizacji
Aplikacja Yosh.pl wykorzystuje w anonimowej/pseudoanonimowej formie dane dotyczące Twojej lokalizacji, o ile opcja wykorzystania tych danych jest w Twoim urządzeniu aktywna. Informacje dotyczące Twojej lokalizacji chcielibyśmy wykorzystywać w celu uprzyjemnienia Ci korzystania z serwisu Yosh.pl lub w celu wyświetlania Ci i poinformowania Cię o artykułach, ofertach, okazjach specjalnych i reklamach, które mogą Cię interesować. Nie wiąże się to jednak z pobieraniem, gromadzeniem lub przekazywaniem jakichkolwiek danych, takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia. Nie następuje także zapisanie kompletnych adresów IP.
W związku z danymi dotyczącymi geolokalizacji współpracujemy z poniższym partnerem zewnętrznym. Na jego stronie masz też możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych i zgłoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania jak też dezaktywacji pozwolenia na pobieranie danych.
15.3. Zgoda na otrzymywanie wiadomości typu Push za pośrednictwem aplikacji Yosh.pl
Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na swoim urządzeniu mobilnym, aplikacja Yosh.pl może wysyłać Ci na Twoje urządzenie informacje dotyczące pushów, np. w celu poinformowania

Cię o powiadomieniach systemowych, produktach (np. Inspiracje Yosh.pl, Yosh.pl Highlights), okazjach specjalnych, nowościach lub nowych funkcjach. Pozwolenie na otrzymywanie wiadomości typu push można w każdej chwili skonfigurować lub odwołać w ustawieniach systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. 

Zgadzając się na otrzymywanie powiadomień typu push (np. po pierwszym zameldowaniu się w aplikacji Yosh.pl), wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji i reklam dotyczących serwisu Yosh.pl lub ofert Yosh.pl na Twoim urządzeniu mobilnym. 

16. Ujawnianie, wyYosh.plie, kasowanie i blokowanie danych
Swoje dane i ustawienia możesz sprawdzić, opracować lub usunąć w „Moja Yosh.pl“ w 

sekcji „Mój profil“. Zmian dotyczących imienia i nazwiska możesz dokonać kontaktując się z naszą obsługą klienta. 

Yosh.pl udziela poza tym nieodpłatnie informacji o danych, jakie zgromadzone są na temat danej osoby. Udostępnienie danych odbywa się zgodnie z preferencjami pisemnie lub na drodze elektronicznej. Przed udzieleniem tego typu informacji możemy nalegać na przedstawienie nam dokumentów potwierdzających tożsamość osoby składającej wniosek. 

Blokada i wykasowanie danych następuje zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. 

17. Ochrona Twoich danych, bezpieczeństwo 

W celach ochrony Twoich danych osobowych przed niepożądanym ich przejęciem i ujawnieniem oraz uciążliwą komunikacją typu spam, stosujemy standardowe metody bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie, hasła oraz fizyczne zabezpieczenia. Informacje dotyczące Twojego profilu są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonym serwerze i chronione zabezpieczeniem typu Firewall. Dane dotyczące kart kredytowych nie są przez serwis Yosh.pl rejestrowane. 

18. Wycofanie zgody, sprzeciw w związku z reklamą, badaniami rynku lub badaniami opinii W związku z tym, że wykorzystywanie danych osobowych bazuje na Twojej zgodzie, możesz je w każdej chwili wycofać. W tym celu należy skontaktować się z nami pisząc na adres kontakt@yosh.pl. Odwołanie zgody może prowadzić do zablokowania dostępu do usług serwisu lub do rozwiązania umowy z Yosh.pl. Zastrzegamy sobie każdorazowo możliwość oparcia procesów związanych z ochroną danych na postanowieniach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 

Możesz także wycofać zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celach reklamowych, badań rynkowych lub opinii. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami pisząc na adres kontakt@yosh.pl. Nie jest to związane z żadnymi kosztami poza kosztami pośrednictwa według stawek podstawowych. O możliwości odwołania zgody będziemy Ci przypominać podczas każdorazowego ich zastosowania, względnie umożliwimy prostą metodę (np. łącze) odwołania zgody. 

19. Zmiana
Wraz z postępem technicznym, będziemy także na bieżąco dopasowywać nasze Oświadczenie o ochronie danych osobowych. Zmiany będziemy uwzględniać z zachowaniem odpowiednich terminów czasowych na tej stronie, a jeżeli będzie to konieczne, poprosimy Cię o ponowne wyrażenie zgody. 

Niezależnie od tego każdy użytkownik powinien regularnie odwiedzać tę stronę aby być na bieżąco ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych. 

Wstęp
Yosh.pl to platforma internetowa z sercem i społeczność osób zafascynowanych przedmiotami, których nie znajdziesz w sieciówkach. Na Yosh.pl sprzedasz swoje projekty, zainspirujesz innych, kupisz coś wyjątkowego i staniesz się częścią jednej z najbardziej interesujących społeczności w internecie.
Unikalność przeciwstawiamy masowości, pasję stawiamy w kontrze do nudy i zdecydowanie wolimy tworzenie od produkcji. Dołącz do nas. 

Razem z Tobą chcemy stworzyć inspirujący, żywy rynek. Aby tego dokonać, wszyscy Użytkownicy Yosh.pl muszą przestrzegać pewnych podstawowych reguł. Wytyczne Yosh.pl są uzupełnieniem do Regulaminu, noty prawnej i powinny przedstawiać zasady, co na portalu Yosh.pl jest dozwolone, a co bezwzględnie zabronione. Jako Sprzedawca jesteś osobiście odpowiedzialny za ofertę i sprzedaż produktów w Twoim sklepie, zgodną z prawem i normami ustalonymi przez Yosh.pl. 

Uwaga:
Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik wykroczył przeciw naszym ustaleniom, zastrzegamy sobie prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia oferty. Oprócz tego możemy wprowadzić dalsze sankcje, jak np. limitowanie lub usuwanie ofert. 

Powtarzające się, poważne wykroczenia mogą prowadzić do całkowitego wykluczenia z platformy (wypowiedzenie umowy przez Yosh.pl) 

1. To jest na Yosh.pl bardzo mile widziane: 

Zaoferuj coś wyjątkowego:
Yosh.pl to internetowa platforma handlowa. 

2. Produkty zabronione: 

Produkty generalnie zabronione to produkty, których sprzedaż i publikacja jest prawnie zabroniona. 

Ponadto ustaliliśmy własne zasady i listę produktów, które nie mogą być sprzeYosh.ple na Yosh.pl. Zaznaczamy, że poniższa lista produktów nie jest kompletna i nie zwalnia z obowiązku informowania się Sprzedających o aktualnym stanie prawnym i regułach prawnych oferowania produktów i usług. Należy wziąć pod uwagę, że sprzedaż międzynarodowa przynosi ze sobą konsekwencje informowania się o prawnych zasadach handlu międzynarodowego. W niektórych krajach prawo handlowe odbiega od prawa handlowego w Polsce. Bliższe informacje na ten temat na naszych stronach porad prawnych i zasad handlu. 

Prawnie zabronione: 

1. Przedmioty pochodzące z kradzieży
Przedmioty, które zostały nabyte niezgodnie z prawem, nie mogą być przedmiotem oferty. 

Przedmioty, które pochodzą z kradzieży, nawet jeśli jako sprzedawca nie masz z tym nic wspólnego, nie mogą znaleźć się na Yosh.pl. 

2. Przedmioty i media dozwolone dopiero od lat osiemnastu, które mogą zostać zakupione/przeglądane jedynie przez osoby dorosłe. 

Rejestracja jako użytkownik na Yosh.pl dozwolona jest jedynie osobom dorosłym. Nie możemy jednak wykluczyć, że uda się w stu procentach dopilnować tej zasady. Jako sprzedawca produktów dozwolonych jedynie osobom dorosłym, musisz sam dopilnować aby te produkty trafiły tylko i wyłącznie do odbiorcy pełnoletniego. 

Ponadto ze względu na ochronę nieletnich nie jest dozwolone publikowanie tekstów, zdjęć i oferowania usług, które nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. 

3. Nielegalne narkotyki 

Każdy użytkownik i sprzedawca zobowiązany jest do działania zgodnego z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i prawa karnego. Na Yosh.pl zabroniony jest również handel 

nasionami i sadzonkami roślin/kaktusów/grzybów halucynogennych/stymulujących/ uspokajających. Również zabroniony jest handel poduszkami z zawartością halucynogennych grzybów. 

Handel przedmiotami, które mogą być pomocne przy konsumpcji narkotyków, jak np. antycznymi fajkami do palenia opium nie jest na Yosh.pl zabronione, jeśli nie narusza panującego prawa i nie stanowi zachęty, instrukcji spożywania narkotyków. W opisie produktu nie może znaleźć się opisu użytkowania narkotyków. 

4. Artykuły propagandowe zabronionych partii politycznych, związków, zgrupowań. Przedmioty zabronionych organizacji wrogich Konstytucji. Namowa do popełnienia przestępstwa.
Należy przestrzegać prawa, które bezwzględnie zabrania rozpowszechniania artykułów propagandowych organizacji wrogich konstytucji, jak również publikacji symboli tychże organizacji, podżegania i obrażania pamięci zmarłych. 

Wykluczamy również handel dokumentami i przedmiotami o powyższej tematyce do celów kolekcjonerskich. Również militaria wykluczamy stanowczo z naszej platformy. 

5. Niebezpieczne chemikalia. Zakazane urządzenia elektroniczne.
Handel substancjami trującymi oraz niebezpiecznymi chemikaliami jest na Yosh.pl 

zabroniony. Jako sprzedawca jesteś zobowiązany poinformować się o stanie prawnym dotyczącym wszystkich surowców z jakich produkujesz swoje produkty. 

To samo dotyczy urządzeń elektronicznych. Zapoznaj się z panującym prawem dotyczącym bezpiecznego handlu i dopuszczenia do handlu takich produktów. Urządzenia elektryczne i elktroniczne muszą być opatrzone znakiem CE. Wyjątki są możliwe w wypadku urządzeń zabytkowych, które spełniają jedynie funkcję ozdobną. 

6. Fałszerstwo, podróbki produktów markowych, korzystanie ze znaków, zdjęć firmowych prawnie chronionych. 

Oferta z produktami opatrzonymi znakami firmowymi, które są prawnie chronione jest zabroniona. Chyba, ze oferujący posiada licencję od właściciela danego znaku firmowego. Ten zakaz obejmuje również platformę Yosh.pld.com. Nie tylko handel tymi produktami podlega zakazowi, reklama lub wzmianka w opisie produktu, o tym że przypomina on designem chroniony produkt firmowy jest zakazane. Zakaz obejmuje również niezgodne z prawem kopiowanie produktów. Również kopiowanie perfum. 

Przykłady niedozwolonych nazw i opisów produktów “torebka w stylu Chanel”
“zegarek wygląda jak Rolex” 

Osprzęt i części zapasowe do produktów ze znakiem handlowy, mogą być reklaowane jako takie, ale w ich opisie niezbędna jest o tym wzmianka. Informacja nie powinna natomiast służyć do wprowadzenia kupujących w błąd i sugerowania, że produkty, o które chodzi są oryginałami danej marki, firmy. Zasięgnij porady prawnej jeśli nie jesteś pewien, czy twoja oferta jest zgodna z panującym prawem. 

7. Kopie filmów, utworów muzycznych, zdjęć.
Sprzedaż kopi filmów, utworów muzycznych, zdjęć, nut, materiałów dydaktycznych np. na 

mediach ponownego użytku jest na Yosh.pl zabroniona. Przestrzegamy prawa autorskiego, o którego zasięgu sprzedawca musi się sam informować. Natomiast autoryzowane kopie zdjęć są dozwolone, w tym wypadku należy zrobić wzmiankę o autoryzacji w opisie produktu i przedstawić ją na żądanie. 

8. Przedmioty, ubrania, dokumenty lub inne przedmioty istotne dla bezpieczeństwa cywilnego jak np. mundury, dokumenty licencyjne, dowody osobiste, dokumenty urzędowe.
Zabrania się rozpowszechniania produktów, przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane do nadużyć prawnych jest zabronione. Do tych produktów zaliczamy między innymi mundury lub ich części, naszywki imienne policji, wojska, legitymacje policyjne, wojskowe, służb specjalnych, straży pożarnej, służb pożądkowych i lotniczych (również międzynarodowych). Zakaz ten nie dotyczy mundurów zabytkowych i dokumentów antykwarycznych. 

9. Akcje i inne formy inwestycyjne.
Handel obecnie stosowanymi środkami płatniczymi jest zabroniony. Handel akcjami na Yosh.pl jest zabroniony i prawnie nieskuteczny. Zakaz nie obejmuje akcji i papierów wartościowych, które straciły swoją wartość lub pochodzą z przedsiębiorstw, które już nie istnieją. Środki płatnicze, których moc wygasła są również dozwolone. 

10. Zdjęcia lub pliki, które chronione są prawem autorskim, jeśli Sprzedawca nie uzyskał prawa do ich korzystania lub licencji od autora.
Obowiązuje prawo autorskie. Poinformuj się proszę o panującym prawie. Sprzedawca jest odpowiedzialny za pozyskanie prawa do rozpowszechniania i dystrybucji produktu. 

11. Praca dzieci. Wszelkie produkty wykonane w całości lub częściowo przy udziale dzieci są na Yosh.pl zakazane bez względu na okoliczności. 

12. Treści naruszające dobre obyczaje.
Pojęcie moralności jest trudne do uniwersalnego zdefiniowania. Jako firma kładziemy duży 

nacisk na oferowanie na Yosh.pl wyjątkowych produktów i usług. Sprzedawcy powinni prowadzić handel zgodnie z zasadami dobrych obyczajów i poważnego traktowania 

klienta. Jeśli jakiś produkt, usługa lub zachowanie użytkownika nie będzie pasował do naszych zasad i filozofii, zastrzegamy sobie usunięcie oferty lub wypowiedzenie napomnienia, a w drastycznych wypadkach zablokowanie lub usunięcie konta użytkownika. Pamiętaj proszę, że na platformie zarejestrowani są użytkownicy z różnych kręgów kulturowych. Weź to pod uwagę i uszanuj różnice. 

Dodatkowe zakazy, które Yosh.pl ustala z własnej inicjatywy: 

Zabroniony jest handel wszelkiego rodzaju bronią i amunicją.

Zabroniony jest handel żywymi stworzeniami / zwierzętami - dotyczy to wszelkich produktów z elementami lub w całości pochodzących od zwierząt (kość słoniowa, kości, futro itp.)

Zabronione są produkty wykonane z materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych lub takie, które mogą być użyte do produkcji materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych
Produkty, których sprzedaż wymaga specjalnej staranności i przestrzegania ścisłych reguł i przepisów.
Handel produktami spożywczymi
Dla handlu produktami spożywczymi ustalono w Polsce i Uni Europejskiej szereg przepisów prawnych. Jeśli chcesz oferować na Yosh.pl produkty spożywcze, musisz znać te przepisy: znakowania żywności, przepisy regulujące wielkość i formę opakowań i inne. Postaraj się aby Twoje produkty były nie tylko na opakowaniu ale i w ofercie dokładnie opisane. Zaglądaj regularnie na nasze strony porad prawnych. W razie wątpliwości zasięgnij porady prawnika.
Handel tekstyliami
Handlując tekstyliami musisz przestrzegać szeregu przepisów. Istnieją przepisy o oznakowaniu tkanin i ubrań. Poinformuj się proszę na naszych stronach porad prawnych.
Handel zabawkami
Handel zabawkami jest regulowany szeregiem polskich i europejskich przepisów.
Zanim zabawka zostanie wprowadzona na rynek, musi spełniać ona podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Zabawki muszą być oznaczane znakiem EC i jeśli konieczne, musi być opatrzona instrukcją obsługi, informacją o bezpieczeństwie i ostrzeżeniami (np. niedozwolone dla dzieci poniżej 36 miesięcy). Zabawki muszą być opatrzone numerem
seryjnym lub podobnym oznakowaniem. Zabawki muszą zostać opatrzone nazwą producenta. Zapoznaj się proszę z przepisami Uni Europejskiej (2009/48/EG) dotyczących

handlu zabawkami. W razie wątpliwości czy możesz produkt zaoferować jako zabawkę zasięgnij porady prawnika. Istotne informacje na ten temat staramy się zamieszczać na naszych stronach porad prawnych. 

Handel kosmetykami
Handel kosmetykami jest obwarowany szeregiem przepisów, między innymi o obowiązku etykietowania i stosowania cen. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszych stronach porad prawnych. 

Handel odsprzedających produkty powtórnie 

Jako osoba sprzedająca produkty powtórnie nie musisz być ich wykonawcą,
producentem. Możesz być jedynie designerem lub handlarzem rzeczy wyjątkowych, zgodnych z naszymi regułami.

Jeśli jesteś odsprzedawcą i nie wykonujesz sam swoich produktów, wzg. nie bierzesz udziału osobiście w ich projekcie i produkcji, obowiązują cię następujące zasady: 

W opisie produktów musisz podać producenta (imię, nazwisko, adres) oferowanego produktu i napisać, że jesteś odsprzedawcą

musisz posiadać zgodę producenta na sprzedaż tych produktów

mogą to być tylko i wyłącznie małe serie i unikaty

produkty muszą być przynajmniej częściowo wykonane ręcznie. Nie obowiązuje to produktów vintage i produktów w kategorii “Materiały”

ręcznie wykonane produkty z krajów trzeciego świata lub rozwijających się nie mogą znaleźć się na naszej platformie, chyba, że pochodzą z handlu ze znakiem Fair trade. Musisz być w posiadaniu takiego certyfikatu i przedłożyć go na żądanie.

produkty muszą mieć charakter unikatów i wyjątkowości
Dodatkowe zasady, które Yosh.pl ustala, aby handel i działalność były dla wszystkich Użytkowników miłe i bezproblemowe:
Bądź rzetelny w stosunku do innych uczestników!
Jesteśmy społecznością. Bądź rzetelny, miły i pełen szacunku w kontaktach z innymi członkami platformy.

Konflikty międzyludzkie nie są zawsze do uniknięcia i nie każda sytuacja daje się rozwiązać pomyślnie. Jednak zarządzanie sytuacjami konfliktowymi powinno się zawsze odbywać w spokojnej i rzeczowej atmosferze. 

Obraza, pomówienie i język zbyt potoczny bądź obraźliwy nie jest tolerowany na Yosh.pl. Obraźliwe zachowanie może być podstawą do postępowania sądowego. 

Bądź rzetelny w stosunku do Yosh.pldy! 

Chcemy abyś był ze swojego sklepu na Yosh.pl zadowolony i aby przynosił Ci on wymierne korzyści materialne. Prosimy o nie oferowanie produktów poza platformą dla obejścia opłat na Yosh.pl. 

Nie jest dozwolone: 

poprzez wpisy w komentarzach, opisach sklepu, profilu użytkownika lub poprzez
funkcję umieszczania wiadomości przekierowywanie lub informowanie o innych
sklepach w internecie •

zakańczanie oferty na Yosh.pl aby sprzedać produkt poza platformą, omijając opłaty, mimo że kontakt z klientem został nawiązany poprzez naszą platformę

zamieszczanie w ofertach, na profilu lub opisie sklepu linków prowadzących do
innych sklepów w internecie, w którym sprzedajesz swoje produkty i w ten sposób
omijasz sprzedaż za pośrednictwem Yosh.pldy. Wzmianki o innych stronach •

nternetowych, stronach społecznościowych jest dozwolona, jeśli nie prowadzisz na nich sprzedaży, działalności komercyjnej bądź nie linkujesz do takowej.poYosh.plie w ofercie mozliwości kontaktu (numeru telefonu, adresu mailowego, innych kanałów komunikacji), który motywuje do sprzedaży i kupna poza platformą Yosh.pldy. Naturalnie prawny obowiązek zamieszczenia danych o firmie, sprzedawcy pozostaje nienaruszony.

wykorzystywanie danych kontaktowych partnerów biznesowych do celów innych niż
sprzedaż i kupno na Yosh.pl. •

ubieganie się o zwrot prowizji mimo, że kupujący zapłacił za zakupy i nie zwróciłeś mu danej kwoty
Jeśli zaistnieje poważne podejrzenie, że nastąpiły wykroczenia przeciw wymienionym regułom, zastrzegamy sobie, deaktywowanie lub usunięcie oferty w danym sklepie. Powtarzające się lub ciężkie wykroczenia prowadzą do wykluczenia z udziału w handlu na platformie Yosh.pl.

Wybierz prawidłową kategorię!
Szczególne przedmioty jest ciężko poddać klasyfikacji i przyporządkować do odpowidniej kategorii. Ciągle rozszerzamy paletę kategorii na Yosh.pl i tak dla każdego przedmiotu można prawie zawsze znaleźć pasującą kategorię. Jeśli jakiś produkt zostanie błędnie sklasyfikowany, choć istnieje najwidoczniej pasująca kategoria, złości i dezorientuje to klientów i innych sprzedających. 

Przykład:
Papierowy wykrój spódnicy zostanie błędnie wstawiony do kategorii “moda” » „spódnice“ » “spódnice długie“. Prawidłowa byłaby tu kategoria “ materiały“ » “wykroje”. 

Kategoria “Pozostałe” powinna być używana jedynie w wypadku, gdy na pewno jeszcze nie ma odpowiedniej kategorii dla produktu. 

Używaj pasujących słów kluczowych!
Słowa kluczowe mają opisywać jak najbliżej Twój produkt. Za pomocą tych słów kupujący może szybko i docelowo odnaleźć produkt, o który mu chodziło. Opis powinien jak najlepiej oddawać cechy produktu i być trafny. Jeśli słowa kluczowe nie są związane z danym produktem, wykracza to przeciw naszemu regulaminowi.
To jest prawidłowe: oferta obejmująca damską spódnicę opisana jest odpowiednio słowami: “jedwab”, “lato”, “koronka”, “styl morski”, “paski”, “w kwiaty”, “len”. Nieprawidłowo natomiast jest opisać spódnicę słowami np.: “tatuaże”, “świece do chrztu”, “pierścionki”. 

Jeśli powstaną konkretne podejrzenia o celowe łamanie regulaminu, zastrzegamy sobie częściowe lub całkowite usunięcie oferty. Celowe i wielokrotne wykroczenia mogą prowadzić do wykluczenia z działalności handlowej na Yosh.pl. 

Opisz produkty wyczerpująco! 

Opisy i zdjęcia powinny być tak samo starannie wykonane jak same produkty. Ponadto opisy i zdjęcia, które zamieszczasz (również w komentarzach, ocenach) nie mogą naruszać panującego prawa np. o znakach towarowych, autorskiego itd.
Opisuj produkty ze starannością, zwracając uwagę na ustawowe wymogi, które opis produktów w handlu powinnien spełniać. I tak na przykład, sprzedając zabawki, które zbudowane są z małych części, niebezpiecznych dla niemowlaków (niebezpieczeństwo połknięcia i zadławienia), musisz ten fakt szczególnie w opisie uwypuklić. 

Nie używaj w opisach i reklamie cudzych nazw, znaków towarowych, jest to nierzetelne i może przynieść ze sobą konsekwencje prawne. 

Zasady dotyczące korzystania z Forum 

Poza przeglądaniem, kupowaniem i sprzeYosh.pliem na Yosh.pl nasi Użytkownicy mają możliwość wymiany pytań i informacji za pośrednictwem Forum. Wcześniej wspomniane zasady odnoszą się ogólnie także do korzystania z Forum (w przypadkach, w których mają zastosowanie). 

Korzystając z Forum jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie treści, które tam umieszczasz. 

Pamiętaj, że na wszelkie szczegółowe pytania i wiadomości umieszczane na Forum, skierowane do konkretnego pracownika bądź działu w Zespole Yosh.pldy, w większości nie odpowiadamy na Forum. Z reguły nasz Dział Obsługi Klienta stara się kontaktować z Użytkownikami indywidualnie za pośrednictwem naszego wiadomości e-mail lub telefonicznie. 

Podczas korzystania z Forum zwróć uwagę przede wszystkim na trzy główne zasady: - Traktuj innych uczestników dyskusji przyjaźnie i z respektem
- Nie ujawniaj prywatnych lub tajnych danych i informacji
- Staraj się pisać konkretnie i na temat 

Poniższe formy aktywności na Forum są zabronione:
- Posty o nieodpowiedniej treści, w szczególności obraźliwe, prowokacyjne, odniesienia do 

oraz informacje z niepotwierdzonych lub plotkarskich źródeł, ujawniające poufne informacje oraz obrażające innych użytkowników Forum 

- Reklamy 

Z reguły, jeżeli post na Forum nie łamie zasad zawartych w naszych ogólnych wytycznych lub szczegółowych postanowieniach dotyczących Forum, nie ma powodu do jego usunięcia. 

Rozmawiaj z Twoimi partnerami handlowymi!
W większości przypadków transakcje na Yosh.pl odbywają się w atmosferze wspólnego zaufania i bardzo przyjaźnie. Niekiedy może się jednak zdarzyć, że pojawią się niejasności, produkt nie zostanie wysłany szybko, kupujący skorzysta z prawa do zwrotu, będzie konieczny zwrot należności. W takich wypadkach zwracamy zarówno opłatę za wstawienie oferty, jak również prowizję za sprzedaż. W ten sposób dla sprzedającego nie powstanie żadna strata finansowa i produkt bez ryzyka będzie mógł zostać wystawiony w nowej ofercie. 

Rozważ, jakie linki publikujesz!
Linkowanie stron o charakterze komercyjnym jest na Yosh.pl zabronione. 

Jeśli piszesz blog lub posiadasz stronę na Facebooku, inną stronę internetową, możesz podać ten kontakt w opisach na Yosh.pl. Możesz również wstawić linki przekierowujące na strony internetowe, które jeszcze dokładniej opisują Twoją działalność i produkty. Również linki do niekomercyjnych stron, które dotyczą tematyki Twoich produktów (np. strony na temat czyszczenia produktów z jedwabiu). Zabronione jest jednak przekierowywanie na strony, na których istnieje możliwość zakupu Twoich produktów z pominięciem Yosh.pldy lub do takowych linkujących. Za dotrzymania tej zasady jesteś sam odpowiedzialny. Wykroczenia będziemy konsekwentnie karać. 

Bądź dyskretny!
Nie publikuj osobistych informacji, które mają charakter prywatny. Nie publikuj wiadomości, maili, które otrzymałeś (Tajemnica korespondencji). 

Kary i środki zaradcze
W przypadku jawnego łamania zasad korzystania z serwisu Yosh.pl określonych powyżej 

zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań zaradczych lub/i zastosowania odpowiednich sankcji, zależnie od rodzaju i powagi naruszenia. Może to oznaczać usunięcie wybranych lub wszystkich oferty/ocen i prowadzić do zablokowania Twojego konta bez wcześniejszego powiadomienia. W momencie podejrzenia złamania naszych zasad zawsze zwrócimy się bezpośrednio do osób związanych ze sprawą, próbując wyjaśnić okoliczności. Następnie na tej podstawie postaramy się uczciwie podjąć decyzje co do dalszego postępowania. Działania podjęte na tej podstawie mogą nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia. Niemniej jednak usunięcie Użytkownika z Yosh.pl jest skutkiem jedynie bardzo poważnych i powtarzających się naruszeń powyższych zasad. 

Datenschutzerklärung Yosh.pl 

Yosh.pl ist ein Marktplatz für Einzigartiges.
Der Schutz Deiner Privatsphäre ist uns wichtig. Alle Daten werden bei uns gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erhoben und verwendet.
Diese Datenschutzerklärung informiert Dich darüber, wie wir Deine personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Außerdem enthält die Datenschutzerklärung Informationen zu Inhalt und Reichweite einer von Dir erklärten Einwilligung in die Verwendung Deiner personenbezogenen Daten durch Yosh.pl. Die Datenschutzerklärung ergänzt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Yosh.pl GmbH. 

1. Verantwortliche Stelle, Geltungsbereich Verantwortliche Stelle ist die
Yosh S.A.
ul. Duchnicka 3, 

01-796 Warschau,
Polen
vertreten durch ihre Geschäftsführer Katarzyna Dorsey, Magdalena Kropaczek-Ciaś Wiceprezesa Zarządu. 

Nähere Informationen über uns erfährst Du im Impressum. Bei allen Fragen zum Datenschutz kannst Du uns per E-Mail unter kontakt@yosh.pl kontaktieren.
Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten beim Besuch und bei Nutzung des Dienstleistungsangebotes von Yosh.pl. Sie gilt darüber hinaus auch für ergänzende Angebote von Yosh.pl (z.B. Nutzung der Yosh.pl App, Einkäufe von Waren oder Gutscheinen mit Yosh.pl als Verkäufer, Gewinnspiele oder Wettbewerbe). Für besondere Bereiche oder Services (z.B. Logenplätze, Communitys, Gruppen) können zusätzliche Datenschutzhinweise den jeweiligen FAQ bzw. der Rubrik „Fragen und Antworten“ sowie den Erläuterungen oder Bedingungen zum jeweiligen Service entnommen werden. Mit Deiner Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Yosh.pl Deine Daten entsprechend verwenden darf. 

Ergänzend gelten die Datenschutzbedingungen von externen Diensten oder sozialen Netzwerken (z.B. facebook, Google+, Pinterest, Twitter), die Du während eines Besuches bei Yosh.pl zusätzlich nutzen kannst. 

2. Erhebung und Verwendung von Daten ohne Registrierung 

Du kannst Yosh.pl besuchen, ohne uns personenbezogene Daten mitzuteilen. Wenn Du auf unsere Webseiten zugreifst, werden kommunikationsbezogene Angaben (z. B. Internetprotokolladresse) bzw. nutzungsbezogene Angaben (z.B. aufgerufene Inhalte) mit technischen Mitteln automatisch erzeugt, damit Du die entsprechenden Inhalte wahrnehmen kannst. Diese Daten werden von uns nur ohne konkreten Bezug zu 

Personen (z.B. durch Anonymisierung der IP-Adresse) gespeichert und verwendet, um technische oder statistische Informationen für die Störungsbeseitigung oder Verbesserung der Website zu erhalten, oder zu Recherche- und Analysezwecken. 

3. Verwendung von personenbezogenen Daten bei der Nutzung von Yosh.pl
Damit wir Euch unsere Leistungen anbieten können, benötigen wir verschiedene Daten: Bei Deiner Registrierung erheben wir Deine Stammdaten (Mitgliedsname, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort). Über einen Mitgliedsnamen kannst Du unsere Internetplattform nach außen, also Dritten gegenüber, unter einem Pseudonym nutzen. Wenn Du Dich entscheidest, über Yosh.pl eine Bestellung aufzugeben, erheben wir auch Deine Rechnungs- und Lieferanschrift. Falls Du über Yosh.pl Produkte verkaufen möchtest, erheben wir außerdem Deine vollständige Anschrift, Deinen Shop- und Firmennamen, den Verkäuferstatus (gewerblich oder privat), Deine AGB (ggf. inklusive Informationen zum Widerrufsrecht etc.) und Impressum, sowie Deine Bankverbindung und andere Zahlungsinformationen. 

Zu den einzelnen Angeboten auf Yosh.pl werden von uns die jeweiligen Nutzungs- und Transaktionsdaten erhoben (kaufen, verkaufen, Angebote und Inhalte).
Darüber hinaus haben registrierte Mitglieder die Möglichkeit, freiwillig optionale Daten anzugeben (z.B. Shop-Beschreibung, Profilbeschreibung „Über mich“, persönliche Interessen oder Vorlieben, Fotos (z.B. Profilbild), Geburtsdatum und andere biographische Daten, Einstellungen für Benachrichtigungen oder Newsletter, empfohlene oder gemerkte Produkte, Nachrichten, Gästebuch- oder Blogeinträge, Beiträge im Forum, Bewertungen, Kommentare, Antworten auf Umfragen, etc.). Bitte beachte, dass die Daten, die Du zusätzlich in Deinem Profil unter „Über mich“ angibst, auch für andere Mitglieder und Besucher sichtbar werden. Du kannst zum Beispiel auch einen RSS-Feed einbinden oder Deinen facebook-Feed anzeigen lassen. Deine freiwilligen Angaben kannst Du jederzeit ändern oder entfernen. Alle Angaben, die Du machst, um Deine Waren oder Leistungen zu bewerben, sind selbstverständlich für andere Mitglieder und Besucher der Seite sichtbar. Wir verwenden Deine personenbezogenen Daten (Stammdaten, Nutzungs- und Transaktionsdaten, optionale Daten) für Yosh.pl, um Dir und anderen Mitgliedern einen Marktplatz mit Herz für tolle Produkte und eine Community zum Austausch und zur Inspiration zur Verfügung zu stellen. Daher verwenden wir Deine personenbezogenen Daten unter anderem 

um zu wissen, wer Du und andere Mitglieder sind,

zur Erbringung und Personalisierung der von Dir genutzten Services, z.B. damit Du Verträge über Yosh.pl abschließen kannst, um Zahlungen zu ermöglichen (z.B. mit PayPal), um Gebühren berechnen oder einziehen zu können, zur Bestellung und Einlösung von Yosh.pl-Gutscheinen, zur Nutzung des Bewertungssystem, zur Beantwortung Deiner Anfragen oder um Dich über bestimmte Ereignisse zu benachrichtigen,

damit Du in "Mein Yosh.pl" einen Überblick über Dein Profil und Deine Aktivitäten bei Yosh.pl erhältst (z.B. Nachrichten, Einkäufe, Merklisten, Lieblings-Shops, Events, Seminare, geherzte Produkte) und in Communitys oder Gruppen aktiv sein kannst,

damit Du mit anderen Mitgliedern (z.B. über Nachrichten, Herz verschenken) oder Dritten (z.B. über Empfehlungen, Kommentare) kommunizieren kannst,

damit andere Mitglieder Informationen (z.B. Rubrik „Über mich“) über Dich erhalten,

damit wir illegale oder unzulässige Aktivitäten verhindern und bekämpfen können,

auch Deine E-Mail-Adresse nutzen wir nur für die Zwecke, für welche Du sie uns zur Verfügung gestellt hast (z.B. mitgliedschaftsbezogene Mitteilungen, Versand Status-Mails, Benachrichtigung bei Ein- und Verkäufen, neuen Nachrichten oder Kommentaren). Werbung per E-Mail erhältst Du von uns nur mit Deiner Einwilligung oder soweit sonst gesetzlich erlaubt. Deine Einstellungen zu Benachrichtigungen und Newslettern kannst Du jeweils unter „Mein Profil“ anschauen und ändern.
Personenbezogene Daten geben wir nicht an Dritte weiter, es sei denn, Du hast dem zuvor zugestimmt oder die Weitergabe ist gesetzlich erlaubt. Wir geben personenbezogene Informationen an andere Mitglieder von Yosh.pl weiter, etwa an den Vertragspartner im Rahmen eines Kaufs (z.B. Kontaktinformationen, postalische Adresse, Bezahlinformationen und -details). Derartige Daten anderer Mitglieder dürfen nur zur erforderlichen Kommunikation in Bezug auf Yosh.pl verwendet werden (z.B. Kaufabwicklung oder etwaige Beschwerden). Insbesondere darfst Du Daten anderer Mitglieder nicht für Werbezwecke nutzen, es sei denn, das betroffene Mitglied hat dem ausdrücklich zugestimmt. Mitglieder sind darüber hinaus verpflichtet, alle datenschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes, einzuhalten. Soweit ein Mitglied seine personenbezogenen Daten einem anderen Mitglied zur Verfügung stellt, sind wir regelmäßig nicht in der Lage, den weiteren Schutz dieser Daten zu gewährleisten. Bitte überzeuge Dich daher zuvor selbst, ob das andere Mitglied vertrauenswürdig ist und ob es die Daten wirklich benötigt, bevor Du Deine personenbezogenen Daten mitteilst.
Daten können von uns an von uns beauftragte und beaufsichtigte Auftragnehmer weiter gegeben werden, die technische Services erbringen (z.B. Hosting, Wartung) oder uns anderweitig unterstützen (z.B. Inkasso, Kundenservice). Dabei halten wir natürlich auch alle datenschutzrechtlichen Vorgaben ein und verpflichten unsere Partner hierzu.
Yosh.pl ist verpflichtet, personenbezogene Daten und/oder Nutzungsdaten an Ermittlungs- Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden weiterzugeben, wenn und soweit dieses erforderlich ist zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und zur Verfolgung von Straftaten nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen dürfen wir eine Bonitätsauskunft über Dich einholen und/oder Deine persönlichen Daten über ein Kreditkartenunternehmen verifizieren lassen. Ebenfalls behalten wir uns vor, Dich um eine Bankauskunft oder Garantie oder um die Hinterlegung von Kreditkartendaten sowie Sicherheitsleistungen per Kreditkarte zu bitten, bevor Du hochpreisige Waren/Dienstleistungen bei Yosh.pl anbieten oder erwerben kannst. Deine schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. 

4. Speicherung von Daten im Zusammenhang mit Kundendienstsystemen
Wir arbeiten mit einem Anbieter von Kundendienstsystemen (Customer Relationship Management) in Deutschland als Dienstleister zusammen. Der Dienstleister verarbeitet Kundendaten (Namen, E-Mail-Adressen und Adressdaten unserer Mitglieder sowie die Verkaufsdaten) ausschließlich in unserem Auftrag. Eine Datenübermittlung in Nicht-EU- Staaten erfolgt dabei nicht. 

5. Cookies ohne Bezug zu Online-Werbung
Wenn Du unsere Webseiten besuchst, legen wir Informationen in Form eines "Cookies" auf Deinem Computer ab, der bei Deinem nächsten Besuch automatisch wieder erkannt wird. Ein Cookie ist eine kurze Textinformation, die als Hypertext-Transfer-Protocol-Header übertragen wird. Der Cookie wird entweder vom Webserver an den Browser gesendet oder per Scripting (etwa JavaScript) erzeugt. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website Deinen Interessen anzupassen. Wenn Du nicht möchtest, dass wir Deinen Computer wieder erkennen, dann stelle bitte Deinen Internetbrowser so ein, dass er Cookies von Deinem Computer löscht, alle Cookies blockiert oder Dich warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird. Es kann dann allerdings sein, dass Du nicht sämtliche Funktionen von Yosh.pl voll umfänglich nutzen kannst.
Yosh.pl setzt die folgenden Cookies ein (ohne Bezug zu Online-Werbung):
a) Session Cookies (z.B. für Sicherheit des Account-Zugriffs) oder funktionale Cookies (z.B. zur Offenhaltung von Navigationselementen, für Hilfetexte, AB-Tests);
b) Sprach oder Regional Setting Cookies (Damit speichert Yosh.pl, mit welchen Landes-, Währungs- oder Spracheinstellungen die Webseiten von Yosh.pl aufgerufen werden sollen). 

6. facebook
Wir nutzen für unsere Plattform Dienste des US-amerikanischen Internetnetzwerkes facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Zum einen haben wir den facebook „Like-Button“ (Gefällt-mir-Link, ein so genannter Plug-in) installiert. Das heißt, wir haben den „Like-Button“ mit einem von facebook zur Verfügung gestellten Programmcode in unsere Website implementiert. Die Plug-Ins sind an einem der facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“- Zeichen). Die Liste und das Aussehen der facebook Social Plug-ins kann bei facebook eingesehen werden:
https://developers.facebook.com/docs/plugins 

Mit dem „Like-Button“ kannst Du facebook Freunden und facebook Nutzern deine Meinung mitteilen, welche Artikel Du magst/empfiehlst. Das kann abhängig von Deinen Einstellungen auch automatisch erfolgen, d.h. derart, dass Artikel, die Du Dir auf Yosh.pl merkst, auf facebook angezeigt werden (automatisches Sharen). 

Bereits beim Seitenaufruf werden Daten an facebook gesendet, unabhängig davon, ob der Du auf den Button geklickt hast oder nicht. Klickst Du auf den „Like-Button“, so erhält facebook darüber hinaus die Information, dass Du einen bestimmten Inhalt gut findet. Der Inhalt des Plug-Ins wird von facebook direkt an den Nutzerbrowser und zurück übermittelt. Yosh.pl hat keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die facebook mit Hilfe dieses Plug- Ins erhebt und informiert Dich daher entsprechend dem Kenntnisstand von Yosh.pl: 

Durch die Einbindung der Plug-ins erhält facebook die Information, dass Du die entsprechende Seite des Yosh.pl-Internetauftritts aufgerufen hat. Bist Du gleichzeitig bei facebook eingeloggt, kannst Du identifiziert werden (zum Beispiel für Werbung über facebook). Wenn Du zum Beispiel den Like Button betätigst oder einen Kommentar abgibst, wird die entsprechende Information vom Browser direkt an facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Du facebook nicht nutzt, kann der Dienst dennoch zumindest die IP-Adresse sammeln und diese speichern. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch facebook sowie diesbezügliche Nutzerrechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Nutzerprivatsphäre stehen in den Datenschutzhinweisen von facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy
Wenn Du facebook-Mitglied bist, aber nicht möchtest, dass facebook über den Internetauftritt von Yosh.pl Daten über Dich sammelt und mit Deinen bei facebook gespeicherten Daten verknüpft, musst Du Dich vor Deinem Besuch von Yosh.pl bei facebook ausloggen.
Falls Du nicht facebook-Mitglied bist bzw. dort (noch) nicht einer Datenerhebung und - verwendung zugestimmt hast, empfiehlt Yosh.pl Dir, facebook Plug-ins nicht anzuklicken. Weiterhin bietet Yosh.pl die Funktion „Log-in with facebook“ (Anmelden mit facebook) an, damit Du Dich mit Deinen facebook-Zugangsdaten bei Yosh.pl registrieren und anmelden kannst. Yosh.pl enthält hierbei von facebook Informationen zu Deinem öffentlichen Profil (z.B. Name, Profilbild, Altersbereich, Geschlecht, Sprache, Land) sowie Deine Freundesliste und E-Mailadresse. Dabei kannst Du auch den weiteren Datenaustausch zwischen Yosh.pl und facebook (z.B. durch automatisches Sharen, s.o.) erlauben. Auch wenn Du ein Yosh.pl-Profil hast, kannst Du es auf diesem Weg mit Deinem facebook-Profil verbinden, um Dir das Einloggen zu erleichtern. Yosh.pl schreibt nie ohne Deine Erlaubnis auf Deine facebook-Pinnwand und gibt nie unerlaubt Deine persönlichen Daten an facebook oder an Dritte weiter. Die Administration Deines Yosh.pl-Mitgliedskontos und facebook-Profils liegen in Deiner Hand.
Wir gehen davon aus, dass Du Deine facebook-Zugangsdaten ebenso gut schützt wie Dein Passwort zu Yosh.pl. Wir erhalten das Passwort, das Du für Deinen facebook-Log-in benutzt, nicht, da es verschlüsselt wird. 

7. Sonstige Plug-Ins und externe Dienste 

Die Webseiten von Yosh.pl können weitere Plug-Ins enthalten. Das Plug-In liegt in der Verantwortung des jeweiligen Anbieters (z.B. Google+, Pinterest, Twitter). Die installierten Plug-Ins sind durch das entsprechende Logos, z.B. Google-Logo oder Twitter-Logo gekennzeichnet. 

Plug-Ins können bereits beim Besuch der Yosh.pl-Webseiten ausgeführt werden. Daher kann es schon dann dazu kommen, dass Informationen über Deinen Besuch (insbesondere die IP-Adresse) an den Plug-In-Anbieter weitergeleitet und dort gespeichert werden. Wenn Du dort registriert und gleichzeitig angemeldet sein solltest, kann Dein Besuch der Yosh.pl-Webseiten dort zugeordnet werden. Sofern das Plug-In von Dir angeklickt wird ist dies für Dritte sichtbar. Diese Informationen werden ebenfalls direkt den Plug-In-Anbieter übermittelt und dort gespeichert. Diese Identifizierung kann verhindern werden, wenn Du dich vor dem Besuch der Yosh.pl-Webseiten bei dem Plug-In-Anbieter abmeldest bzw. auslogst und gegebenenfalls die Cookies löscht. 

Yosh.pl hat keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die der jeweilige Anbieter mit Hilfe des Plug-Ins erhebt oder wie dieser sie verwendet. Soweit solche vorhanden sind, verweist Yosh.pl auf die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters. Oft können auch beim Anbieter selbst Einstellungen zum Umgang mit Daten vorgenommen werden. Bitte informiere Dich am besten direkt bei dem jeweiligen Anbieter über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie über die ggf. stattfindende Verarbeitung der Daten außerhalb der EU: 

- Google+ 

Dieses Soziale Netzwerk wird von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, betrieben. Der Button von Google+ ist an dem Zeichen “+1′′ erkennbar. Die Datenschutzhinweise von Google+ kannst Du hier einsehen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy 

- Pinterest
Pinterest ist ein soziales Netzwerk der Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Die Datenschutzhinweise von Pinterest kannst Du hier einsehen: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

- AddThis 

AddThis ist ein Bookmarking Dienst, der einfaches Bookmarken ermöglicht. Das Unternehmen AddThis sitzt in den USA: 1595 Spring Hill Road, Vienna, VA2218. Hier findest Du den Datenschutzhinweis von AdThis https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

Nutzern, die nicht Kunde des Anbieters eines Plug-Ins oder des mittels Plug-Ins verknüpften externen Dienstes sind bzw. dort keiner Datenerhebung und -verwendung zugestimmt haben, empfiehlt Yosh.pl, derartige Plug-Ins nicht zu benutzen oder anzuklicken. 

8. Google Analytics 

Yosh.pl arbeitet mit „Google Analytics“: Bei Google Analytics handelt es sich um einen Webanalysedienst der Google Inc. Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“, d.h. Textdateien, die auf Deinem Computer gespeichert werden, und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Deine Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf den Yosh.pl-Webseiten wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Deine Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Deinem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Deiner Browser- Software verhindern; wir weisen Dich jedoch darauf hin, dass Du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen kannst. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Deine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) durch Google sowie die Verarbeitung dieser Daten verhindern, indem Du das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in installierst: 

Der aktuelle Link lautet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

9. Einwilligung in die Verwendung von Google Remarketing
Du erklärst Dich damit einverstanden, dass Yosh.pl Google Remarketing verwendet. Bei Google Remarketing handelt es sich um eine Dienstleistung zur Schaltung interessenbezogener Anzeigen. Durch Seiten des Webauftritts mit Remarketing-Tag werden Cookies beim Besucher gesetzt (z.B. ob bestimmte Produkte angesehen oder aufgerufen wurden), die später für Anzeigen auf Websites durch Drittanbieter, einschließlich Google, genutzt werden. Besucher können insofern die Verwendung von Cookies durch Google in den dortigen Anzeigenvorgaben deaktivieren: https:// www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=de
Alternativ können Besucher die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen: https:// www.networkadvertising.org/choices/#completed 

10. Einwilligung in die Nutzung der Daten für Zwecke der eigenen Werbung oder der eigenen Marktforschung durch Yosh.pl
Du erklärst Dich damit einverstanden, dass wir Deine personenbezogenen Daten auch für Zwecke der eigenen Werbung oder der eigenen Marktforschung, vor allem aber zur 

bedarfsgerechten Gestaltung der von uns und von Dritten auf den Yosh.pl-Webseiten angebotenen Waren und Dienstleistungen erheben, verarbeiten und nutzen dürfen. Wir können Deine Daten auch mit den Daten anderer Mitglieder in anonymisierter Form erheben, zusammenfassen und verwenden, um unsere Leistungen, Seiten und Werbeanzeigen zu verbessern. 

11. Einwilligung in den Erhalt von Marketing-E-Mails und Yosh.pl Newsletter Soweit Du dem Empfang von Marketing-E-Mails oder Newslettern zustimmst (zum 

Beispiel bei der Registrierung), erklärst Du Dich damit einverstanden, Yosh.pl Newsletter mit von uns ausgesuchten Inhalten oder E-Mails mit Werbung unter der von Dir angegebenen E-Mail-Adresse zu empfangen. Yosh.pl Newsletter oder Marketing E-Mails können regelmäßig oder unregelmäßig erscheinen und neben Informationen zu Yosh.pl auch Werbung für uns, Angebote von Yosh.pl Mitgliedern oder von Dritten erhalten. Marketing-E-Mails und Newsletter kannst Du jederzeit in Mein Yosh.pl oder über einen Link in der jeweiligen E-Mail abbestellen. 

12. Einwilligung in die Nutzung von Produktfeeds
Du erklärst Dich damit einverstanden, dass wir Deine Verkaufsinformationen (z.B. Shopnamen, Daten, Bilder und Sterne zu angebotenen Produkten) an Dritte (z.B. Affiliate Netzwerke, Affiliate Partner, Plattformen) weiter geben, damit Deine Angebote dort beworben und potentiellen Interessenten vorgestellt werden können.
Die Verwendung Deiner Verkaufsinformationen kannst Du jederzeit in Mein Yosh.pl abstellen unter „Shop bearbeiten- Partner-Seiten 

13. Einwilligung in gezielte Werbeeinblendungen und die Verwendung von Tracking Cookies zu Werbezwecken
Im Zuge der Nutzung von Yosh.pl-Webseiten werden auch Cookies oder Code Snippets mit Bezug zu Online-Werbung gesetzt (siehe zu Cookies allgemein bzw. ohne Werbebezug oben Ziffer 5) oder der Nutzer aufgrund seiner Anmeldung identifiziert. Erfasst werden von Yosh.pl Informationen über Deine Aktivitäten auf den Yosh.pl- Webseiten (z.B. Surfverhalten, angeschaute oder gemerkte Artikel, geklickte Links). Diese Informationen möchten wir verwenden, um Deine Nutzung von Yosh.pl angenehmer zu machen oder um Dir Artikel, Angebote, Aktionen oder Werbung zeigen oder mitzuteilen, die Dich interessieren könnten.
Yosh.pl schaltet auch selbst Werbung oder arbeitet zur Werbeschaltung und -optimierung von eigenen und fremden Werbeeinblendungen mit externen Partnern zusammen. Diese externen Partner können z.B. bei einem Besuch von Yosh.pl-Webseiten Cookies bei Dir setzen, dabei werden aber keine personenbezogene Daten wie Namen, Adressen oder Geburtsdaten erhoben, gespeichert oder übermittelt. Auch die Erfassung von vollständigen IP Adressen wird hierbei unterbunden. Nachstehend findest Du die wichtigsten von Yosh.pl eingesetzten externen Partner jeweils mit deren Datenschutzinformation sowie der dortigen Möglichkeit, nutzungsbasierten Werbeeinblendungen zu widersprechen und die diesbezügliche Datenerhebung so zu deaktivieren. Du hast darüber hinaus jederzeit selbst 

die Möglichkeit, Cookies im Browser zu löschen und damit darauf basierende Werbeeinblendungen für die Zukunft zu vermeiden. 

14. Einwilligung in die Verwendung von Google AdSense
Du erklärst Dich mit der Nutzung von Google AdSense durch Yosh.pl einverstanden.
Bei AdSense handelt es sich um einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen von Google. Google AdSense verwendet Cookies, also Textdateien, die auf dem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Google AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich der IP-Adresse des Mitglieds) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Deine IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Dir gespeicherten Daten zusammenführen.
Du kannst die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browsersoftware verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass Du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen kannst. Individuelle Einstellungen und eine Deaktivierung von Google-Werbung kann zudem unter www.google.com/settings/ads vorgenommen werden. Eine Verwendung von Cookies durch Drittanbieter kann auch verhindert werden, indem Du die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufst (www.networkadvertising/org/managing/opt_out.asp). Weitere Informationen zum Thema Datenschutz bei Google findest Du hier: 

https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads/

https://support.google.com/ads/#topic=2971788

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de&ref_topic=2941003

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
15. Yosh.pl App
15.1. Nutzung der Yosh.pl App, App-Berechtigungen
Die Yosh.pl App ist ein anderer Zugang zur Yosh.pl Plattform. Wir verwenden daher Deine Daten dort so, als würdest Du über unsere Webseite auf Yosh.pl zugreifst. Das gilt z.B. für die Verwendung Deiner Daten, Cookies, Plug-Ins oder Google Analytics.
In diesem Rahmen kann Yosh.pl auch auf Deine App-bezogenen Daten wie Gerätenamen, Gerätehersteller, Modell, Betriebssystem-, App- oder SDK-Version zugreifen oder Deine Systemtools nutzen (z.B. um den Eingang von Nachrichten auch im Standby-Modus zu ermöglichen). Ggf. erfolgt das auch in Verbindung mit Plug-Ins (z.B. für die facebook ID

oder Zugangstoken bei Nutzung von facebook). Ohne Deine Erlaubnis greifen wir nicht auf Deine außerhalb der App liegenden Daten wie Kalender, Fotos, Nachrichten o.ä. zu.
Für die Yosh.pl App gelten außerdem die in dieser Ziffer 15.2 f stehenden Besonderheiten 15.2. Verwendung von Standortdaten durch die Yosh.pl App 

Die Yosh.pl App verwendet in anonymisierter bzw. pseudonymisierter Form ggf. Deine Standortdaten, soweit Du sie an Deinem Gerät freigegeben hast. Wir möchten die Standortdaten verwenden, um Deine Nutzung von Yosh.pl angenehmer zu machen oder um Dir Artikel, Angebote, Aktionen oder Werbung zeigen oder mitzuteilen, die Dich interessieren könnten. Personenbezogene Daten wie Namen, Adressen oder Geburtsdaten werden nicht erhoben, gespeichert oder übermittelt. Auch die Erfassung von vollständigen IP Adressen wird unterbunden. 

Im Hinblick auf Standortdaten arbeiten wir mit dem nachstehend genannten externen Partner zusammen, dort erhältst Du weitere Datenschutzinformationen und hast die Möglichkeit, einer entsprechenden Nutzung zu widersprechen und die diesbezügliche Datenerhebung so zu deaktivieren. 

Urban Airship Inc., 1417 NW Everett St, Suite 300, Portland OR 97209, USA: https:// urbanairship.com/legal/privacy-policy 

15.3. Einwilligung in den Erhalt von Push Nachrichten durch die Yosh.pl App
Sofern Du dem auf Deinem mobilen Endgerät zugestimmt hast, kann Dir die Yosh.pl App 

Push-Nachrichten auf Dein Gerät senden, z.B. um Dich über uns, Systemmeldungen, Produkte (z.B. Yosh.pl Inspirationen & Highlights), Aktionen, Neuigkeiten oder neue Funktionalitäten zu informieren. Den Erhalt von Push-Nachrichten kannst Du jederzeit in den Einstellungen Deines mobilen Betriebssystems konfigurieren oder abbestellen. Soweit Du dem Erhalt von Push Nachrichten zustimmst (zum Beispiel nach dem ersten Anmeldung in der Yosh.pl App), erklärst Du Dich damit einverstanden, Informationen und Werbung über Yosh.pl oder Yosh.pl Angebote auf Deinem mobilen Endgerät zu empfangen. 

16. Offenlegung, Auskunft, Löschung und Sperrung von Daten
Deine Daten und Einstellungen kannst Du unter „Mein Yosh.pl“, dort unter „Mein Profil“, 

einsehen, bearbeiten und ggf. löschen. Vor- und Nachnamen kannst Du über unseren Kundendienst ändern lassen. 

Yosh.pl erteilt außerdem unentgeltlich Auskunft über die zu einer anfragenden Person gespeicherten Daten, auf Wunsch elektronisch oder schriftlich. Vor Erteilung einer Auskunft können wir auf der Übermittlung von Unterlagen bestehen, welche die Identität der anfragenden Person belegen. 

Die Sperrung und Löschung von Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 

17. Schutz Deiner Daten, Sicherheit
Wir verwenden übliche Standard-Sicherheitsverfahren, einschließlich Verschlüsselung, 

Passwörter und physische Sicherung, um Deine personenbezogenen Daten gegen unbefugte Zugriffe und Offenlegung zu schützen und belästigende Kommunikation (Spam) 

zu verhindern. Die Informationen zu Deinem Profil werden auf einem gesicherten Server und durch eine Firewall geschützt gespeichert. 

18. Widerruf der Einwilligung, Widerspruch gegenüber der Werbung, der Markt- oder Meinungsforschung
Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten auf Deiner Einwilligung beruht, kann diese von Dir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dies kann durch E-Mail an kontakt@yosh.pl erfolgen. Der Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass Dienste nicht mehr zur Verfügung stehen oder das Nutzungsverhältnis auf Yosh.pl beendet wird. Wir behalten uns vor, datenschutzrechtliche Vorgänge jederzeit auch auf eine gesetzliche Grundlage zu stützen. 

Du kannst außerdem der Verwendung Deiner Daten für Zwecke der Werbung, der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen - am einfachsten durch eine E-Mail an kontakt@yosh.pl. Hierfür entstehen keine anderen als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen. Auf diese Widerspruchsmöglichkeit werden wir Dich bei jeder Verwendung hinweisen bzw. eine einfache Abbestellmöglichkeit (z.B. als Link) zur Verfügung stellen. 

19. Änderung
Im Zuge der technischen Weiterentwicklung werden wir auch unsere Datenschutzerklärung laufend anpassen. Änderungen werden wir auf dieser Seite rechtzeitig einarbeiten und soweit erforderlich Deine erneute Einwilligung einholen. Unabhängig davon solltest Du diese Seite regelmäßig aufrufen, um Dich über den aktuellen Stand der Datenschutzhinweise zu informieren. 

I. Grundsätze zur Nutzung des Online-Marktplatzes 

Wir alle gemeinsam sind Yosh.pl! Das umfasst natürlich nicht nur das Yosh.pl-Team, welches Dir bei allen Problemen und Fragen stets zur Seite steht, sondern das gilt auch für denjenigen, der sich für Deine Produkte interessiert, der auf Deinen Beitrag im Forum reagiert oder von dem Du gerne ein Produkt erwerben möchtest. Damit für jedes Yosh.pl- Mitglied die Zeit bei Yosh.pl gleichermaßen angenehm und unvergesslich bleibt, ist es unerlässlich, dass der Umgang auf allen Ebenen immer freundlich, fair und respektvoll ist. Wir sind eine Gemeinschaft und wollen, dass sich jeder bei uns willkommen fühlt, deshalb bitten wir Dich, Dich an diese einfachen Spielregeln zu halten. 

1. Sei fair zu anderen Mitgliedern! 

So wie im alltäglichen Leben auch, kann es immer dort, wo Menschen aufeinander treffen, auch einmal zu Missverständnissen oder Situationen kommen, in denen etwas anders als erhofft abläuft. In solchen Situationen lassen sich jedoch zumeist dann bessere Lösungen finden, wenn man freundlich bleibt, miteinander kommuniziert und bemüht bleibt, einen gemeinsamen Konsens zu finden. 

Aus diesem Grund ist ganz klar, dass Beleidigungen, Drohungen, üble Nachrede, Aufrufe zu Straftaten, rassistische und volksverhetzende Inhalte und eine unangemessene Ausdrucksweise auf Yosh.pl nicht toleriert werden. Dabei ist nicht ausschlaggebend, an welcher Stelle und in welchem Zusammenhang diese oder vergleichbare Inhalte verbreitet werden. Wir lehnen diese Art der Kommunikation generell strikt ab und werden sie nach gewissenhafter Einzelfallprüfung nicht nur entfernen, sondern darüber hinaus in den entsprechenden Fällen auch unter zivil- und strafrechtlichen Aspekten nachprüfen. 

Es ist eigentlich selbstverständlich, soll jedoch in diesem Zuge noch einmal besonders erwähnt werden, dass der Inhalt von Nachrichten zwischen Dir und einem anderen Yosh.pl-Mitglied grundsätzlich niemanden etwas angeht. So wie Du selbst erwartet auch Dein Gegenüber, dass Eure Konversation diskret und vertraulich ist und entsprechend von Dir auch so gehalten wird. Wir möchten daher eingehend davor warnen, persönliche Daten anderer zu veröffentlichen, welche Dir im Vertrauen oder im Zuge der Abwicklung eines Geschäftes zur Verfügung gestellt worden sind. Dies gilt nicht nur für E- Mailadressen, sondern beispielsweise auch für den Inhalt Eurer Konversation. Du verletzt hier möglicherweise Datenschutz-, Persönlichkeits- oder sonstige Rechte Dritter. 

Selbstverständlich umfasst das auch die Zusendung von unverlangten E-Mails. Die Kontaktdaten, die Dir beispielsweise im Zuge der Verkaufsabwicklung zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen nicht zu anderen Zwecken benutzt werden. Insbesondere ist die Zusendung von Werbung ohne ausdrückliche Zustimmung des Empfängers nicht erlaubt. 

Egal, ob Verkäufer oder Käufer: Bei Unklarheiten oder Problemen mit Deiner Bestellung, sprich zuerst mit Deinem Handelspartner! In der Regel wickeln Käufer und Verkäufer Ihren Handel auf Yosh.pl zügig und freundlich ab. Es kann aber auch einmal vorkommen, dass ein Kauf, aus den unterschiedlichsten Gründen, persönlich wie geschäftlich, nicht abgeschlossen wird oder ein Käufer den Artikel zurückgibt und der Verkäufer den Kaufbetrag rückerstattet. Niemandem ist dagegen geholfen, wenn hieraus ein großer Streit entsteht. Der Ärger lohnt sich nicht: Bleibe freundlich, sachlich und professionell und Du wirst sehen, dass sich so gut wie immer eine Lösung in beidseitigem Einvernehmen finden lässt. Als Verkäufer kannst Du indes unbesorgt sein, denn wir werden Dir im Falle eines Widerrufs oder eines Rücktritts die Einstellgebühr und die Provision zurückerstatten, sodass Du keine Mehrkosten gegenüber Yosh.pl zu tragen hast und Du den Artikel ohne finanziellen Verlust wieder einstellen kannst. 

2. Sei fair gegenüber Yosh.pl!
Selbstverständlich gilt Fairness auch im Verhältnis zwischen Dir und dem Yosh.pl-Team. So wie wir Dir stets freundlich und professionell begegnen werden, wünschen wir uns dasselbe auch von Dir. Insofern Du ein Verkäufer bist, ist es uns wichtig, dass Du mit Deinem Yosh.pl-Shop zufrieden bist und Du Dir mithilfe unseres Marktplatzes ein gut 

laufendes Geschäft aufbauen kannst. Wir stehen Dir, soweit es uns möglich ist, dabei jederzeit zur Seite. 

Wir bieten nicht nur Käufern die Möglichkeit, viele verschiedene Angebote an einem Ort zu finden, sondern führen auch potentielle Käufer in Deinen Yosh.pl-Shop. Aus diesem Grund ist es Dir als Verkäufer untersagt, auf Yosh.pl angebotene Produkte außerhalb von Yosh.pl zu verkaufen, sodass hierdurch die Yosh.pl-Gebühren umgangen werden. Dies gilt nicht nur für Verkaufsabwicklungen außerhalb des Warenkorbmodells mit Yosh.pl-Käufern, sondern auch dann, wenn beispielsweise Links mit externen Shop-Systemen auf Yosh.pl verbreitet werden. 

Genauso ist es nicht erlaubt, gezielt Yosh.pl-Mitglieder mit der Absicht anzusprechen, sie auf externe Online- oder Offlineshops jeglicher Art hinzuweisen. Ebenso dürfen derartige Links oder Aufforderungen nicht in Kommentar-, Profil-, Shop-Seiten oder sonstige Stellen auf Yosh.pl gesetzt werden. 

Kam der Kontakt mit dem Kunden über Yosh.pl zustande, darf der Verkauf nicht abseits von Yosh.pl abgewickelt werden, ohne dass dabei die entsprechenden Gebühren gegenüber Yosh.pl abgerechnet werden. 

Natürlich ist es auch nicht gestattet, als Verkäufer eine Gutschrift der Yosh.pl-Gebühren zu beantragen, obwohl der Käufer den vollen Kaufpreis bezahlt und eine Rückerstattung nicht stattgefunden hat und es keinen Grund für eine Stornierung gibt. 

In allen Fällen, in denen die Vergütung umgangen oder vereitelt wurde, wird Yosh.pl von allen beteiligten Mitgliedern gesamtschuldnerisch die jeweils fällige Vergütung als Schaden erstattet verlangen. Trotzdem sehen wir davon ab, weitergehende Ansprüche wie die Sperrung und/oder die Kündigung der betroffenen Mitgliederkonten zu veranlassen. 

Ob nun in der Absicht, gewisse Abläufe zu beschleunigen oder aber aus anderen Motivationen, es ist generell untersagt, auf Yosh.pl Technologien einzusetzen, die schädliche Auswirkungen auf die Plattform, unsere Mitglieder oder Dritte haben oder diese belästigen können. Dazu zählen wir unter anderem Viren, Roboter, Spider, Scraper, Crawler, Hacking, Brute-Force-Attacken, und vieles mehr. Auch das automatische Auslesen von Daten durch entsprechende Programme ist nicht gestattet. Außerdem ist jedes Yosh.pl-Mitglied verpflichtet, eine übermäßige Belastung der Yosh.pl-Plattform zu vermeiden. Vor allem dürfen keine Inhalte veröffentlicht werden, die die Integrität, Stabilität und die Verfügbarkeit der Yosh.pl-Plattform gefährden können. 

II. Grundsätze zum Verkaufen auf Yosh.pl 

Wenn Du Dich dazu entschlossen hast, eigene Artikel auf Yosh.pl zum Verkauf anzubieten, dann gehen hiermit auch gewisse Pflichten einher. Gerade in der Eröffnungsphase, aber auch darüber hinaus, sollte Dir bewusst sein, dass Du selbst für die von Dir in Deinem Yosh.pl-Shop eingestellten Angebote, Deiner Handlungen als Gewerbetreibender und für die Bereitstellung aller erforderlichen Informationen verantwortlich bist. Dies gilt nicht nur gegenüber Yosh.pl, sondern vor allem auch mit Blick auf die jeweiligen gesetzlichen Regeln, die für das Anbieten und Verkaufen von Artikeln gelten. Wir empfehlen Dir daher, Dich mit den infrage kommenden Regeln und Gesetzgebungen bereits vor dem Einstellen eines Angebotes vertraut zu machen. Im Folgenden findest Du eine Übersicht dessen, was wir auf Yosh.pl als Produkte sehr gern sehen: 

1. Biete etwas Besonderes an!
Yosh.pl ist der Marktplatz für Unikate und Selbstgemachtes aus Kleinserien. 

Dementsprechend gibt es neben einzigartigen, selbstgemachten und mit Liebe gefertigten Angeboten grundsätzlich keinen Platz für Artikel, die diese Kriterien nicht erfüllen. Das Besondere Deines Artikels kann in der Art, wie er gefertigt wurde, den verwendeten Materialien, des Verwendungszweckes oder anderen vergleichbaren Bereichen liegen. Anhand unserer Kategorien kannst Du die Produktpalette unseres Marktplatzes abschätzen, jedoch sind diese natürlich nicht allumfassend. Gern lassen auch wir uns durch Neues, noch nicht Dagewesenes überraschen. Schmuck, Möbeldesign oder Kunstobjekte und Musik, Mode oder Delikatessen, wir freuen uns über jedes einzelne Angebot, das auf Yosh.pl erscheint. 

2. Produkte aus eigener Herstellung! 

Wichtig ist, dass Du ausschließlich Produkte anbietest, bei denen das Design von Dir stammt und/oder die Du selber hergestellt, aufgearbeitet oder veredelt hast. Yosh.pl- Produkte dürfen nicht aus Baukästen oder in industrieller Fertigung entstanden sein. Sie dürfen nur in Kleinserien hergestellt und nicht als Massenware vertrieben werden. Sollten uns daran Zweifel kommen, so musst Du im Stande sein, uns auf entsprechende Nachfrage hin den Prozess der Herstellung zu beschreiben und diesen mit Bildern entsprechend belegen zu können. Einzig in den Kategorien „Material“ und „Vintage“ gelten abweichende Regelungen (siehe weiter unten). 

Der Anbieter einer Ware muss über die angebotene Ware verfügen oder in der Lage sein, sie innerhalb der im Angebot angegebenen Zeit zu liefern. 

Neben den vorbeschriebenen Artikeln dürfen von Dir auch Leistungen angeboten werden, die im Zusammenhang mit Handarbeit, Basteln, Nähen oder Do-It-Yourself stehen. 

Der Verkauf von Materialien oder Vintage-Artikeln ist, entgegen vorstehender Kriterien, in den dafür vorgesehenen Kategorien erlaubt. 

Eine weitere Besonderheit gilt für den Verkauf von Waren, die von Dritten hergestellt worden sind, wenn die Richtlinien für Wiederverkäufer eingehalten worden sind. 

Was wir meinen, wenn wir sagen: 

a) Dein Design, aber nicht Deine Herstellung
Artikel, die Du designt hast, welche Du jedoch nicht selbst fertigst, sind gern gesehen. 

Denn in diesem Fall steckt der Eigenanteil, der Dein Angebot besonders macht, schon in der Idee. Beachte aber, dass sich dieser Umstand entsprechend aus der Angebotsbeschreibung für Deinen Käufer erschließt. Weise also bereits von Dir aus darauf hin, damit es gar nicht erst zu Nachfragen unsererseits kommen muss. Sollte dies dennoch einmal erforderlich sein, so musst Du in der Lage sein, uns Auskunft über den Hersteller, dessen Autorisierung zum Verkauf und Informationen zur Entstehung des Artikels, vom Prototyp bis zum Endprodukt, geben zu können. 

b) Vintage-Artikel
Unter dem Begriff „Vintage-Artikel“ verstehen wir hochwertige Waren, die (belegbar) mindestens 20 Jahre alt sind. Diese Artikel gehören in die dafür vorgesehene Hauptkategorie „Vintage“. Dazu zählen neben Mode, Accessoires, Schmuck und Taschen auch Design-Objekte, Möbel, Kunst, Antikes und weitere Lieblings- und Sammlerstücke mit Stil und in entsprechend wiederverkäuflichem Zustand. Die von Dir angebotenen Produkte können sowohl handgefertigt, von Hand aufgearbeitet sein oder aber auch aus industrieller Fertigung stammen. Bei den Angeboten in der Vintage-Kategorie gilt ebenfalls, dass es sich um besondere Angebote handeln muss, die zu Yosh.pl passen und das vielfältige Angebot durch weitere einzigartige Vintage-Produkte entsprechend ergänzen. 

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wenn Du ein altes Produkt nutzt, um daraus etwas Anderes zu fertigen, solltest Du das neue Produkt in der passenden Kategorie außerhalb der Hauptkategorie „Vintage“ einstellen.
Ein einfaches Beispiel: Du hast aus einem alten Postsack ein Kissen geschneidert. Das Produkt wird daher in der Kategorie „Wohnen und Leben“ angeboten. 

c) Handarbeits-/ Material aus industrieller Fertigung
Um besondere Artikel herstellen zu können, ist nicht nur das entsprechende Know-How und ein Mindestmaß an Kreativität notwendig, sondern auch das richtige Material ist essentieller Bestandteil des Schaffensprozesses. Damit Verkäufer und die, die es noch werden wollen, auch diesbezüglich auf Yosh.pl fündig werden und aus einfachen Rohmaterialien handgefertigte Stücke fertigen können, bietet sich in der Kategorie „Material“ genau das richtige Equipment für diesen Prozess. Daher ist es im Bereich dieser Kategorie gestattet, ausschließlich Produkte mit dem Zweck der kreativen 

Weiterverarbeitung anzubieten, die sowohl handgemacht, wie z.B. handgedrechselte Perlen oder handgesponnene Wolle, als auch nicht selbst hergestellt worden sind, wie Meterware oder Scheren. Darunter fallen dementsprechend also Produkte aus industrieller Fabrikation, sowohl in kleiner, als auch großer Stückzahl. Ob diese Produkte unter die Maßgaben der Yosh.pl-Grundsätze fallen, entscheidet das Yosh.pl-Team im Zweifel je nach Einzelfall. 

d) Der Handel als Wiederverkäufer 

Es ist nicht in jedem Fall zwingende Voraussetzungen, dass Du Hersteller oder Designer des angebotenen, einzigartigen Artikels bist. Wenn Du jedoch ein sogenannter „Wiederverkäufer“ bist, dann gelten für Dich nachfolgende Regelungen: 

In der Produktbeschreibung muss der Hersteller mit Vor- und Zunamen, sowie Adressangabe aufgeführt sein;

Ebenfalls muss ersichtlich sein, dass Du lediglich den Vertrieb übernimmst;

Dir muss eine schriftliche Erlaubnis zum Weiterverkauf der Waren seitens des Herstellers vorliegen, welche Du, nach entsprechender Aufforderung, vorlegen kannst;

Es sind ausschließlich Unikate und Kleinserien erlaubt;

Artikel müssen, außer im Bereich „Material“ und „Vintage“, handgefertigt sein;
Beachte bitte außerdem, dass handgefertigte Artikel aus sogenannten „Dritt-Welt-“ und „Schwellenländern“ bei Yosh.pl nicht angeboten werden dürfen, soweit sie nicht aus fairem Handel („fair trade“) stammen. Ein entsprechender Nachweis muss in Form eines Zertifikats, nach vorheriger Nachfrage, vorlegbar sein und im Rahmen der Angebotsbeschreibung entsprechend Erwähnung finden.
III. Grundsätze zu Artikeln auf Yosh.pl
Nachdem nun klar ist, wie wir uns die Nutzung der Plattform und den Verkauf auf Yosh.pl vorstellen, folgt nun eine Übersicht darüber, wie ein Angebot aussehen muss, damit es beanstandungslos auf Yosh.pl eingestellt werden darf. Der nachfolgende Abschnitt soll die vorangestellten Grundsätze ein wenig genauer konkretisieren, wobei dies nicht als abschließende Regelungen betrachtet werden darf. Im Zweifel wird das Yosh.pl-Team ein Angebot oder die darin enthaltenen Artikel immer auch als Einzelfall überprüfen.

1. Das Einstellen von Artikeln im Rahmen eines Angebotes 

Unabhängig von den Anforderungen, die der Gesetzgeber an den Verkäufer stellt, erhebt auch Yosh.pl gewisse Maßstäbe, die verbindlich für alle auf Yosh.pl eingestellten Angebote gelten. 

a) Die richtige Kategorie
Jeder Verkäufer ist verpflichtet, das Angebot in der jeweils passenden Kategorie einzustellen. Wie eingangs erwähnt, ist der Online-Katalog des Yosh.pl-Marktplatzes in Kategorien und Unterkategorien aufgegliedert. Als Plattform für Unikate und Handgefertigtes ist es Yosh.pl bewusst, dass besondere und einzigartige Dingen nicht selten charakterisiert, eben in kein vorgefertigtes Raster gefügt werden zu können. Aus diesem Grund erweitern wir fortwährend die bestehenden Kategorien, anhand der auf Yosh.pl befindlichen Angebote. Sofern sich ein Angebot in der falschen Kategorie befindet, verwirrt und verärgert dies nicht nur andere Verkäufer oder potentielle Käufer. Es macht das gezielte Auffinden des Angebotes auch generell schwieriger und die Suchergebnisse ungenau. Das gilt besonders dann, wenn es offensichtlich eine geeignetere Kategorie bei Yosh.pl gibt. 

Ein einfaches Beispiel: 

Das Schnittmuster eines Rocks wird fälschlicherweise in die Kategorie „Mode“ » „Rock“ » “Maxirock“ einsortiert. Für Schnittmuster gibt es aber die Kategorie „Material“
» „Schnittmuster“, da Schnittmuster der Weiterverarbeitung zu einem kreativen Endprodukt dienen und nicht bereits selbst eins sind. 

Sollte tatsächlich einmal die Situation eintreten, dass keine Kategorie passt, so ist zunächst die Kategorie „Weiteres“ auszuwählen. 

b) Die richtigen Stichworte
Was bei Yosh.pl unter „Stichworten“ gefasst ist, kennt man ggf. auch als „Schlagworte“ oder „Keywords“. Diese dienen dazu, Deinem Kunden Dein Produkt oder die Verwendung Deines Produktes näher zu beschreiben. Mit den richtigen Stichworten wird Dein Produkt von Käufern gezielt gefunden. Wichtig ist dabei natürlich ein sinnvoller Zusammenhang zwischen verwendetem Stichwort und dem Angebot an sich. Sofern dies nicht feststellbar ist, sehen wir darin einen Verstoß gegen die vorliegenden Grundsätze. Die Stichworte dürfen dabei nur einmal pro Angebot verwendet werden. 

Beachte bitte, dass die Verwendung von markenrechtlich geschützten Begriffen als Stichworte entsprechende Rechtsverfolgung durch die Rechteinhaber nach sich ziehen kann. 

Ein einfaches Beispiel zur Verwendung von Stichworten: 

Für ein Angebot über einen Rock wird in Titel, Beschreibung oder Stichworten Begriffe zu Material, Beschaffenheit, Farbe, Größe, Anlass der Verwendung oder ähnliches genannt: „Seide“, „Rüschen“, „Streifen“, „knielang“, „Konfirmation“ genannt. Falsch dagegen wären Begriffe wie: „Windeltorte“, „Wandtattoo“ oder „Taufkerze“, weil sie z.B. oft nachgefragt werden und Dein Angebot damit zwar öfter angezeigt wird aber nicht auf ein echtes Kaufinteresse trifft und die Benutzbarkeit von Yosh.pl unnötig erschwert. 

c) Die richtige Beschreibung 

Nicht nur die Produkte, auch die Beschreibung und die dazugehörigen Produktfotos sollten mit Liebe gemacht sein! Dabei gilt u.a., dass die Angebote in der jeweilig geltenden Landessprache, je nachdem, auf welcher Plattform von Yosh.pl sie angeboten werden, verfasst sein müssen. Die Texte und Bilder, die Du zum Beschreiben Deiner Produkte verwendest oder z.B. in Kommentaren oder Bewertungen veröffentlichst, dürfen nicht gegen geltendes Recht, das Urheber- und insbesondere das Markenrecht verstoßen. 

Beschreibe Deine Artikel gewissenhaft und beachte auch die gesetzlichen Vorgaben, denen Deine Produktbeschreibung möglicherweise genügen muss. 

Verkaufst Du beispielsweise Spielzeug, das Kleinteile enthält und bspw. leicht zu verschlucken ist, bist Du angehalten hierauf gesondert hinzuweisen. Auch Anbieter von z.B. Delikatessen und Lebensmitteln haben besondere Pflichten den Preis je 100-gr- Verkaufseinheit auszuweisen. 

Werbe nicht mit fremden Namen oder Marken, denn das ist unfair und außerdem gefährlich, da Du Marken- und/oder Lizenzrechte verletzt und damit riskierst, abgemahnt zu werden. Darüber hinaus behält Yosh.pl es sich vor, Angebote zu beenden und zu löschen, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen entsprechenden Verstoß gegen diesen Grundsatz vorliegen. Wie in Punkt 1.b) bereits erwähnt, ist die unverhältnismäßig häufige Nennung von Stichworten (auch „Schlagworte“ oder „Keywords“ genannt) mit dem Zweck die Suchergebnisse zu beeinflussen, strikt untersagt und kann die Sperrung oder das Beenden der Angebote zur Folge haben. Bei wiederholten Verstößen kann das leider zum zeitweisen oder dauerhaften Ausschluss vom Handel auf unserer Plattform führen. 

Der Anbieter muss im Angebot über die Einzelheiten zu Preis, Zahlung, Lieferung, Lieferzeit, Liefer- und Versandkosten in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Regelungen informieren. Achte darauf, dass Deine Angaben zutreffend und auch vollständig sind, um keine Missverständnisse oder Probleme mit Deinen Käufern zu provozieren. 

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir es untersagen, in der Beschreibung auf externe Verkaufsmöglichkeiten hinzuweisen. Ebenso dürfen keine anderen Angaben (wie z.B. Telefonnummern oder E-Mailadressen) aufgeführt sein, die auf eine absatzfördernde Kontaktaufnahme abseits von Yosh.pl mit einem Yosh.pl-Käufer abzielen. Selbstverständlich gilt dieses Verbot nicht für Dein ordnungsgemäßes Impressum – hier 

muss verpflichtend diese weiterführende Information hinterlegt werden. Die Bewerbung anderer Werbeauftritte Deiner Marke oder Seiten sozialer Netzwerke sind außerdem nur dann erlaubt, wenn dort kein externes Shop-System, sondern ausschließlich der Yosh.pl- Shop verwendet wird. 

Solltest Du einen Blog oder eine Fan- oder Unternehmensseite in einem sozialen Netzwerk (z.B. Facebook oder Twitter) verlinken wollen, kannst Du das in der Beschreibung Deiner Artikel gern tun – vorausgesetzt, auch hier verstößt Du nicht gegen die Yosh.pl-Grundsätze. Auch eine Verlinkung auf weiterführende Informationen, welche noch genauer über Bestandteile Deiner Angebote informieren (z.B. eine nicht- kommerzielle Seite, die informiert, wie man das von Dir verwendete Material reinigt, etc.) ist zulässig, doch auch nur wenn dadurch die Grundsätze nicht verletzt werden. Beachte bitte, dass es in Deinem Verantwortungsbereich liegt vorab zu überprüfen, ob die verlinkte Seite dem geltenden Recht entspricht. 

2. Verbotene Artikel
Natürlich gibt es Artikel, die wir auf Yosh.pl absolut nicht tolerieren können oder wollen. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Oft ergibt sich die Unzulässigkeit des Artikels schon von selbst. Dennoch möchten wir diese unerwünschten Artikel hier nochmal aufführen. 

a) Diebesgut / Hehlerware 

Eigentlich keiner Erwähnung wert, da es so offensichtlich ist: Es dürfen selbstverständlich keine Artikel angeboten werden, die unrechtmäßig erlangt wurden. Stammt die Ware z.B. aus einem Einbruch, darf sie von Dir nicht angeboten werden, auch wenn Du mit dem Einbruch nichts zu tun hast. 

b) Jugendgefährdende Medien/Gegenstände, die nur von Volljährigen erworben/betrachtet werden dürfen
Voraussetzung für die Mitgliedschaft auf Yosh.pl ist das vollendete 18. Lebensjahr. Nichtsdestotrotz ist jedoch zu beachten, dass sich die bei Yosh.pl eingestellten Angebote, auch ohne vorherige Anmeldung, aufrufen und ansehen lassen. Darüber hinaus wird es uns nicht in jedem Fall gelingen, zu verhindern, dass sich Nutzer anmelden, die noch unter 18 Jahre alt sind. Als Anbieter einer Ware, die nur von Volljährigen erworben werden darf, musst Du sicherstellen, dass auch nur ein solcher Volljähriger die Ware erhält. Weiterhin darfst Du aus Gründen des Jugendschutzes keine Bilder oder Beschreibungen der Ware oder Leistung bei Yosh.pl veröffentlichen, die unter Umständen bereits jugendgefährdend sein können. Also verzichte bitte auf Textauszüge oder Fotos, die für Minderjährige nicht geeignet sein könnten. 

c) Illegale Drogen 

Auch im Bereich des Online-Handels finden das BtmG und das StGB Anwendung. Bitte beachte, dass bei Yosh.pl daher sowohl der Handel mit Drogen, als auch mit Saatgut, aus denen bewusstseinserweiternde/aufputschende/sedierende Pflanzen/Kakteen/Pilze gezogen werden können, verboten ist. Ebenfalls verboten ist der Handel mit sogenannten Duftkissen, also Kissen, die berauschende Pilze enthalten. 

Der Handel mit Gegenständen, die dem Drogenkonsum dienen, wie z.B. antike Opiumpfeifen etc., ist bei Yosh.pl dagegen erlaubt, wenn er nicht bereits gesetzlich untersagt ist, und keine Aufforderung oder Anleitung zum Drogenkonsum in der Artikelbeschreibung enthalten ist. 

d) Propagandaartikel verbotener Parteien, Vereine und Gruppen/Artikel verfassungsfeindlicher Organisationen/Aufruf zu Straftaten
Auch hier halten wir uns an geltendes Recht: Das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen ist verboten. Ebenso ist das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, die Volksverhetzung und die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener strafrechtlich sanktioniert. Wir schließen auch Dokumente und Produkte dieser Art aus, die zu Sammlerzwecken gehandelt werden sollen. Auch Militaria stehen dem Grundgedanken von Yosh.pl entgegen und haben auf dem Marktplatz nichts zu suchen. 

e) Gesundheitsgefährdende Chemikalien/verbotene elektronische Geräte
Der Handel mit Giftstoffen und gefährlichen Chemikalien ist bei Yosh.pl verboten. Bitte 

informiere Dich genau über die Rechtslage, wenn Du für die Herstellung Deiner Produkte bestimmte Inhaltsstoffe verwendest. Auch vor dem Verkauf von elektronischen Geräten musst Du Dich genau über die Zulässigkeit des Handels informieren! Geräte müssen über eine CE-Kennzeichnung verfügen. Eine Ausnahme ist bei nicht mehr einsatzfähigen, antiken Geräten möglich. 

f) Fälschungen, nachgeahmte Markenprodukte, Verwendung von Markennamen, geschützte Logos, Motive und Designs
Es ist gesetzlich verboten, Artikel anzubieten, die mit einem Logo oder Namen einer Firma ausgestattet sind, obwohl sie nicht von dieser Firma stammen. Dieses Verbot gilt auf Yosh.pl ebenso. Ferner ist es untersagt, damit zu werben, ein Produkt sei dem Produkt einer Markenfirma ähnlich. Die vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Inhalte (z.B. in Angebots-, Shop- oder Profilseiten) dürfen die Urheber-, Marken-, Kennzeichen-, Patent- oder Namensrechte Dritter nicht verletzen. Bitte beachte, dass dieses Verbot auch für nachgeahmte Parfüms gilt. 

Beispiele für die verbotene Nutzung fremder Markennamen in Beschreibungen: „Handtasche im Stil von Chanel“
„Eine Uhr, die aussieht wie eine Rolex“ 

Bei Zubehör darf angegeben werden, dass es für verschiedene Marken genutzt werden kann („passend für“, „kompatibel mit“), wenn dies der Wahrheit entspricht und für die Beschreibung der Ware unerlässlich ist. Die Angabe darf jedoch nicht dazu dienen, bei Käufern den Irrtum zu erwecken, das Angebot (Zubehör) selbst stamme von dem entsprechenden Markenhersteller. Bitte lasse Dich anwaltlich beraten, wenn Du Zweifel an der Rechtmäßigkeit Deines Angebots hast. Sollte Yosh.pl Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Angebotes haben, behalten wir uns vor, es ohne vorherige Ankündigung zu beenden und zu löschen. 

g) Filme, Musik und Fotos als Kopien
Wir verbieten den Verkauf von Kopien von Filmen, Musik und Fotos, Noten und Lehrunterlagen (bspw. auf beschreibbaren Datenträgern). Auch hier gilt das Urheberrecht, über dessen Reichweite Du Dich eigenständig informieren musst. Ausgenommen von der Regel sind autorisierte Kopien von Fotos; in diesem Fall ist von Dir im Angebot anzugeben, dass eine Autorisierung vorliegt. Diese musst Du auf Nachfrage nachweisen können. Es ist untersagt, Bilder und Dateien, die urheberrechtlich geschützt sind, zu verwenden, wenn der Verwender kein Nutzungsrecht erworben hat. 

h) Gegenstände, Kleider, Ausweise oder andere Gegenstände aus sicherheitsrelevanten Bereichen wie z.B. Uniformen/Lizenzen und Ausweispapiere von Behörden
Es ist verboten, bei Yosh.pl Artikel anzubieten, die ein großes Risiko der missbräuchlichen Nutzung bergen. Hierunter fallen u.a. alle echten oder echt wirkenden Uniformen und Teile von Uniformen, Namensschildern, sowie Ausweise der Polizei, Armee, Geheimdiensten, Feuerwehr, von Sicherheitspersonal und Flughafenpersonal weltweit. Ausgeschlossen von diesem Verbot sind antike Uniformen und Ausweise. 

i) Aktien und andere Formen von Geldanlagen
Der Verkauf von geltenden Zahlungsmitteln ist verboten. Aktien können über Yosh.pl nicht wirksam vertrieben werden. Ausgeschlossen von diesem Grundsatz ist der Verkauf von als verfallen erklärten Aktien oder Aktien von nicht länger existenten Unternehmen und von alten nicht mehr geltenden Währungen. 

j) Bilder und andere urheberrechtlich geschützte Dateien 

Es gilt das Urheberrecht! Bitte informiere Dich darüber, denn Du musst sicherstellen, dass Dir an einem Foto, einer Datei oder an einem anderen Inhalt ein Nutzungsrecht für die Veröffentlichung zusteht. 

k) Inhalte, die gegen die guten Sitten verstoßen
Der Begriff der „guten Sitten“ lässt sich kaum allgemeinverbindlich definieren. Wir legen Wert darauf, dass bei uns nur Produkte und Leistungen angeboten werden und unsere Nutzer seriös handeln. Sollte eine Ware, eine Leistung oder das Benehmen eines Mitglieds nicht zu uns passen, werden wir das Angebot löschen und/oder das Mitglied 

verwarnen, sperren beziehungsweise sogar die Kündigung aussprechen. Bitte beachte immer, dass Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen bei uns Handel betreiben und nimm darauf Rücksicht! 

l) Handel mit Tieren oder Tierprodukten
Wir untersagen den Handel mit lebenden Tieren sowie mit Teilen und Erzeugnissen aus geschützten Tieren und Pflanzen. Es gelten die artenschutzrechtlichen Vorschriften des Washingtoner Artenschutzübereinkommens, der daraus erlassenen EU-Verordnung Nr. 338/97 und des Bundesnaturschutzgesetzes. Wir untersagen den Handel mit Elfenbein oder Knochen aus Elfenbein produzierenden Tieren, einschließlich Stoßzähne, versteinertes Elfenbein und Mammut-Elfenbein. Zusätzlich zu den geltenden internationalen Regelungen zum Handel mit Teilen und Erzeugnissen aus geschützten Tieren und Pflanzen, untersagt Yosh.pl den Handel mit allen Produkten, bei denen Tierpelze verarbeitet wurden. Selbiges gilt grundsätzlich auch für den Handel mit Tierfellen. Hiervon ausdrücklich ausgenommen ist jedoch der Handel mit handelsüblichen Tierfellen – insbesondere Kuh- oder Schafsfelle. Der Verkäufer ist in diesen Fällen gehalten, im Rahmen der Produktbeschreibung die jeweilige Fellart ausdrücklich zu benennen. 

m) Kinderarbeit
Jegliche aus Kinderarbeit stammende Produkte sind ohne Ausnahme auf Yosh.pl verboten! 

n) Zusätzliche Verbote:
Der Handel mit Waffen und Munition jedweder Art ist verboten!
Der Handel mit Sprengstoffen und Pyrotechnik oder der zur Herstellung von Sprengstoffen und Pyrotechnik dienlichen Materialien ist ebenfalls verboten! 

3. Angebote, die unter strengen Voraussetzungen möglich sind 

Es gibt dagegen auch Angebote, die zwar nicht verboten sind, bei denen aber besondere Voraussetzungen einzuhalten sind, damit ein Verkauf stattfinden kann. Auch diese Auflistung ist ausdrücklich nicht abschließend. 

a) Der Handel mit Nahrungsmitteln
Für den Handel mit Lebensmitteln gilt in Deutschland eine Vielzahl von Vorschriften. Wenn Du Lebensmittel auf Yosh.pl anbieten möchtest, musst Du die Lebensmittel- Kennzeichnungsverordnung kennen, die Zusatzstoff-Zulassungsverordnung und einige weitere Regelungen. Es ist umstritten, ob die Kennzeichnung der Lebensmittel nur auf der Verpackung selbst oder auch im Online-Angebot präzise zu erfolgen hat. Beachte also, dass Du zumindest das angebotene Lebensmittel genau kennzeichnen musst. Aber je mehr Angaben Du in Deinen Artikelbeschreibungen machst, umso geringer ist die Gefahr, 

dass Du abgemahnt wirst. Schau bitte auch im nach und lasse Dich im Zweifel anwaltlich beraten, denn Du selbst bist für Dein Angebot verantwortlich! 

b) Der Handel mit Textilien 

Beim Verkauf von Textilien musst Du ebenfalls mehrere Gesetze beachten. Das Textilkennzeichungsgesetz verpflichtet bspw. den Handel dazu, den Kunden darüber zu informieren, aus welchen textilen Rohstoffmengen die angebotenen Produkte bestehen. Schau bitte auch nach und informiere Dich bei den zuständigen Institutionen genau über die Kennzeichnungspflichten! 

c) Der Handel mit Kinderspielzeug
Gerade beim Handel mit Kinderspielzeug gibt es viele verschiedene rechtliche Vorgaben. 

Bevor ein Spielzeug auf den Markt gebracht werden kann, muss sichergestellt werden, dass es den gesetzlich geforderten Sicherheitsanforderungen entspricht. Es muss mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein und (sofern nötig) über eine Gebrauchsanweisung, Sicherheitsinformationen und Warnhinweise (z.B.: „Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet“) verfügen. Spielzeuge müssen mit einer Seriennummer oder einem vergleichbaren Kennzeichen versehen sein. Weiterhin muss auf dem Spielzeug der Name des Herstellers angegeben werden. Bitte informiere Dich umfassend über die EU-Richtlinie (2009/48/EG) zu diesem Thema und hole Dir rechtliche Beratung, wenn Du Dir unsicher bist, wie und ob Du Spielzeug bei Yosh.pl anbieten kannst. Zusätzliche Informationen findest Du auch in unserem portal. 

d) Der Handel mit Kosmetik
Beachte bitte, dass bezüglich des Handels mit Kosmetik unter anderem die Kennzeichnungspflichten der §§ 4, 5 und 5a der KosmetikV und die Preisangabenverordnung gelten. Mehr dazu findest Du im portal. Nichtsdestotrotz solltest Du Dich vorab gewissenhaft über die einzuhaltenden gesetzlichen Regelungen umfassend informieren. 

IV. Grundsätze zu Bewertungen
Wenn es zu einer erfolgreichen Verkaufsabwicklung gekommen ist, haben sowohl der 

Verkäufer, als auch der Käufer abschließend die Gelegenheit, die gesamte Verkaufsabwicklung mit einem Sternesystem von 1 (schlecht) bis 5 (sehr gut) und einem individuellen Kommentar zu bewerten. Bedenke bitte: Bewertungen sollen anderen Yosh.pl-Mitgliedern einen aussagekräftigen Eindruck über den konkreten Ablauf der Verkaufsabwicklung geben. Da eine solche Bewertung mitunter entscheidend für künftige oder potentielle Vertragspartner sein kann, ist jedes Yosh.pl-Mitglied im Rahmen der Abgabe seiner Bewertung dazu verpflichtet, sie wahrheitsgetreu und nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Bewertungen müssen ausgewogen, sachlich und fair gehalten werden. Darüber hinaus sollen Bewertungen klar und verständlich formuliert werden, sodass sie auch für andere Yosh.pl-Mitglieder hilfreich sein können. Eine Bewertung darf 

weder zur Erpressung noch aus Rache abgegeben werden. Derartige Bewertungen werden vom Yosh.pl-Team, auf Anfrage des Bewerteten, ersatzlos gelöscht. Ferner darf eine Bewertung weder strafrechtlich relevante, noch sonstig rechtswidrige Bestandteile enthalten. Eine Bewertung, die die Grenze zur Schmähkritk überschreitet, wird ebenso ersatzlos gelöscht. 

Auch ist es bei Yosh.pl untersagt, Bewertungen über sich selbst abzugeben, um dadurch auf das Kaufverhalten potentieller Kunden Einfluss zu nehmen. Selbiges gilt für jedwede Art der Bewertungsmanipulation. 

V. Grundsätze zur Forennutzung 

Neben dem Stöbern, Kaufen und Verkaufen auf dem Yosh.pl-Marktplatz, steht den Yosh.pl-Mitgliedern auch die Nutzung des Yosh.pl-Forums zum regen Austausch untereinander zur Verfügung. Hier können in bereits bestehenden Themenbeiträgen Diskussionen geführt und Fragen gestellt werden oder aber auch gänzlich neue Themenbeiträge eröffnet werden. Die vorliegenden Grundsätze gelten in Ihrer Gesamtheit (insoweit sie denn Anwendung finden) auch für die Nutzung des Yosh.pl-Forums. 

Auch wenn Dich hier i.d.R. keine Informationspflichten oder ähnliches treffen, bist Du auch im Forum für von Dir eingestellte Inhalte in vollem Umfang selbst verantwortlich. 

Bitte beachte, dass konkrete, einzelfallbezogene Fragen, die sich an das Yosh.pl-Team richten, im Forum in der Regel nicht beantwortet und/oder bearbeitet werden können. Hierzu steht Dir vielmehr die nichtöffentliche Kommunikation mit dem Kundendienst per E- Mail und/oder Telefon zur Verfügung. 

Für die bessere Übersichtlichkeit des Forenbereiches verfügt das Forum über Unterforen. Für den Fall, dass für einen bestimmten Themenbereich noch kein sogenannter „Thread“ besteht, sind neue Threads bitte nur im jeweils passenden Unterforum anzulegen. 

Besonders wichtig bei der Nutzung des Yosh.pl-Forenbereiches sind uns diese drei Punkte: 

Freundlichkeit und respektvoller Umgang miteinander;

Diskretion im Umgang mit vertraulicher Kommunikation und Daten;

Zielorientierte und themenbezogene Beiträge.

Damit ein unbeschwertes Nutzungserlebnis des Forenbereiches gewahrt werden kann, tragen die Yosh.pl-Forenmoderatoren die Verantwortung, dass Themenbeiträge sich an den Yosh.pl-Grundsätzen, als auch an den auf Yosh.pl allgemein geltenden Regelungen orientieren. Sie sind angehalten, dies stetig zu überprüfen und bei Verstößen entsprechende Maßnahmen und Sanktionen zu ergreifen. 

Im Besonderen gilt, dass Beiträge, die nachfolgende Kriterien erfüllen, im Yosh.pl- Forenbereich nicht toleriert werden: 

Beiträge mit unangemessenem Inhalt;

Dazu zählen u.a. Beleidigungen, Provokationen, Mutmaßungen, das Verbreiten von
Gerüchten oder offensichtlichen Unwahrheiten, Bloßstellungen oder Zurechtweisungen.

Werbung;

Grundsätzlich besteht kein Löschungsanspruch bezügliches eines Beitrages, der weder gegen die Grundsätze, noch die allgemein verbindlichen vertraglichen oder gesetzlichen Regeln verstößt.

VI. Grundsätze zu Sanktionen und Maßnahmen 

Bestehen konkrete Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Yosh.pl-Grundsätze, behalten wir uns, je nach Verstoß, angemessene Maßnahmen und Sanktionen vor. Das kann die Löschung des Beitrages/ des Angebotes/der Bewertung bedeuten und bis hin zur fristlosen Kündigung des mit Dir geschlossenen Nutzungsvertrages führen. Wir werden bei Vorliegen eines Verdachts bzgl. eines Verstoßes gegen diese Grundsätze immer eine Einzelfallprüfung vornehmen und auf Basis der uns zur Verfügung stehenden Informationen die angemessene Vorgehensweise wählen. Die entsprechenden Maßnahmen können auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Eine Aufhebung des Nutzungsverhältnisses zwischen Yosh.pl und seinen Nutzern kommt hingegen jedoch nur bei besonders schweren oder wiederholten Verstößen in Betracht. 

Terms and conditions Yosh.pl 

Yosh S.A.
ul. Duchnicka 3,
01-796 Warsaw,
Poland
represented by its Managing Directors: Katarzyna Dorsey and Magdalena Kropaczek- Ciaś, 

(hereinafter referred to as "Yosh.pl") 

operates an online marketplace on the internet platform Yosh.pl.com for fashion articles (hereinafter "online marketplace" or "marketplace"). People with a passion for fashion come together here. Registered members can purchase these articles as a buyer and/or offer their own creations for sale as a seller through shops they independently operate. 

I. Scope, online marketplace
1. These Terms of Use govern the user agreement with Yosh.pl as well as the use of the 

online marketplace, regardless of whether this occurs via the browser or the Yosh.pl app. In addition, special conditions can apply for particular situations in the contractual relationship. 

2. In addition to the Terms of Use, Yosh.pl maintains its guidelines which apply to the use of the online marketplace. Yosh.pl explains the nature, scope and purpose of use of users' personal data he user has the option to agree to this. 

3. In the event that an agreement is concluded between buyers and sellers in the online marketplace, Yosh.pl is categorically not a contracting party. This does not apply when Yosh.pl expressly acts in a Yosh.pl Shop as a seller. In this case, the separate Terms and Conditions and respective cancellation policy apply. 

4. Marketplace availability is not guaranteed. Maintenance performed on the online marketplace may have an impact on its availability. When possible, maintenance work will be carried out so minimal inconvenience is caused to members. Routine or planned maintenance work will be carried out at times of low use and with sufficient notice if it is to be of significant duration. In addition, it may be necessary to carry out maintenance work without notice, for instance in cases of unforeseeable events. The same applies to performance or other tests in connection with the further development and improvement of the online marketplace. 

II. Registration as a member 

1. It is generally free to visit and view the online marketplace, all offer pages, shops, profiles, and install the Yosh.pl app without registration. Member registration is required for any other functions, particularly, the acquisition of articles. 

2. By registering and agreeing to the Terms of Use and Privacy Policy, natural and legal persons may become members at Yosh.pl. Natural persons must be of legal age. There is no automatic entitlement to membership at Yosh.pl. Registration of a legal person may only be done by an authorised natural person who must be named. In the event that a community of people can only be effectively represented by several other people, the person acting through Yosh.pl as a representative for the legal person community must be duly authorised for this purpose. 

3. When registering, the member selects a username and password. The password must be kept secret and be sufficiently complex. There is no entitlement to a specific member name or a specific password.
4. After completing the registration process by filling in the registration template and pressing the appropriate confirmation button, Yosh.pl sends a message to the e-mail address given by the applicant in the course of the registration process. The agreement with Yosh.pl is only concluded once the applicant accesses the Internet address (link) specified in this e-mail. Input errors can be corrected by the member at any time before saving. 

5. After successfully registering, a member profile is created under the selected member name. The user can correct and/or change the data entered within this profile themselves at any time. Members are obliged to always keep their registration data correct and up-to- date without being prompted to do so. Changes of first and last name can only be made via Yosh.pl customer services. 

6. The member account registered in this way is defined as a "buyer profile" and allows the member to make and manage purchases, but not performs sales or open a shop on Yosh.pl. In order to also act as a seller in the marketplace, a separate "shop opening" is required within the profile. 

7. After completion of the registration process, Yosh.pl stores the Terms of Use agreed with the member and sends it to the member in the contract confirmation sent by e-mail. It is recommended to keep a permanent copy of this e-mail.
8. Member accounts are generally non-transferable and may only be used by the member personally. 

9. Yosh.pl endeavours to accurately determine the identity of its members, yet cannot rule out the possibility that some members may use a false identity. 

III. Cancellation policy for users 

WITHDRAWAL NOTIFICATION
Users have the following right of withdrawal: 

Right of withdrawal
You have the right to withdraw from this contract within fourteen days without stating any reason. 

The withdrawal period is 14 days from the date the contract is concluded.
To exercise your right of withdrawal, you must inform us Yosh SA, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warsaw, e-mail: kontakt@yosh.pl, making a clear statement (e.g. by letter sent by post, fax or e-mail) of your decision to withdraw from the contract. You may use the withdrawal form template for this purpose, but this is not compulsory.
In order to comply with the withdrawal period, it is sufficient for you to send us notice that you are exercising your right of withdrawal before the withdrawal period has expired. Consequences of withdrawal: If you withdraw from this contract, we will refund all payments we received from you, including delivery costs (except for additional costs arising if you chose a method of shipping different from the most cost-efficient standard delivery offered by us), without delay and at the latest within fourteen days from the day on which we received the notice of withdrawal from this contract. The repayment will be made using the same payment method as used for the original transaction, unless otherwise explicitly agreed with you; under no circumstances will you be charged fees for this repayment. If you have already asked for service to begin during the withdrawal period, you shall pay a reasonable amount, proportionate to the service already provided up to the date on which you notified us that you were exercising your right to withdraw from this agreement, compared to the full scope of services provided for in the contract.
Important note:
The right of withdrawal is forfeited in supply of services contracts when the trader has fully provided said service and/or has begun to provide said service after obtaining the express consent from users to do so before the expiry of the period for withdrawal, wherein the user acknowledges that by so doing they are waiving their right of withdrawal. 

Rights of termination remain unaffected. 

IV. Conclusion of contracts between members
1. Articles being made available in the marketplace constitute a binding offer to conclude a 

contract on the part of the respective seller. The contract is concluded when a buyer has gone through each step of the ordering process and has finished by pressing the "agreement to pay for the order you are placing" button. 

2. Thereafter, the buyer receives an automated, system-generated confirmation e-mail from Yosh.pl. The buyer is obliged to pay the total price within seven (7) days of receipt of confirmation of the sale, unless the parties to the purchase agree to different arrangements. 

  

3. Yosh.pl is not involved in the conclusion of agreements between members and does not provide any guarantees on the condition of goods and services offered by members. The providers of goods and services are solely responsible for the description of the goods they offer. 

V. Costs
Registration and membership as a buyer are free. Yosh.pl only charges sellers' costs in the form of fees, commission, or other remuneration. 

VI. Obligations of Members
1. Members are permitted to use the online marketplace only for lawful purposes, whilst observing good etiquette and the rules that Yosh.pl has set for its proper use. Additionally, members are fully responsible for their own content. 

2. Members are obliged to keep the password to their profile secret at all times and also to inform Yosh.pl immediately as soon as there is suspicion of wrongful use of the member's account by an unauthorised party. 

3. Furthermore, any address, e-mail address, and other contact information which a member obtains in the context of marketplace use may not be used or distributed for any other purpose. 

4. Only truthful and factual statements which do not include any defamatory content may be made when evaluating the order process. Inappropriate use of the evaluation system is strictly prohibited. 

5. Members are prohibited from using malicious technologies that may harm the online marketplace, or bring about an excessive burden on the marketplace, it’s members or third parties. Members are prohibited from publishing content which may compromise the integrity, stability or availability of the marketplace. 

6. We point out that content on the online marketplace is in principle available worldwide and therefore the legal requirements of other countries must be respected. 

VII. Sanctions and other measures in case of violation
1. As soon as Yosh.pl has firm evidence of a member's breach of legal regulations, third party rights, these Terms of Use, the Yosh.pl Guidelines or other legitimate interests of Yosh.pl (hereinafter "suspected abuse"), Yosh.pl reserves the right to take action against this member. In these situations, Yosh.pl considers the operational requirements of the marketplace and its own liability risks, as well as the legitimate interests both of any claimant and the member when making a decision. Until the suspected abuse has been completely removed, Yosh.pl may among other things: 

warn members to cease violations immediately;

change the member's content or reviews or delete them without replacement;

temporarily restrict or limit members' accounts;

temporarily disable members' accounts;

exclude members completely and permanently.
Yosh.pl expressly reserves the right to take additional measures. This is without prejudice to Yosh.pl's right to resort to legal remedies relating to misuse.
2. After becoming aware of suspected abuse, Yosh.pl will always inform the member about the suspicion and, depending on the individual case, allow reasonable time for the member to respond.
VIII. Indemnity against liability
The member indemnifies Yosh.pl from any claims which third parties (other members or other third parties) might assert against Yosh.pl due to alleged rights infringement or breach of duty of the member, unless the member is not responsible for the breach of duty. This especially covers listing articles/posting content unlawfully or contrary to contract. Reasonable legal costs (especially lawyers' fees) which Yosh.pl has demonstrably incurred as a result of the member's misconduct must also be reimbursed. In the event of any such judicial or extrajudicial dispute, the member is obliged to provide all necessary information to Yosh.pl and to provide documents and other available material that may be necessary for the defence.
IX. Runtime; termination
The user agreement is of an indefinite duration and may be terminated at any time with a notice period of seven (7) days by either the member or Yosh.pl. Termination by the member shall be by written statement to Yosh.pl, an e-mail to kontakt@yosh.pl or through the "edit profile" link in the profile menu.
The right of extraordinary termination remains unaffected. Yosh.pl is entitled to take provisional measures in accordance with paragraph VII during the period of notice.
X. Rights of Use
1. The member grants Yosh.pl all necessary rights to their content on the online
marketplace for the purposes of fulfilling the agreement. This especially covers the right to reproduce, distribute, make available to the public or edit a member's content for the

purpose of providing the services. Depending on the uploaded content, all the member's content can be used, even after termination of the membership (e.g. expiring offers, posts in the forum). 

2. Furthermore, the member grants Yosh.pl the right to use the member's content in online marketplace advertising or individual offers, including for internet advertising (including affiliate advertising, eCards, etc.), print advertising and/or TV commercials. Yosh.pl is entitled to reproduce the member's content for that purpose, to distribute it, make it publicly available, adapt or broadcast it, and/or to make visualisations available to the public. This right to advertise ends when membership of the member in question is terminated. However, Yosh.pl has the right at this point to use already produced or existing advertising media for a transitional period of at least 6 months. 

3. The rights granted under points 1 and 2 are granted by the member to Yosh.pl as simple, geographically unlimited and free rights of use. The rights granted under points 1 and 2 above may be assigned and sub-licensed by Yosh.pl to third parties if there are no overriding legitimate interests of the member. 

XI. Limitation of liability 

1. The following provisions for limitation of Yosh.pl's liability apply to all claims for damages and liability cases, regardless of the legal grounds on which they are based, except for: 

a) claims of the member for damage resulting from loss of life, physical injury and damage to health, 

b) the rights and claims of the member in case of fraudulent concealment of defects by Yosh.pl or due to absence of a feature for which Yosh.pl provided a guarantee, 

c) rights and claims of the member based on wilful or grossly negligent behaviour on the part of Yosh.pl, its legal representatives, or agents 

d) claims of the member according to the Product Liability Act.
The aforementioned exceptions will only be subject to statutory provisions. 

2. Yosh.pl is liable for damage caused by simple negligence only where material obligations have been breached (major obligations), i.e. obligations whose fulfilment is essential for the achievement of the purpose of the agreement or whose fulfilment can normally be expected by the contracting partner. In the case of a breach of major obligations, Yosh.pl's liability is limited to compensation for losses reasonably foreseeable by Yosh.pl at the time of conclusion of the agreement. Otherwise, Yosh.pl's liability for losses caused by simple negligence is excluded. 

3. Yosh.pl is not liable for non-availability of the online marketplace. No claims can be made against Yosh.pl where this non-availability affects purchase agreements, for example because an item cannot be listed or a purchase agreement cannot be concluded. Likewise, any strict liability by Yosh.pl due to initial defects is excluded. 

4. Yosh.pl is not liable for the execution of contracts between members. 

XII. Transfer of contract to third parties
Under this user agreement, Yosh.pl is entitled, upon giving four (4) weeks’ notice, to assign its rights and obligations in whole or in part to a third party. In such a case, the member is entitled to terminate the user agreement within three weeks of receiving the notification giving four (4) working days’ notice. 

XIII. Amendments to the General Terms of Use 

Yosh.pl reserves the right to alter these Terms of Use at any time and to make the use of the online marketplace subject to new or additional contractual terms. The revised terms will be sent to the member by e-mail, with reasonable advance notice prior to the effective date. These take effect on the effective date if the member has not expressly disputed them before this date. As part of notifying the revised terms, Yosh.pl will separately specifically inform the member of their option to dispute them and the consequences of inaction. In the event that the member disputes them, Yosh.pl may terminate the user relationship. 

XIV Final provisions; applicable law; jurisdiction
1. The effective contract language is English. Correspondence between Yosh.pl and 

members will be conducted in English. Any translations of these Terms of Use made available on the marketplace shall not be binding; the German version alone is definitive. 

2. Yosh.pl has unrestricted digital domiciliary rights as operator of the marketplace. 

3. Yosh.pl may use third parties as agents to fulfil the contract. Claims against Yosh.pl may be wholly or partially transferred to such third parties. 

4. German law applies in respect of all legal disputes arising in connection with the user agreement, under exclusion of the UN Sales Convention – Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Mandatory provisions of laws of the place where the customer has their habitual residence remain unaffected. 

5. Exclusive jurisdiction is the official domicile of Yosh.pl where the customer is a merchant, legal entity under public law, or public law special fund. This also applies if the 

member has no general jurisdiction in Germany, the member moves their domicile or habitual residence from Germany or the domicile or habitual residence is not known. 

Yosh.pl – Seller Conditions 

I. Scope
1. These Seller Conditions apply in addition to, and in case of disputes have priority over, 

the "General Terms of Use" already agreed upon between the parties. In other cases the "General Terms of Use" shall continue to apply 

2. These local conditions govern the extended contractual relationship between Yosh.pl and the member registered as a seller (hereinafter "seller"). 

II. Becoming a seller on Yosh.pl 

1. The facility to list articles or services is exclusively reserved for members who have agreed to the Terms of Use, as well as the current seller conditions. 

2. In order to appear on the online marketplace as a seller, the member must log into their own member account with the credentials chosen during registration, then complete the shop registration process by filling in all required fields, and finalize this input by pressing the appropriate confirmation button. 

3. The member is obliged to provide complete and correct data for the shop registration process and keep this up to date. The same applies to all information required by law and the information requirements within the shop. 

III. Cancellation policy for users 

WITHDRAWAL NOTIFICATION
Users have the following right of withdrawal: 

Right of withdrawal 

You have the right to withdraw from this contract within fourteen days without stating any reason. 

The withdrawal period is 14 days from the date the contract is concluded.
To exercise your right of withdrawal, you must inform us (Yosh S.A. ul. Duchnicka 3, 

01-796 Warsaw, e-mail: kontakt@yosh.pl, making a clear statement (e.g. by letter sent by post, fax or e-mail) of your decision to withdraw from the contract. You may use the withdrawal form template for this purpose, but this is not compulsory.
In order to comply with the withdrawal period, it is sufficient for you to send us notice that you are exercising your right of withdrawal before the withdrawal period has expired. 

Consequences of withdrawal: If you withdraw from this contract, we will refund all payments we received from you, including delivery costs (except for additional costs arising if you chose a method of shipping different from the most cost-efficient standard delivery offered by us), without delay and at the latest within fourteen days from the day on which we received the notice of withdrawal from this contract. The repayment will be made using the same payment method as used for the original transaction, unless otherwise explicitly agreed with you; under no circumstances will you be charged fees for this repayment. If you have already asked for service to begin during the withdrawal period, you shall pay a reasonable amount, proportionate to the service already provided up to the date on which you notified us that you were exercising your right to withdraw from this agreement, compared to the full scope of services provided for in the contract. 

Important note: 

The right of withdrawal is forfeited in supply of services contracts when the trader has fully provided said service and/or has begun to provide said service after obtaining the express consent from users to do so before the expiry of the period for withdrawal, wherein the user acknowledges that by so doing they are waiving their right of withdrawal. 

Rights of termination remain unaffected. 

IV. Placing binding offers
1. In order to offer a product or service on the online marketplace, you first have to place 

an offer – by completing all the required fields, and then pressing the appropriate button, or by other methods provided by Yosh.pl. The seller must place the offer in the category appropriate to the article. Yosh.pl's fee for listing the offer, up to the complete sale of all available products on offer or after expiry of the duration, is effective and displayed immediately. The offer will then be listed in the online catalogue in the category selected in each case and is then visible in the membership account of the seller. 

2. The seller is responsible for informing themselves about the legal conditions for the sale of goods or of work and service contracts, and must ensure that they comply with any necessary contractual obligations. This applies to pre-contractual obligatory information, offer descriptions, as well as any other contractual or legal obligations in connection with the offer. 

3. The description of the offer must be presented in English. If offers are also listed on Yosh.pl's international marketplaces, the description should also be in the respective national language. 

4. By placing the offer, the seller makes a binding offer intended to lead to a conclusion of a contract, which each buyer may accept in accordance with the general Terms of Use. 

V. Fees 

1. Yosh.pl charges sellers fees for individual acts of usage and services provided by Yosh.pl. These fees are in the form of "listing fees", "sales commissions" or "other remunerations". The level of fees is agreed upon between the seller and Yosh.pl and is based on Yosh.pl's current price list. 

Listing fees: fees apply for listing offers depending on price and availability of each article. The respective listing fees, which are immediately displayed, are identified directly during the listing process and are confirmed by the seller by clicking the button "agreement to pay for the order". If the seller has set the listing's runtime to automatic extension, either as part of the listing process or subsequently, the listing runtime is automatically extended after the expiry of the initial term to the same price as the previous listing. The automatic extension option of the listing's runtime may be deactivated by the seller at any time to stop future extensions.

Additional option for a second category: products can be listed in a second category in addition to the default category by exercising the option either during the listing process or by subsequent amendment of the offer. The product will then be found in the online catalogues of both categories. The one-off additional fee for this is due immediately. The fee for the optional automatic extension service is also charged for this additional category.

Sales commission: Yosh.pl charges a sales commission for the successful sale of an article, which is due immediately upon conclusion of the sales contract. Any seller's discount granted to the buyer is disregarded when calculating the sales commission. In the case of legitimate cancellation by the buyer, Yosh.pl will refund the sales commission to the seller in full.

Other fees: Yosh.pl offers the seller various additional services for the promotion of the seller’s offer within the seller profile ("promotional tools"). Fees are charged according to the choice of advertising tool, according to conditions given in the booking process and are due immediately on confirmation of the booking.
2. In addition, Yosh.pl reserves the right to offer optional services for a separate fee. The costs for these can be viewed on a price list and are specifically referred to when booking additional services.
3. Yosh.pl can change the general level of charges on the price list at any time. General price changes are communicated to members prior to their coming into effect.

4. The total remuneration due and applicable fees in individual cases are agreed on between the seller and Yosh.pl when listing an offer. This firm offer-related fee may be changed only by mutual agreement. 

5. The seller is expressly prohibited from charging their own fees or recovering Yosh.pl's fees from the buyer or demanding these from the buyer. 

VI. Yosh.pl invoice 

1. Fees payable by the seller are charged regularly after listing, or after expiry of one calendar month, but usually settled in the following month in the course of Yosh.pl's accounting process. Invoices are sent via e-mail as a PDF to the seller's given e-mail address. Invoices can also be viewed within the seller's profile. 

2. Sellers must pay the invoice through PayPal or by money transfer. Whatever the method, the invoice is payable in each case by the given due date. 

3. Yosh.pl will inform the seller by e-mail about the fee due after failed debt collection, as well as the amount of the return debit charges incurred, stating a deadline for settlement of all sums payable. 

4. The seller is prohibited from circumventing fees or preventing compensation by making reclaims in bad faith. Upon establishing circumventing or bad faith remuneration prevention, Yosh.pl is entitled to demand the missing remuneration jointly from all participating sellers as damages; further claims remain unaffected. 

VII. Obligations of the seller 

1. In addition to the General Terms of Use, the seller is obliged to offer only goods or services that do not contravene applicable law, third party rights, morals, and the Yosh.pl rules about use of the online marketplace. This also applies in the case of cross-border trade in compliance with the respective national regulations. 

2. In addition, the seller is obliged in principle to hand over or assign the goods offered within the designated delivery time, unless the parties to the purchase agreement have agreed to the contrary. 

3. The seller acting commercially is also obliged to clearly identify and comply with all relevant legal information obligations. 

4. Any of the seller's own terms and conditions used in their shops may not be in conflict with these or others laid down by Yosh.pl and accepted by the sender. 

VIII. Sanctions and other measures in case of infringements 

1. In addition to the General Terms of Use, in case of suspicion of abuse Yosh.pl can, for example, also take sanctions against the seller's shop for infringement by that seller. This includes, among other things: 

suspending, blocking or terminating active offers;

limiting or restricting the shop;

provisional or permanent blocking of the shop;
Yosh.pl expressly reserves the right to take additional measures. This is without prejudice to Yosh.pl's right to resort to legal remedies relating to misuse.
2. When closing down a listing, or if an account is provisionally or definitively blocked due to a confirmed or remaining suspicion of misuse, the seller is liable for charges incurred for the relevant offers as compensation from the date of termination. The consolidation into a lump sum is without prejudice to possiblely prove that no damages, much lower or much higher, have occurred. Yosh.pl is also authorised, at its discretion, to remove sellers' offers which do not fit Yosh.pl's Guidelines. If the member has not committed a breach of duty, Yosh.pl will cancel the remuneration incurred for the deleted offer on request or credit this to the member.
IX. Runtime; termination
The General Terms of Use shall apply with regard to runtime and termination. In addition, both the seller and Yosh.pl have the right to terminate the seller's Yosh.pl shop within a period of seven (7) days, without this constituting a cancellation based on the General Terms of Use ("partial termination").
X. Changes to the Terms and Conditions
Yosh.pl reserves the right to alter these Terms of Use at any time and to introduce new or additional contractual terms for the use of the online marketplace. The revised terms will be sent to the member by e-mail, with reasonable advance notice prior to the effective date. These take effect on the effective date if the member has not expressly disputed them before this date. As part of notifying the revised terms, Yosh.pl will separately specifically inform the member of their option to dispute them and the consequences of inaction. In the event that the seller disputes them, Yosh.pl may terminate the user relationship.
XI. Final provisions; applicable law; place of jurisdiction

1. The effective contract language is English. Correspondence between Yosh.pl and sellers will be conducted in English. Any translations of these Terms of Use made available on the marketplace shall not be binding; the German version alone is definitive. 

2. German law applies in respect of all legal disputes arising in connection with the user agreement, under exclusion of the UN Sales Convention – Contracts for the International Sale of Goods (CISG). Mandatory provisions of laws of the place where the customer has their habitual residence remain unaffected. 

3. The exclusive place of jurisdiction for sellers, legal persons of public law or public special assets is Berlin. This also applies if the member has no general jurisdiction in Germany, the member moves their domicile or habitual residence from Germany or the domicile or habitual residence is not known. 

Yosh.pl is a marketplace for fashion products.
Protecting your privacy is important to us. We collect and use all data only in accordance with legal requirements.
This data protection statement tells you how we collect, process and use your personal data. The data protection statement also contains information on the content and scope of any agreement you give us pertaining to Yosh.pl’s use of your personal data. The data protection statement is to be considered an addition to the General Terms and Conditions of Yosh.pl GmbH. 

1. Responsible body, area of application The responsible body is 

Yosh SA (hereinafter also referred to as “Yosh.pl” or “we”/“us”),
ul. Duchnicka 3,
01-796 Warsaw,
represented by its CEOs Katarzyna Dorsey, Magdalena Kropaczek-Ciaś. 

You can find more information about us in the Imprint. If you have any queries about data protection, you can contact us via email at kontakt@yosh.pl. 

This data protection statement describes the collection and use of personal data when you visit and use the services offered by Yosh.pl. It also applies to complementary offerings by Yosh.pl (e.g. use of the Yosh.pl app, purchase of goods or vouchers sold by Yosh.pl, games or competitions). For special areas or services (e.g. featured items, communities, groups) additional data protection information can be found in the FAQs in question or under the heading “Questions and answers”, as well as in the explanations or conditions 

attached to the service in question. By agreeing to this data protection statement, you declare that you agree that Yosh.pl may use your data accordingly. 

In addition, the data protection conditions of external services or social networks (e.g. facebook, Google+, Pinterest, Twitter) that you can use while visiting Yosh.pl apply. 

2. Collection and Use of Data Without Registration 

You can use Yosh.pl without providing us with personal data. When you access our websites, communication-related details (e.g. IP address) or usage-related details (e.g. content viewed) are generated automatically by technical means to ensure that you can use the content as you wish. This data is stored and used by us without a specific personal link (e.g. by anonymisation of the IP address) in order to obtain technical or statistical information for troubleshooting or to improve our website, or for research and analysis purposes. 

3. Use of Personal Data when Using Yosh.pl
DIn order to be able to offer you our services, we need various types of data: 

When you register, we collect you basic data (member name, first name and surname, email address, password). Your member name allows you to use a pseudonym when dealing with third parties through our Internet platform. Once you decide to place an order with Yosh.pl, we will also collect your invoice address and delivery address. If you would like to sell products via Yosh.pl, we will also collect your full address, your shop and company name, your seller status (commercial or private), your T&Cs (including information on the right of withdrawal, etc., where applicable) and Imprint, as well as your bank details and other payment information. 

For individual offers on Yosh.pl, the appropriate usage and transaction data will be collected (buying, selling, offers and content). 

Furthermore, registered members can voluntarily supply optional data (e.g. shop description, “About me” profile description, personal interests or preferences, photos (e.g. profile picture), date of birth and other biographical data, settings for notifications or newsletters, recommended or wishlist products, messages, guestbook or blog entries, forum posts, ratings, comments, answers to surveys, etc.). Please note that the data that you add under “About me” on your profile can be viewed by other members and visitors. For example, you can embed an RSS feed or display your facebook feed. You can change or remove this voluntary information at any time. All data you enter for the purposes of advertising your goods or services are naturally visible to other members and visitors to the site. 

We use your personal details (basic data, usage and transaction data, optional data) for Yosh.pl to provide you and other members with a marketplace for great products and a community to exchange ideas and get inspiration. For this reason, we use your personal data to, among other things: 

find out who you and other members are,

provide and personalise the services you use, e.g. to allow you to conclude a contract via Yosh.pl, to allow payments (e.g. with PayPal), to calculate or debit fees, to order and redeem Yosh.pl vouchers, to use the rating system, to answer your queries or to inform you about specific events,

to give you an overview of your profile and your activities under “My Yosh.pl” (e.g. messages, purchases, wishlists, favourite shops, events, seminars, products you've added a “heart” to) and to allow you to be active in communities or groups,

to allow you to communicate with other members (e.g. via messages, sending a “heart”) or third parties (e.g. via recommendations, comments),

to allow other members to receive information about you (e.g. under “About me”), and,

to allow us to prevent and combat illegal or impermissible activities.

We will also only use your email address for those purposes for which you have provided it (e.g. membership-related messages, sending status emails, notifications regarding purchases and sales, new messages or comments). You will only receive advertising from us via email if you have agreed to do so or where the law otherwise allows. You can view and change your settings for notifications and newsletters under “My profile”.
We do not pass personal data to third parties unless you have previously agreed to this or it is legally permissible for us to do so. We do pass personal information to other members of Yosh.pl, such as contractual partners as part of a purchase (e.g. contact information, postal address, payment information and details). Data of this kind pertaining to other members may only be used for necessary communication in relation to Yosh.pl (e.g. a purchase or perhaps a complaint). In particular, you may not use the data of other members for advertising purposes, unless the member in question has expressly agreed to such use. Furthermore, members are obliged to observe all specifications pertaining to data protection, in particular the Federal Data Protection Act. If a member provides his or her personal data to another member, we are not generally capable of guaranteeing continued protection of said data. For this reason, please make sure beforehand that the

member in question is trustworthy and ask yourself whether he/she really needs your personal data before you communicate it.
Data can be passed on to contractors hired and supervised by us to provide technical services (e.g. hosting, maintenance) or to support us otherwise (e.g. debt collection, customer service). Naturally, we follow all data protection obligations and require our partners to do likewise. 

Yosh.pl is required to pass personal data and/or usage data to investigative, judiciary and regulatory authorities if and as far as is necessary to defend against threats posed to public safety and to investigate crimes in accordance with legal requirements.
To guard our rightful interests, we may obtain credit checks about you (in Germany, for example, from SCHUFA Holding AG in Wiesbaden) and/or have your personal data verified via a credit card company. We also retain the right to ask you for a bank enquiry or guarantee or to ask you to provide us with your credit card data and security via a credit card before you can offer or procure high-priced goods/services via Yosh.pl. Your protectable interests will be taken into account in accordance with legal requirements. 

4. Data storage in conjunction with customer relationship management systems We work with a supplier of customer relationship management (CRM) systems in 

Germany, who provides us with services. The service provider processes customer data (names, e-mail addresses and address data of our members, as well as sales data) on our behalf only. No data is transmitted to countries outside of the EU. 

5. Cookies Unrelated to Online Advertising
When you visit our websites, we place information on your computer in the form of a cookie, which is recognised automatically the next time you visit. A cookie is a short piece of information in text form that is transmitted as a Hypertext Transfer Protocol header. The cookie is either sent from the web server to the browser or generated by scripting (such as JavaScript). Cookies allow us, for example, to adapt a website to meet your interests. If you do not wish us to recognise your computer again later, please set your web browser to delete cookies from your computer, to block all cookies or to warn you before saving a cookie. However, you may not be able to avail of the full scope of Yosh.pl functions. 

Yosh.pl uses the following cookies (unrelated to online advertising): 

a) Session cookies (e.g. for account access security) or functional cookies (e.g. to preserve the functionality of navigational elements, for help texts, AB tests); 

b) Language or regional settings cookies (Yosh.pl uses these to store the country, currency or language settings with which Yosh.pl’s websites should be displayed). 

6. facebook
On our platform we use the services of the American web network facebook (facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). For example, we have installed the facebook "Like" button (a plug-in). This means that we have implemented the "Like" button in our website using a programming code supplied by facebook. The plug-ins can be recognised by their use of one of facebook’s logos (a white “f” on a blue tile or a “thumbs up” icon). The list and appearance of facebook’s social plug-ins can be viewed on facebook’s site:
https://developers.facebook.com/docs/plugins
You can use the “Like” button to show facebook friends and other facebook users which items you like/recommend. Depending on your settings, this may happen automatically, i.e., items that you place on a Yosh.pl wishlist are displayed on facebook (automatic sharing).
As soon as you call up the page, data will be transmitted to facebook, regardless of whether you click the button or not. If you click the “Like” button, facebook will also receive the information that you enjoyed a certain piece of content. The content of the plug-in is transmitted from facebook directly to the user’s browser and back. Yosh.pl has no control over the scope of the data collected by facebook via this plug-in and for that reason can only provide you with the information known to Yosh.pl:
The inclusion of the plug-in means that facebook is told that you have called up a certain page of Yosh.pl’s website. If you are logged into facebook at the same time, you can be identified (e.g. for the purposes of advertising on facebook). If, for example, you press the “Like” button or post a comment, this information is transmitted from the browser directly to facebook and is stored there. If you do not use facebook, the service can still, at a minimum, collect and save your IP address. The purpose and scope of data collection and the further processing and use of data by facebook, as well as the applicable user rights and setting options to protect a user’s privacy can be found in facebook’s data protection policy:
https://www.facebook.com/about/privacy
If you are a member of facebook but do not want facebook to collect information about your visit to Yosh.pl’s site and to link this information to your facebook account, you must log out of facebook before visiting Yosh.pl.
If you are not a facebook member and/or have not (yet) agreed to data collection and use by facebook, Yosh.pl recommends that you not click on facebook plug-ins. 

Furthermore, Yosh.pl offers the option “Log in with facebook”, which allows you to register and log into Yosh.pl using your facebook access data. If you do so, Yosh.pl will receive information from facebook on your public profile (e.g. name, profile picture, age range, sex, language, country) as well as your friends list and email address. You can also allow further exchanges of information between Yosh.pl and facebook (e.g. by means of automatic sharing, see above). Even if you have a Yosh.pl profile, you can use this method to link it to your facebook profile in order to making logging in easier. Yosh.pl never posts 

on your facebook wall or passes on your personal data to facebook or third parties without your permission. The administration of your Yosh.pl member account and your facebook profile is under your control. 

We assume that your protect your facebook access data as well as you do your Yosh.pl password. We do not receive the password that you use to log in to facebook as it is encrypted. 

7. Other Plug-ins and External Services
Yosh.pl’s websites may contain other plug-ins. The plug-in is the responsibility of the provider in question (e.g. Google+, Pinterest, Twitter). The plug-ins installed are marked with the relevant logo, e.g. a Google or Twitter logo.
A visit to the Yosh.pl websites may execute these plug-ins. This can mean that information about your visit (particularly the IP address) is forwarded to the plug-in provider and stored by said provider. If you are registered with one of them, and logged in, your visit to Yosh.pl’s websites can be assigned to your account. If you click on the plug-in, third parties can see this. This information is also sent directly to the plug-in provider and stored there. You can prevent being identified by logging out of the account you hold with the plug-in provider – and, if necessary, deleting the cookies – before you visit the Yosh.pl websites. Yosh.pl cannot control the scope of the data that each provider collects using the plug-in, or how it uses it. Yosh.pl would like to refer you to the data protection provisions of the provider in question, if there are any. Often, the provider offers settings to allow users to decide how of their data should be handled. We recommend that you find out about the type, scope and purpose of the collection and use of personal data directly from the provider, as well as about any processing of data that may take place outside the EU:
- Google+
This social network is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The Google+ button can be identified by the “+1′′ icon. You can see the Google+ data protection policy here: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy 

- Pinterest 

Pinterest is a social network of Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. You can see the Pinterest data protection policy here: 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

- AddThis
AddThis is a bookmarking service that allows simply bookmarking. AddThis is based in the USA: 1595 Spring Hill Road, Vienna, VA2218. Here is the AddThis data protection policy: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

Yosh.pl recommends that users who are not customers of a plug-in provider or of an external service linked via a plug-in, or who have not agreed to data collection and use by such services, do not use or click on such plug-ins. 

8. Google Analytics
Yosh.pl works with Google Analytics: Google Analytics is a web analysis service from 

Google Inc. Google Analytics uses cookies, which are text files that are stored on your computer and which allow your use of the website to be analysed. The information generated by the cookie regarding your use of this website is generally transmitted to and stored on a Google server in the United States. IP anonymisation has been activated on Yosh.pl’s websites, meaning that the IP addresses of Google users within European Union member states or in other states that are party to the EEA Agreement are truncated before being communicated. Only in exceptional circumstances is the full IP address transmitted to a Google server in the USA and truncated there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports about activity on the website for the site owner and to provide additional services connected to website use and internet use. The IP address transmitted by your browser through Google Analytics is not merged with other data by Google. You can prevent the storage of cookies by means of a browser software setting; however, if you do so, you may not be able to use all the functions of this website. Furthermore, you can prevent the recording of the data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by installing the browser plug available at the following link: 

The current link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

9. Consent to the use of Google Remarketing
You agree to the use of Yosh.pl Google Remarketing
Google Remarketing is a service for interest-based ads. The Remarketing Tag sets cookies for pages of the website for the visitor (eg. for certain products that a viewed or clicked on), which are later used for advertisements on websites by third-party vendors, including Google. Visitors can disable the use of cookies by Google in their Ads Settings: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=en
Alternatively, visitors can disable the use of cookies by third parties by accessing the deactivation page of the Network Advertising Initiative: https://www.networkadvertising.org/ 

10. Agreement to the Use of Data for Purposes of Yosh.pl’s Own Advertising or Market Research 

You agree that we can collect, process and use your personal data for our own advertising or market research purposes, but in particular for needs-led design of the goods and services offered by us and third parties on Yosh.pl’s websites. We can collect, collate and use your data, along with that of other members, in anonymised form in order to improve our services, pages and advertisements. 

11. Agreement to Receive Marketing Emails and the Yosh.pl Newsletter 

If you agree to the receipt of marketing emails or newsletters (e.g. when you register or during a later log-in), you thereby agree to receive the Yosh.pl Newsletter containing content chosen by us, or emails with advertising, at the email address that you have supplied to us. Yosh.pl newsletters or marketing emails may appear at regular or irregular intervals and, in addition to information pertaining to Yosh.pl, may contain offers from Yosh.pl members or third parties. 

You can unsubscribe to marketing emails and newsletters at any time under My Yosh.pl or via a link in the email in question. 

12. Agreement to the Use of Product Feeds 

You declare that you agree that we pass your sales information (e.g. shop name, data, pictures and stars for products offered) to third parties (e.g. affiliate networks, affiliate partners, platforms) to ensure that your offers are advertised there and can be presented to potential customers. 

You can refuse the use of your sales information at any time in My Yosh.pl under “Edit shop – Partner pages”. 

13. Agreement to Targeted Advertisement Insertions and the Use of Tracking Cookies for Advertising Purposes
During the use of Yosh.pl websites, cookies or code snippets related to online advertising are placed on users’ computers (see the information on cookies in general and/or those unrelated to advertising at number 5 above), or the user can be identified by means of his/ her log-in. Yosh.pl records information regarding your activities on Yosh.pl websites (e.g. surfing behaviour, items you have looked at or placed on a wishlist, links you have clicked on). We would like to use this information to make your experience of Yosh.pl more pleasant or to show or inform you of items, offers, promotions or advertising that may interest you. 

Yosh.pl places its own ads or works with external partners to place and optimise its own or third parties advertisements. These external partners may place a cookie on your computer, for example if you visit Yosh.pl websites; however, no personal data such as name, address or date of birth will be collected, stored or transmitted. Recording of 

complete IP addresses is also prevented. Below you will find the most important external partners used by Yosh.pl, together with their data protection information and the options they offer to refuse usage-based advertising and deactivate the associated data collection. You can also delete the cookies from your browser at any time and so prevent future advertising based on them. 

You hereby agree that we may show targeted advertising (e.g. on our website or in the Yosh.pl app) and place an associated tracking or partner cookie or code snippet – or allow a third party to do so – that allows targeted advertising to be shown, for example advertising relevant to your age group, your location or to products that you have looked at, recommended, bought or sold (this is known as remarketing, retargeting or behavioural advertising). However, if you see advertising of this sort, it does not mean that we have provided the advertising parties with personal data such as your name, address and date of birth; IP addresses are truncated. 

14. Agreement to the Use of Google AdSense
You hereby agree to the use of Google AdSense by Yosh.pl.
AdSense is a service used to integrated advertisements from Google. Google AdSense uses cookies, which are text files stored on your computer and used to analyse your use of the website. Google AdSense also uses web beacons, as they are known (invisible graphics). These web beacons can be used to evaluate information such as the traffic on these pages.
The information generated by the cookies and web beacons regarding your use of this website (including the IP address of the member) and the delivery of advertising formats is transmitted to and stored on a Google server in the USA. This information can be passed on by Google to its own contractual partners. Google will not, however, merge your IP address with other data it has stored about you.
You can prevent the installation of cookies by means of a browser software setting; however, if you do so, you may not then be able to use all the functions of this website. Individual settings can also be made, and Google advertising can be deactivated, at www.google.com/settings/ads. The use of cookies by third-party providers can also be prevented if you call up the deactivation page of the Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).
You can find more information on the issue of data protection on Google here: 

https://www.google.com/intl/de/policies/technologies/ads/

https://support.google.com/ads/#topic=2971788

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de&ref_topic=2941003

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

15. Yosh.pl App
15.1. Use of the Yosh.pl App, App Permissions
The Yosh.pl app is another means of accessing the Yosh.pl platform. For this reason, we treat your information there in the same way as if you were accessing the Yosh.pl website. This applies, for example, to the use of your data, cookies, plug-ins or Google Analytics. 

If you use the app, Yosh.pl can also access your app-related data such as device name, device manufacturer, model, operating system, app or SDK version, or use your system tools (e.g. to allow you to receive messages even when in standby mode). This may be carried out by means of plug-ins (e.g. for the facebook ID or by means of an access token if facebook is used). We will not access data you have stored outside the app such as calendars, photos, messages or similar without your permission. 

Particularities enumerated in section 14.2 f also apply to the Yosh.pl app. 

15.2. Use of Location Data by the Yosh.pl App
The Yosh.pl app may use an anonymised or pseudonymised form of your location data if you have approved this function on your device. We would like to use this location information to make your experience of Yosh.pl more pleasant or to show or inform you of items, offers, promotions or advertising that may interest you. Personal data such as name, address or date of birth will not be collected, stored or transmitted. Recording of complete IP addresses is also prevented. 

With regard to location data, we work with the external partner named below; there you will find additional data protection information and will be able to refuse the use of your location data and to deactivate the collection thereof. 

15.3. Agreement to Receive Push Messages Through the Yosh.pl App
If you have issued approval on your mobile end device, the Yosh.pl app can send you push messages, e.g. to keep you informed about us, system messages, products (e.g. Yosh.pl Inspirations & Highlights), promotions, news or new functionalities. You can configure or unsubscribe to the push messages at any time in the settings of your mobile operating system. 

If you agree to the receipt of push messages (e.g. after you first log in via the Yosh.pl app), you hereby agree to receive information and advertising about Yosh.pl or Yosh.pl offers on your mobile end device. 

16. Disclosure, Deletion and Blocking of Data 

You can view, edit and, if desired, delete your data and settings under “My Yosh.pl”, and then under “My profile”. You can have your first name and surname changed by our customer service department. 

Furthermore, Yosh.pl will disclose, free of charge, the data held on the querying party, either electronically or in writing. Before we disclose such information, we may require that documentation be provided to establish the identity of the querying party. 

Blocking and deletion of data is carried out in accordance with legal requirements. 

17. Protection of Your Data, Security 

We use the usual standard security procedures, including encryption, passwords and physical security to protect your personal data from unauthorised access and disclosure and to prevent annoying communication (spam). The information on your profile is stored on a secure server and protected by a firewall. 

18. Revocation of Agreement, Refusal of Advertising, Market Research or Opinion Polling 

If the use of personal data is based on your agreement, this agreement can be revoked at any time; the revocation, however, will only apply to future use of the data. You can revoke this agreement by an email to kontakt@yosh.pl. Revocation of your agreement may mean that certain services are no longer available or that your usage relationship with Yosh.pl is ended. We retain the right to place our data protection activities on a legal basis at any time. 

You can also refuse the use of your data for the purposes of advertising, market research or opinion polling at any time – the simplest way to do so is via an email to kontakt@yosh.pl. Doing so will not incur any greater costs than the transmission costs included in the basic tariffs. Every time we use your data for these purposes, we will remind you of your right to refuse such usage and/or provide you with a simple means of unsubscribing (e.g. a link). 

19. Change
As technology advances, we will also adapt our data protection statement. We will add changes to this page in good time, and, if necessary, ask you for fresh agreement. 

All the same, you should view this page on a regular basis in order to find out about the current status of the data protection policy. 

Yosh.pl is the online marketplace with heart and soul. 

People who share a passion for unique and creative products, made with love, come here to meet.
We have established an inspiring and creative market with your help and we are always looking for new designers. 

To enable this it is crucial that all Yosh.pl members follow our marketplace policies.
These Yosh.pl policies are supposed to give you an idea of what’s permitted and what is forbidden, in addition to our general business terms.
As a seller you carry the responsibility to ensure your sales are processed according to our legal requirements. 

Please note that Yosh.pl reserves the right to remove any listings from our marketplace without prior notice should we feel that these listings are in breach of any law or in house (Yosh.pl) policy.
Furthermore we may apply further sanctions, such as setting a limit on the number of products you may have or the deletion of products already online. 

Multiple or excessive violations of our terms and conditions may lead to expulsion from our marketplace. 

What we’d like to see on Yosh.pl: 

Unique products:
Yosh.pl is the marketplace for all things in fashion. Products should be special and unique, whether this is in terms of the materials utilised, the production method or the intended purpose.
The Yosh.pl product categories set a certain frame, but they are not meant to limit your creativity. 

Anything is possible: 

From jewellery to furniture, from pieces of art to music, from toys and fashion to cake and sweets. 

What matters is that you offer unique products that you make, design or refurbish yourself, not mass produced or off-the-peg products.
Yosh.pl products are "products made with love". 

Manufactured products: 

On Yosh.pl you may only offer products that are handmade, individualised, refurbished, restored, refined or custom-made. 

Products in the categories "supplies" and "vintage" are an exception to this rule. 

The products you place in this category can be handmade, refurbished or of commercial origin.
You can choose to list your product in more than one “vintage” category at the same time by using our ‘Second category’ option, if it applies to more than one category type. 

All items placed in the “vintage” category should, however, be "products with love" (i.e. a product you have handpicked), and this should be expressed by you in your product description.
One important exception: If you choose to use a vintage/ old product to create something completely new , you should place this item in a suitable category rather than in the "vintage" category. 

For example: If you have made a pillow using an old postbag, the suitable category would be "home and living". 

(Custom-made) material of commercial origin:
In the “supplies” category you can list both handmade and manufactured products which are used as supplies for hand crafting.
Products of commercial origin can be listed here, even in large quantities.
We reserve the right to deem products in this category inappropriate for Yosh.pl. 

What is prohibited at Yosh.pl: 

Naturally, anything that cannot be sold due to legal reasons is prohibited on Yosh.pl.
We also have a number of additional policies which regulate what items should not be sold on Yosh.pl.
Please note that the following list of prohibited items is not complete, and as a result you are asked to ensure whether you’re permitted to offer such items for sale.
Furthermore the legal requirements of another country may apply if you offer your products for sale outside of Poland.
Please note that Yosh.pl reserves the right to remove any listings from our marketplace without prior notice should we feel that these listings are in breach of any law or in house (Yosh.pl) policy. 

a) Legal prohibitions: :
stolen goods
Objects that have been obtained illegally may not be offered for sale.
If any items you wish to offer are stolen goods, for example from a burglary, you may not offer these items for sale even if you were not involved in stealing them. 

Media/items harmful to young persons: 

Although only persons aged 18+ are permitted to join Yosh.pl, it also has to be taken into consideration that we cannot prevent single users, who are not yet of legal age from registering on Yosh.pl.
If you offer an item meant for persons of full age only, you must make sure that only persons of full age (18+) receive it.Furthermore you may not publish any content, whether pictures or descriptions, that may be harmful to young persons. 

Illegal drugs:
The sale of illegal drugs is forbidden on Yosh.pl.
Please note that dealing with seeds from which you can grow plants/cacti/mushrooms with psychedelic, stimulating or sedating effects is also prohibited on Yosh.pl.
Dealing with ‘scented sachets’ that contain intoxicating mushrooms is also prohibited. Selling drug paraphernalia, such as antique Opium pipes, is permitted as long as there are no legal prohibitions and the item does not include instructions for drug abuse. 

Propaganda items relating to prohibited political parties, clubs and/or unions, and items with a direct call for offences: 

The law prohibits the publication and sale of propaganda material from banned organisations, including the use of trademarks or logos associated with these organisations, hate crime and the defamation of deceased persons.
The publication of collector’s items from the categories above is not permitted, alongside the sale of conflict and war memorabilia. 

Dangerous chemicals/ prohibited electronic devices:
Dealing with toxic substances and dangerous chemicals is prohibited on Yosh.pl.
If you use certain regulated ingredients in the process of the production of your goods, please ensure you comply to the current legal situation regarding the use and sale of these ingredients.
Before selling electronic devices you also need to check the items ́ legitimacy.
The devices you wish to offer for sale need to have a CE-certificate.
Antique, non-functioning devices are the only exception to this rule. 

Forgeries, imitations of branded/copyrighted products, the use of brand names and registered trademarks:
It is prohibited by law to offer or publish items that carry a brand ́s name or logo for which you do not own the rights.
It is also prohibited to advertise an item as "similar" to a copyrighted item.
Furthermore it is not permitted to list items carrying a design that has been copied illegally. Please note that this applies to perfume imitations.
Examples of the prohibited use of brand names in descriptions include:
"Chanel style handbag"
"Rolex style watch" 

Equipment can be described as "suitable for..." or "compatible with..." if the given information is true and necessary.
The description, however should not imply that the product on offer itself is a certain brand if it is not.
Please seek legal advice if you are unsure of your offer ́s legality. 

Films, music and pictures as copies:
Selling copies of films, music, photographs, sheet music and educational material, saved on rewritable discs for instance, is prohibited.
Copyright law applies here.
Exceptions to this are authorised copies of photographs. In this case your listing must contain information on your authorisation for (re-)sale.
The authorisation has to be proved if requested by Yosh.pl. 

Items, clothes, ID cards or other items from a security related background, such as uniforms, licenses and official IDs:
It is prohibited to offer items for sale on Yosh.pl that run a great risk of abuse, such as original or authentic uniforms, parts of uniforms, name tags, identity cards from the police, army, secret services, fire brigade, international security guards and airport personnel. Antique uniforms and identity cards are an exception to this rule. 

Stocks and other forms of financial investments:
Selling valid currencies is prohibited.
Stocks cannot be sold on Yosh.pl.
Expired stocks, stocks from a closed company/business and invalid currencies are an exception and may be sold on Yosh.pl. 

Pictures and other copyrighted data (unless the user has gained the legal right of use/ sale):
Copyright laws apply, and you are advised to seek your own legal advice.
You have to make sure that you have official permission to use/publish/sell the pictures, data or other content in question. 

Child labour.
Any products stemming from child labour are prohibited from Yosh.pl under all circumstances. 

Content that offends common decency:
The term "common decency" is difficult to define universally and common sense should be applied here.
We pride ourselves on the fact that only unique products and services are offered for sale on Yosh.pl, and we ask that our users honour these regulations. 

If a certain product, service, or behaviour of a member does not match our core principles, we reserve the right to delete the offending item and the right to caution, block or even dismiss the person(s) concerned.
Please note that Yosh.pl does not tolerate racial abuse, or abuse against a person based on gender, sexuality or disability. This applies to our buyers, sellers and staff. 

b) additional prohibitions according to the Yosh.pl philosophy:
- Dealing with weapons and ammunition of any kind is prohibited 

- Dealing with living creatures/animals is prohibited - this includes any products with elements stemming in part or whole from animals (ivory, bones, fur etc.) 

- Any products which are made up of explosives or pyrotechnics, or can be used towards the production of explosives or pyrotechnics, are also forbidden! 

Products that are only allowed under strict conditions: 

Dealing with groceries and foods
A number of laws apply to dealing with foods worldwide.
If you wish to offer food for sale on Yosh.pl you need to be familiar with your local food labeling regulations, food additive regulation and any further regulations associated with the sale of food. If you plan to sell food across international borders, you should be aware of the associated regulations and seek legal advice where necessary.
Both the packaging and the items listing should be clearly labelled according to legal requirements.
The more detailed the information you provide, the less danger you have of legal issues. If you are unsure what information should be provided, please seek professional legal advice as you are fully responsible for your listings on Yosh.pl. 

Dealing with textiles
Several laws apply to dealing with textiles.
Textile labeling regulations place the obligation on the seller of textiles to provide information on the materials used in the production of their products. 

Dealing with toys
Several laws apply to dealing with toys.
Before a toy can be listed the seller must ensure that the toy meets the legal safety requirements.
It must be marked with a CE-tag and, if necessary, with detailed instructions, safety notes and precautions. (For example: "not suitable for children under the age of...")
Toys must be marked with a serial number or a similar tag.
Furthermore the name of the producer must be quoted.
Please seek further information on EU-standards (2009/48/EG) on this subject and if you are unsure please seek legal advice. 

Dealing with cosmetics
In Germany the requirement to label ( §§ 4, 5 and 5a of the cosmetics regulation) and the quotation of price regulation applies to dealing with cosmetics. 

Selling as a reseller
As a seller you do not necessarily have to be the producer of the item listed, you may be the redesigner or a reseller, for example.
If you are a reseller of unique products and not the original producer please keep the following in mind:
You should include detailed information (first name, family name, address) of the person who produced the item and it should be stressed in your listing that you are merely the reseller.
You must possess written permission which documents the agreement that you will act as a reseller, and you must be able to produce this document upon request.
Only a short series of items or unique items are allowed.
The products offered must be at least partly hand- or custom-made.
However, this does not apply to those who resell vintage items or (handicraft-) supplies. Handmade products from developing countries should not be offered if they are not of fair trade origin.
You have to be able to produce a certificate of fair trade upon request.
Products must be unique and in line with the Yosh.pl philosophy. 

To ensure your business runs smoothly on Yosh.pl, please bear the following in mind: We are a community, so please treat other Yosh.pl members with respect and kindness. Of course, misunderstandings can arise but the best solutions can often be found if you remain friendly and polite and strive to come to a mutual agreement.
Offensive language, defamation and inappropriate language in general have no place in our community and can lead be prosecution or be subject to private law. 

Be fair to Yosh.pl:
We really want you to be happy with your Yosh.pl shop and we aim to help you establish a successful small business and therefore we ask that you treat us, as well as buyers, fairly. Please note that is it prohibited to attempt to avoid Yosh.pl listing fees and we reserve the right to investigate your shop should we believe this is happening. 

What ́s prohibited? 

- To attempt to solicit sales outside of Yosh.pl through comments, messages, forums or any other type of communication on Yosh.pl. 

- To cancel an order to continue your sale privately with the buyer.
- To provide external links to attempt to attract sales outside of Yosh.pl. 

Advertising other webpages or social media sites referring to your brand is only permitted on Yosh.pl if you do not use an external shop-system.
- To provide your name, address, email address or telephone number in an attempt to achieve sales away from Yosh.pl. 

Of course your ‘Imprint’ is an exception to this rule.
- To make use of the contact information your customers provide other than to deal with an agreed sale between the two parties.
- To request a commission credit although the customer has paid for the order and you have not refunded it.
If there are concrete indications of violations of our policies, we reserve the right to delete or block your products partly or completely without prior notice.
Multiple or excessive violations will lead to dismissal from the Yosh.pl marketplace. 

Choose the right category!
With unique items it can be tough to find the right category. To ensure you can find the 

right category for your one-of-a-kind products we regularly develop our category options and the right category can be found for almost any item. 

If a product nevertheless makes its way into a category that does not match, it might cause confusion and irritation.
This is especially true for cases where there obviously IS the right category for the very item. 

Example: The sewing pattern of a skirt is by mistake placed in the category "fashion" >> "skirts" >> "maxiskirts". 

But there is a category "supplies" >> "patterns" for cases like this particular one. By not choosing this supplies category, buyers looking for patterns cannot find your product easily.
The category "anything else" may only be chosen if there really is no other matching category for your product. 

Find the right notes to describe your products:
Tags are used to label the keywords appropriate for your products. These tags help Yosh.pl buyers find your products with ease. Tags should be obvious in their relation to your products and the misuse of tags is a violation of the Yosh.pl policies. 

How it should be done:
Let’s take a skirt as an example. The title, description or tags should feature phrases that 

match the product. In this case you could use: silk, summer, ruffles, stripes and maritime, for example. 

This is how it should not be done: you wish to sell a skirt. The listing feature tags like "baptism candle" or "wall-tattoo". 

If there are concrete indications pointing towards offences against these rules, we reserve the right to delete or block your listings partly or completely without prior notice.
Multiple or excessive violations will lead to dismissal from the Yosh.pl marketplace. 

Describe your products in as much detail as possible:
Products made with love usually come with an affectionate, well written and detailed description accompanied by a couple of lovely pictures.
The texts and pictures you use to describe your products, and in comments and ratings, should not violate copyright laws, general law or trademark law.
Describe your product accurately and keep legal requirements in mind. 

If you, for instance, sell toys containing small parts that could be a choking hazard for small children, you must label your products and listings clearly.
As mentioned above, do not advertise using other brand names since this risks breaching copyright laws. If you are unsure, please seek legal advice. 

Principles to using the forum
Besides browsing, buying, and selling on the Yosh.pl marketplace, Yosh.pl members also have the opportunity to exchange their thoughts on the Yosh.pl forums. The previous principles also apply to the forums in their entirety (so long as they find application). 

Even if no information requirements apply to you, in the forum you are also responsible for any content you produce in its full extent. 

Please be aware that any concrete, individual questions, which are directed towards the Yosh.pl team, are usually not answered in the forums. Instead, we offer you private communication with our customer service team via email or telephone. 

Most importantly when using the forums are these three points:
- Friendly and respectful behaviour
- Discretion with the handling of confidential information and dates - Targeted and topical contributions 

Additionally, the following types of contributions are not allowed:
- Posts with inappropriate content. This includes, for example, insults, provocations, conjecture, the spread of rumours or the publication of untruths, indecent exposure, and reprimanding other users.
- Advertising. 

In general, there is no reason why any posts which do not go against the general principles or the forum rules should be deleted. 

Talk to your trading partner:
Generally business on Yosh.pl runs smoothly but sometimes things go wrong. Sometimes, for example, a purchase isn’t complete, a customer decides to return an item, or the seller has to give a refund.
In these cases we refund the seller’s listing fee in order to enable the seller to offer the product another time without further financial loss. 

Use links carefully: 

External links offering sales outside of Yosh.pl are not permitted. You are more than welcome to link to your blog, or social media channels to advertise your Yosh.pl shop and you can do this in your product description or on the message board.
You may also provide links to sources of information that help describe elements/ ingredients of your products in a non-commercial way, for example a website that gives information on the process of cleansing silk.
Please make sure that the website does not contain any content encouraging an external sale.
You alone are responsible for checking whether the linked site meets the legal requirements. Yosh.pl cannot accept responsibility for the content of external websites. 

Be discrete:
Do not publish any kind of information that is not meant for third parties, or content that you do not have permission to publish. It is prohibited to publish the content of private emails and messages. 

Principles on Sanctions and Measures
If there are concrete indications of violations against the Yosh.pl principles, we reserve the right to take/put into effect reasonable measures and sanctions, depending on the violation. This may mean the cancellation of the listing/offer/rating, and lead to the termination of the contract concluded with you, without notice. In the event of a suspected breach of these principles, we will always carry out a case-by-case investigation and select the appropriate approach on the basis of the information available to us. The corresponding measures can be taken without prior notice. However, cancellation of the usage relationship between Yosh.pl and its users is only possible in the case of particularly serious or repeated infringements. 

These policies are in place to protect you, your buyers and Yosh.pl, please keep them in mind but remember to enjoy your Yosh.pl experience at the same time. These rules are in place to ensure we maintain a happy community. 

Scroll